Yrke lese- og skriveopplæring for voksne

Lese- og skrivelærere for voksne underviser voksne, herunder nyankomne innvandrere og personer som har avsluttet skolegangen for tidlig, i grunnleggende lese- og skriveferdigheter, vanligvis på grunnskolenivå. Lese- og skrivelærere for voksne involverer elevene i planleggingen og gjennomføringen av lesningsaktivitetene, og vurderer og evaluerer elevene individuelt gjennom oppgaver og eksamener.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Lærevansker

  Lærevanskene noen studenter står overfor i en akademisk kontekst, særlig spesielle lærevansker, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og konsentrasjonsvansker.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Voksenopplæring

  Instruksjon rettet mot voksne studenter, både i rekreasjonell og akademisk sammenheng, for selvforbedrende formål, eller for å bedre ruste studentene for arbeidsmarkedet.

Ferdigheter

 • Tilpasse undervisningen etter målgruppe

  Undervise elever på den mest egnede måten med tanke på undervisningssammenheng (f.eks. formell vs. uformell undervisning) eller aldersgruppe (voksne vs. barn).

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Undervise i skrivekunst

  Undervise grunnleggende eller avanserte skrivekunstprinsipper til ulike aldersgrupper under faste rammer i en utdanningsorganisasjon eller ved å arrangere private kurs i skrivekunst.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Konsultere studenter vedrørende læringsinnhold

  Ta studentenes synspunkter og preferanser med i betraktning ved bestemmelse av læringsinnhold.

 • Ta hensyn til studentens situasjon

  Ta studentenes personlige bakgrunn med i betraktningen når du underviser, ved å vise medfølelse og respekt.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

 • Underviser i lese- og skriveferdigheter

  Gi voksne elever teoretisk og praktisk undervisning i lese- og skriveferdigheter, nærmere bestemt lesing og skriving, med sikte på å legge til rette for fremtidig læring og øke sjansen for å få jobb eller bedre integrasjon. Arbeide med voksne elever for å bedre lese- og skriveferdighetene deres med tanke på jobb, integrering i samfunnet og personlige mål og ønsker.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Undervise i grunnleggende tallferdigheter

  Undervise studenter i prinsippene for matematiske ferdigheter, herunder grunnleggende matematiske konsepter og beregninger.

 • Undervise i lesestrategier

  Undervise studenter i å skjelne mellom og forstå skriftlig kommunikasjon. Bruke forskjellig materiell og ulike kontekster i undervisningen. Bistå i utviklingen av lesestrategier som er egnet ut fra studentenes behov og mål, herunder: skumlesing og skanning eller å få en generell forståelse av teksten, tegn, symboler, prosa, tabeller og grafikk.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Anvende pedagogiske strategier for å fremme kreativt engasjement

  Kommunisere med andre om å utarbeide og tilrettelegge for kreative prosesser ved å bruke en rekke oppgaver og aktiviteter som er hensiktsmessige for målgruppen.

 • Samarbeide med pedagogisk støttepersonell

  Kommunisere med utdanningsledelsen, f.eks. skolens rektor og styremedlemmer, og med utdanningsstøttegruppen, f.eks. undervisningsassistenten, skolerådgiveren eller studieveilederen, om utfordringer knyttet til studentenes velvære.

Source: Sisyphus ODB