Yrke lokfører

Lokførere betjener tog og yter transporttjenester for passasjerer eller gods. De har ansvar for å føre lokomotivet trygt og ta hensyn til alle aktuelle sikkerhets-, drifts- og kommunikasjonsforskrifter og har det fulle ansvar for sikkerheten til passasjerene og godset. Oppgaven omfatter samarbeid og kommunikasjon med infrastrukturansatte, samt med personalet om bord på toget.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sporgeometri

  Forstå 3D-geometrien som brukes til sporutforming, og til konstruksjon og bygging av jernbaneinfrastruktur.

 • Togdriftsprosedyrer

  De ulike praksisene, rutinene og prosedyrene for sikker drift av tog for å hindre kollisjoner, avsporinger eller ikke-planlagt overskridelse av fartsgrenser.

 • Lokomotivbremsbruk

  Forstå dynamikken ved lokomotivbremsbruk.

 • Jernbaners fysikalske egenskaper

  Kjenne til alle fysiske aspekter ved jernbanen, inkludert togstasjoner, inkludert helling og stigning for forkjørsrett og fartsgrenser.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

Ferdigheter

 • Kontrollere togmotorer

  Kontrollere at togmotorer overholder forskrifter, før en reise starter.

 • Overvåke togtider

  Sikre at togtider følges, slik at tog ikke forlater stasjonen for sent eller for tidlig. Overvåke og regulere togavgang og -ankomst for å unngå at tog ankommer for sent eller for tidlig.

 • Markere forskjeller i farger

  Identifisere forskjeller mellom farger, for eksempel fargetoner.

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Sikre vedlikehold av tog

  Overvåke vedlikehold av togutstyr og jernbanesikkerhet.

 • Fokusere på passasjerer

  Transportere passasjerer til bestemmelsesstedet på en sikker og rettidig måte. Gi tilfredsstillende kundeservice; informere passasjerer hvis det oppstår uventede situasjoner eller andre hendelser.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Sikre at tog kjører i henhold til tidsplan

  Sikre at tog ankommer bestemmelsesstedet sitt i rett tid i samsvar med ruteplanene.

 • Håndtere stressende situasjoner

  Håndtere svært stressende situasjoner på arbeidsplassen ved å følge egnede prosedyrer, kommunisere på en stille og effektiv måte, og holde hodet kaldt når beslutninger tas.

 • Holde seg konsentrert i lange perioder

  Holde seg konsentrert i lange perioder for å kunne utføre korrekte vurderinger og ta riktige beslutninger.

 • Sikre trygg ankomst av tog

  Sørge for at tog kommer frem til bestemmelsesstedet på en trygg måte. Bruke praktisk kunnskap til å signalere tog på jernbanenettet slik at driften fungerer godt.

 • Ha høy grad av sikkerhetsbevissthet

  Sørge for en høy grad av sikkerhetsbevissthet; bruke personlig verneutstyr; kommunisere med medarbeidere og gi råd om HMS.

 • Skifte utgående last

  Pense utgående fraktgods til og fra innkommende og utgående tog.

 • Lære bort prinsipper for togføring

  Gi praktikanter praktisk opplæring i hvordan man driver og fører tog. Undervise dem i teori og teknikker på områder som kontrollpaneler, sikkerhetsskilt, sikkerhetstiltak og prosedyrer på togstasjoner.

 • Styre togbevegelse

  Styre akselerasjon, bremsing og den generelle driften av tog i bevegelse.

 • Følge signaliseringsinstruksjoner

  Følge signaliseringsinstruksjoner gjennom hele reisen. Forstå det teknisk språket som brukes av signalavsendere, og følge instruksjonene de gir.

 • Shunte inngående last

  Pense inngående fraktlaster til og fra jernbanevogner for ankommende og utgående tog.

 • Justere vekten av last til kapasiteten til godstransportkjøretøyet

  Tilpasse lastvekten til transportkjøretøyets kapasitet. Føre tilsyn med det aktuelle kjøretøyets største tillatte belastning, og vekten til de enkelte kassene i forsendingen.

 • Shunte rullende materiell i rangerstasjoner

  Shunte rullende materiell for å danne tog i rangerstasjoner.

 • Forberede fraktforsendelsesrapporter

  Sette sammen og sende inn fraktforsendelsesrapporter. Inkludere detaljert informasjon om fraktforhold og frakthåndtering; rapportere problemer hvis nødvendig.

Source: Sisyphus ODB