Yrke lisenssjef

Lisenssjefer har tilsyn med lisenser og rettigheter for et selskap vedrørende bruk av dets produkter eller immaterialrettigheter. De sikrer at tredjeparter overholder avtaler, gjennomfører forhandling og opprettholder relasjoner mellom partene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kontraktsrett

  Område med juridiske prinsipper som styrer skriftlige avtaler mellom parter om utveksling av varer eller tjenester, herunder kontraktsregulerte plikter og avslutning.

 • økonomisk evne

  Økonomiske operasjoner, for eksmpel kalkyler, kostnadsanslag, budsjettadministrasjon, som tar hensyn til relevante kommersielle og statistiske data, f.eks. data for materialer, utstyr og arbeidskraft.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

Ferdigheter

 • Administrere lisensavgifter

  Administrere og kontrollere lisensavgifter for en tjeneste eller et produkt som tilbys i henhold til intellektuelle rettigheter.

 • Utvikle lisensavtaler

  Fastsette vilkår og betingelser knyttet til tildeling av begrensede bruksrettigheter til eiendeler eller tjenester.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Sikre etterlevelse av forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse

  Gjennomføre og overvåke selskapets virksomhet i samsvar med forskrifter for innkjøp og kontraktsinngåelse.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Etablere bruksretningslinjer

  Etablere, spre og oppdatere bruksretningslinjer for lisenser. Bruksretningslinjer fastsetter hva som er rettslig akseptabelt, og hva som ikke er det, og hva som regnes som piratvirksomhet.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Håndtere finansielle transaksjoner

  Administrere valutaer, børsaktivitet, innskudd så vel som selskaps- og kupongbetalinger. Forberede og administrere gjestekontoer og ta betalinger med kontanter og bankkort.

 • Forhandle bruksrett

  Forhandle med kunder om de eksakte vilkårene som tjenesten skal selges i henhold til.

 • Gjennomføre strategisk forskning

  Undersøke langsiktige forbedringsmuligheter og planlegge skritt for å oppnå dem.

 • Administrere lisensportefølje

  Håndtere data og filer for alle lisensinnehavere som bruker produktene, varemerkene og tjenestene til et selskap under en lisensavtale.

 • Overholde forretningsetiske retningslinjer for atferd

  Overholde de etiske retningslinjene som gjelder for firmaer og virksomheter i sin helhet. Sikre at operasjoner og aktiviteter gjennomføres i tråd med de etiske retningslinjene gjennom hele forsyningskjeden.

 • Overvåke samsvar med lisensavtaler

  Sørge for at lisensinnehavere er godt kjent med alle vilkår, juridiske forhold og fornyelsesaspekter ved lisensen som er tildelt.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Sammenligne entreprenørenes bud

  Sammenligne anbud på en kontrakt om å utføre et bestemt arbeid innenfor en fastsatt tidsramme.

 • Styre finansiell risiko

  Forutsi og håndtere finansielle risikoer, og identifisere framgangsmåter for å unngå eller minimere virkningen av dem.

Source: Sisyphus ODB