Yrke leder for undervannskonstruksjon

Ledere for undervannskonstruksjon overvåker undervannskonstruksjonsprosjekter, for eksempel tunneler, kanalsluser og bropilarer. De veileder og instruerer kommersielle dykkere innen undervannskonstruksjon, og sørger for at de overholder sikkerhetsforskriftene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dykkeutstyr

  Utstyr som brukes til å foreta et dykk, inkludert våt- og tørrdrakter, hjelmer, dykkerutstyr og pusteutstyr som gir kontakt med overflaten.

 • Dykkefartøysystemer

  Egenskaper, funksjon og måte å jobbe med dynamiske posisjoneringssystemer, konstruksjonsflåter og dykkestøtteskip på.

 • Kvalitetssikringsprosedyrer

  Prosedyrer for å inspisere et produkt eller system for å sikre at det er i henhold til spesifikasjoner og krav.

 • Dykkeoperasjonskrav

  Driftsplan og beredskapsplan for dykking, dykkerutstyret som skal brukes ved dykking, dykkesignalene som skal brukes ved dykking, dekomprimeringsprosedyrene som skal brukes ved dykking, og eventuelle nødprosedyrer som kanskje må brukes ved dykking.

Ferdigheter

 • Sikre arbeidsområde

  Sikre definering av grenser på driftsstedet, begrense tilgang, plassere skilt og gjennomføre andre tiltak for å garantere sikkerhet for offentligheten og de ansatte.

 • Behandle inngående byggeforsyningsartikler

  Motta forsyninger for bygge- og anleggsvirksomhet, håndtere transaksjonen og føre inn forsyninger i det interne administrasjonssystemet.

 • Sørge for dykkerteamets helse og sikkerhet

  Overvåke dykkerteamets sikkerhet. Sikre at operasjonen blir utført fra et sikkert, egnet sted i samsvar med håndboken for dykking. Om nødvendig avgjøre om det er sikkert å fortsette med dykkingen.

 • Forhindre skader på nytteinfrastruktur

  Kommunisere med energiverk eller bruke planer på stedet for eventuell nytteinfrastruktur som kan forstyrre eller bli skadet av et prosjekt. Ta nødvendige forholdsregler for å unngå skade.

 • Overholde juridiske krav til dykkeroperasjoner

  Sørge for at dykkeroperasjoner overholder lovfestede krav.

 • Jobbe i et konstruksjonsteam

  Arbeide som en del av et team i et byggeprosjekt. Kommunisere effektivt, dele informasjon med teammedlemmer og rapportere til overordnede. Følge instruksjoner og tilpasse seg til endringer på en fleksibel måte.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Planlegge ressurstildeling

  Planlegge framtidige ressursbehov, for eksempel tid, penger og konkrete prosessressurser.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Gjennomføre dykkeplaner

  Gjennomføre dykkeplaner, samarbeide med kunden, fartøyteam og inspektører.

 • Reagere på hendelser i tidskritiske miljøer

  Overvåke situasjonen rundt deg og være forutseende. Være klar til å iverksette raske og hensiktsmessige tiltak ved uventede hendelser.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Overholde den planlagte tiden for dykkedybden

  Sikre at dykkeren returnerer fra en gitt dybde etter at den planlagte fristen har utløpt.

 • Kontrollere dykkerutstyr

  Kontrollere at dykkerutstyr har gyldig sertifisering for å sikre at det er egnet for formålet. Sørge for at alt dykkerutstyr undersøkes av en kompetent person før bruk, minst én gang hver dag det brukes. Sikre at det er testes og repareres på riktig måte.

 • Sikre overholdelse av byggeprosjektsfrist

  Planlegge og overvåke byggeprosessene for å sikre at prosjektet blir fullført innen fristen.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Evaluere ansattes arbeid

  Vurdere behovet for arbeidskraft i det kommende arbeidet. Vurdere gruppens arbeidsresultater, og informere overordnede. Oppmuntre og støtte de ansatte i sin læring, lære dem teknikker og sjekke applikasjonen for å besørge produktkvalitet og produktivitet.

 • Sikre at dykkeroperasjoner er i samsvar med planen

  Sikre at dykkingen skjer i henhold til den operative planen og beredskapsplanen.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Koordinere bygge- og anleggsvirksomhet

  Koordinere aktiviteter fra flere bygningsarbeidere eller mannskaper for å sikre at de ikke forstyrrer hverandre, og for å sikre at arbeidene blir utført på en riktig måte. Holde seg oppdatert på teamenes framdrift og oppdatere tidsplanen om nødvendig.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Inspisere byggeplasser

  Ivareta helse og sikkerhet under byggeprosjektet ved å inspisere anleggsområdet jevnlig. Identifisere risikoer for å sette mennesker i fare eller for å skade anleggsutstyr.

 • Avbryte dykkeoperasjoner når det er nødvendig

  Avslutte eller avbryte dykkeoperasjonen hvis du mener at å fortsette operasjonen vil kunne utgjøre en fare for helsen eller sikkerheten til personer som er involvert.

Source: Sisyphus ODB