Yrke legemiddeltekniker

Legemiddelteknikere utformer og utvikler teknologier til farmasøytisk forskning og produksjon av legemidler, gir råd til farmasøytiske produksjonsanlegg om vedlikehold og bruk av disse teknologiene og sikrer at kundenes og arbeidernes sikkerhet ivaretas. De kan også være involvert i utviklingen og utformingen av farmasøytiske produksjonsanlegg og forskningssentre.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Drug Administration-forskrifter

  Regler og forskrifter i europeisk lovgivning og fra Food and Drugs Administration angående kliniske studier og utvikling av medikamenter.

 • Analytisk kjemi

  Instrumenter og metoder som brukes til å skille ut, identifisere og beskrive masse – de kjemiske bestanddelene til naturlige og kunstige materialer og løsninger.

 • Utvikling av farmasøytiske legemidler

  Framstillingsfaser for legemidler: preklinisk fase (forskning og testing på dyr), klinisk fase (kliniske forsøk på mennesker) og underfasene som er nødvendige for å oppnå legemiddel som sluttprodukt.

 • Farmasøytisk industri

  De viktigste interessentene, selskapene og prosedyrene i den farmasøytiske industrien, og lover og regelverk som gjelder for patentering, testing, sikkerhet og markedsføring av legemidler.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Kvalitetssystemer for farmasøytisk produksjon

  Kvalitetssystemmodellen som gjelder i farmasøytisk produksjon. Det vanligste systemet sikrer kvalitet i anlegg og utstyrssystemer laboratoriekontrollsystemer, materialsystemer, produksjonssystemer og pakkings- og merkingssystemer.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • God produksjonspraksis

  Lovfestede krav og god produksjonspraksis (GMP) som brukes i den aktuelle bransjen.

 • Biologisk kjemi

  Biologisk kjemi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

Ferdigheter

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Teste produksjonsutgangsmaterialer

  Teste leverte materialer før de går inn i prosessering, og sørge for at resultatene er i samsvar med god produksjonspraksis og leverandørenes analysesertifikat.

 • Skrive batchregisterdokumentasjon

  Skrive rapporter om historikken til de framstilte batchene idet det tas hensyn til rådata, utførte tester og overholdelse av god produksjonsskikk for hvert parti av produktet.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåke miljøpåvirkninger og utføre vurderinger for å identifisere og redusere organisasjonens miljørisikoer, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Overvåke anleggsproduksjon

  Overvåke oppsettet av og effektiviteten til prosesssene ved anlegget for å sikre så høye produksjonsnivåer som mulig.

 • Arbeide med kjemikalier

  Håndtere kjemikalier og velge bestemte kjemikalier for enkelte prosesser. Være oppmerksom på reaksjonene som oppstår når de blandes.

 • Lage prognoser for organisatorisk risiko

  Analysere virksomheten og handlingene til et selskap for å vurdere følgene av dem og mulige risikoer for selskapet, og for å utvikle egnede strategier for å håndtere dem.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Undersøke tekniske prinsipper

  Analysere prinsipper som må tas med i betraktningen ved tekniske design og prosjekter, for eksempel funksjonalitet, reproduserbarhet, kostnader og andre prinsipper.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Skrive tekniske rapporter

  Skrive tekniske kunderapporter som er forståelige for folk uten teknisk bakgrunn.

Source: Sisyphus ODB