Yrke letegeolog

Utforskningsgeologer undersøker og leter etter mineralforekomster. De identifiserer, definerer og skaffer eiendomsrett til en økonomisk levedyktig mineralforekomst. De er ansvarlig for å utforme, styre og gjennomføre leteprogrammet.  

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Minerallover

  Lov tilknyttet landtilgang, letetillatelser, planleggingstillatelse og eierskap av mineraler.

 • Geologi

  Fast jord, steintyper, strukturer og prosessene som har endret dem.

Ferdigheter

 • Bruke geovitenskapsverktøy

  Anvende en rekke verktøy, for eksempel geofysisk, geokjemisk og geologisk kartlegging og boring, for å oppdage en mineralforekomst.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Gjennomføre miljømessige stedsvurderinger

  Administrere og overvåke miljøvurderinger for gruvedrift eller industriområder. Utpeke og avgrense områder for geokjemisk analyse og vitenskapelig forskning.

 • Kommunisere om de miljømessige konsekvensene av gruvedrift

  Forberede diskusjoner, foredrag, konsultasjoner med interessenter og offentlige høringer angående miljøspørsmål knyttet til gruvedrift.

 • Bestemme egenskapene til mineralforekomster

  Forberede og utføre geologisk kartlegging, logging, prøvetaking og analyse av borekjerne og andre bergprøver under bakken. Analysere resultater i planer og seksjoner, med særlig vekt på geostatikk og prøvetakingsteori. Undersøke i 3D kartene, forekomstene, borestedene eller gruvene for å bestemme plassering, størrelse, tilgjengelighet, innhold, verdi og potensiell lønnsomhet av mineralforekomster.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Fullføre innledende ressursoversikt

  Overholde alle forskriftskrav i utarbeidelse av en innledende ressursoversikt, en vurdering av mengden verdifulle mineraler som er til stede.

 • Tolke geofysiske data

  Tolke data av geofysisk art: jordens form, dens gravitasjons- og magnetfelt, dens struktur og dens sammensetning, samt geofysisk dynamikk og deres overflateuttrykk i platetektonikk.

 • Modellere mineralforekomster

  Lage geologiske modelleringer av mineralavsetninger for å bestemme deres plassering, aspekt og økonomiske potensial.

 • Kommunisere om mineralproblemer

  Kommunisere med entreprenører, politikere og offentlige tjenestemenn om mineralproblemer.

 • Forhandle områdetilgang

  Forhandle med grunneiere, leietakere, ressursrettighetshavere, reguleringsmyndigheter eller andre interessenter om tilgang til områder der det er aktuelt med utforskning eller prøvetaking.

 • Gi råd om geologi ved mineralutvinning

  Gi råd om påvirkningen som geologiske faktorer har på utviklingen av mineralproduksjon. Ta hensyn til faktorer som kostnad, sikkerhet og forekomstenes egenskaper.

 • Evaluere mineralressurser

  Lete etter mineralressurser, inkludert mineraler, olje, naturgass og lignende ikke-fornybare ressurser, etter å ha innhentet juridiske rettigheter til å utforske i et bestemt område. Godkjenne vurderingen av mineralreservene.

 • Undersøke geokjemiske prøver

  Analysere laboratorieprøver ved bruk av utstyr som spektrometre, gasskromatografer, mikroskoper, mikroprober og karbonanalysatorer. Bestemme alder og egenskaper for miljøprøver som mineraler, stein eller jord.

 • Forhandle grunnervervelse

  Forhandle med grunneiere, leietakere, mineralrettighetseiere eller andre interessenter av land som inneholder mineralreserver for kjøp eller leie av eiendommen.

 • Kommunisere med anti-gruvedriftsfokuserte interessegrupper

  Kommunisere med aktivister som er mot gruvedrift, i forbindelse med utvikling av en potensiell mineralforekomst.

Source: Sisyphus ODB