Yrke likestillings- og inkluderingsleder

Likestillings- og inkluderingsledere utarbeider strategier for å forbedre seg på kvoterings-, mangfolds- og likestillingsspørsmål. De informerer personale i selskaper om betydningen av strategier og gjennomføring og gir høyere personale råd om klimaet i selskapet. De utfører også veilednings- og støtteoppgaver for medarbeidere.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Personalledelse

  Metoder og prosedyrer som er involvert i ansettelse og utvikling av ansatte for å sikre verdi i organisasjonen, så vel som personalets behov, fordeler, konfliktløsning og sikring av et positivt bedriftsklima.

 • Forvaltning av menneskelige ressurser

  Arbeidet i en organisasjon med rekruttering av ansatte og optimering av ansattes prestasjoner.

 • Prosesser ved personalressursavdelingen

  De ulike prosessene, oppgaver, sjargong, rolle i en organisasjon og andre særtrekk ved personalressursavdelingen innen en organisasjon, som rekruttering, pensjonssystemer og personalutviklingsprogrammer.

Ferdigheter

 • Forhandle arbeidsavtaler

  Komme til enighet mellom arbeidsgivere og potensielle arbeidstakere om lønn, arbeidsvilkår og ikke-lovfestede fordeler.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Fremme inkludering i organisasjoner

  Fremme mangfold og likebehandling av kjønn, etnisiteter og minoritetsgrupper i organisasjoner for å forhindre diskriminering og sørge for inkludering og et positivt miljø.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Identifisere nødvendige menneskelige ressurser

  Bestemme hvor mange ansatte som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt, innen idéutvikling, produksjon, kommunikasjon og administrasjon.

 • Identifisere seg med selskapets mål

  Opptre til fordel for selskapet og for måloppnåelse.

 • Utvikle opplæringsprogrammer

  Utvikle programmer der ansatte eller framtidige ansatte får opplæring i nødvendige ferdigheter for å arbeide eller forbedre og utvikle ferdigheter for nye aktiviteter eller oppgaver. Velge eller utforme aktiviteter med mål om å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre utførelsen av enkeltpersoner og grupper i organisatoriske settinger.

 • Angi inkluderingspolitikk

  Utvikle og gjennomføre planer som tar sikte på å skape et miljø i en organisasjon som er positive og inkluderende for minoriteter, for eksempel etnisiteter, kjønnsidentiteter og religiøse minoriteter.

 • Organisere personellvurdering

  Organisere den overordnede prosessen for vurdering av personalet.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Administrere lønn

  Forvalte og ha ansvar for at ansatte mottar lønn, gå gjennom lønn og andre ytelser og gi ledelsen råd om lønn og andre ansettelsesvilkår.

 • Fremme kjønnslikestilling i virksomhetssammenhenger

  Øke bevisstheten rundt og kjempe for likestilling mellom kjønnene ved å vurdere deltakelsen deres i stillingen og aktivitetene som er utført av selskaper og virksomheter i sin helhet.

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Gi råd om organisasjonsklima

  Gi råd til organisasjoner om deres interne kultur og arbeidsmiljø slik det oppfattes av de ansatte, og hvilke faktorer som kan påvirke arbeidstakernes atferd.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Innhente tilbakemeldinger fra ansatte

  Kommunisere på en åpen og positiv måte for å evaluere hvor tilfredse de ansatte er, hvordan de opplever arbeidsmiljøet og for å avdekke problemer og finne løsninger.

 • Utvikle programmer for å beholde ansatte

  Planlegge, utvikle og implementere programmer som har som formål å holde de ansattes tilfredshetsnivåer høye. I sin tur sikre de ansattes lojalitet.

 • Evaluere opplæring

  Vurdere gjennomføringen av opplæringens resultater og mål, kvaliteten på undervisningen, og gi gjennomsiktige tilbakemeldinger til instruktører og praktikanter.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Forhandle med bemanningsbyråer

  Opprette ordninger med bemanningsbyråer for å organisere rekrutteringsaktiviterer. Opprettholde kommunikasjon med disse byråene for å sikre effektiv og produktiv rekruttering med kandidater med stort potensial som resultat.

 • Gi råd om konflikthåndtering

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om overvåking av mulig konfliktrisiko og -utvikling, og om konfliktløsningsmetoder som spesifikt gjelder de identifiserte konfliktene.

 • Overvåke organisasjonsmiljø

  Overvåke arbeidsmiljøet og de ansattes atferd i en organisasjon for å vurdere hvordan organisasjonens kultur oppfattes av de ansatte, og identifisere faktorene som påvirker atferden, og som kan legge forholdene til rette for et positivt arbeidsmiljø.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Spore KPIer

  Identifisere de målbare tiltakene et selskap eller en næring bruker til å vurdere eller sammenligne ytelse med hensyn til å oppfylle sine driftsmessige og strategiske mål ved hjelp av forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer.

Source: Sisyphus ODB