Yrke lufthavndirektør

Lufthavndirektører leder en gruppe lufthavnsjefer som er ansvarlig for alle områder av flyplassen. De tenker ut og tar beslutninger om flyplassens strategiske kurs basert på informasjon de har fått av sin ledergruppe.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ansvarlig gambling

  Riktig atferd ved deltakelse i gamblingspill, f.eks. kjenne til andre personers reaksjoner og hvorfor mennesker opptrer og reagerer slik de gjør.

 • Flyplassdriftsmiljø

  En grundig forståelse av lufthavndriftsmiljøet, driftsegenskapene, tjenestene, virksomheten og framgangsmåtene i et generelt tjenesteområde på en lufthavn samt av leverandører, partnere og andre lufthavnbyråer.

 • Flyplassmiljøretningslinjer

  De offisielle reguleringene for miljøstandarder på flyplasser som er diktert av nasjonale koder for planlegging av flyplassanlegg og relatert utvikling. Disse omfatter regulatoriske aspekter som gjelder for støy og miljø, tiltak for bærekraft og virkninger i forbindelse med arealbruk, utslipp og risikoreduksjon for dyr.

 • Flyplassplanlegging

  Kunnskap om flyplassplanlegging for ulike luftfartøystyper. Bruke den informasjonen til å mobilisere ressurser og mennesker til å håndtere luftfartøy mens de er ved lufthavnen.

 • Elektriske flyplassystemer

  Kjenne til de ulike elementene som omfatter elektriske flyplassystemer, f.eks. utstyr for flynavigasjon , elektroniske landingshjelpemidler, radarer og meteorologiske tjenester. Kjenne til funksjonen og driften av hver av disse elementene.

 • Flyplassikkerhetsforskrifter

  Kjenne til lufthavnsikkerhetsregler og -instrukser.

 • Flyplassbelysningsutstyr

  Kjenne til forskjellige typer belysningssystemer og flyplassbelysningsutstyr, f.eks. lys-systemer med lav intensitet (LL), middels intensitet (ML) og høyintensive rullebanelys (HIRL).

Ferdigheter

 • Utarbeide flyplassberedskapsplaner

  Forberede en flyplassberedskapsplan som sikrer sikker og effektiv håndtering av eventuelle nødssituasjoner som kan oppstå.

 • Assistere ulike flyplassbrukere

  Oppfylle behovene til ulike typer flyplassbrukere; forberede og gjennomføre planer for å innfri interessentenes forespørsler.

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

 • Sette sammen flyplassertifiseringshåndbøker

  Skrive og oppdatere håndbøker om flyplassertifisering; gi uttømmende informasjon om flyplassfasiliteter, utstyr og prosedyrer.

 • Implementere forbedringsprosedyrer innen flyplassdrift

  Implementere prosedyrer for å forbedre driften på en flyplass basert på en forståelse av behovene til flyplassen. Planlegge og utvikle forbedringsprosedyrer ved bruk av tilstrekkelige ressurser.

 • Samordne med kolleger

  Samordne med kolleger for å sikre felles forståelse av arbeidet og bli enige om kompromisser det kan bli nødvendig for partene å inngå. Forhandle frem kompromisser mellom partene for å sikre at arbeidet generelt går mot måloppnåelse.

 • Rapportere sikkerhetshendelser på flyplassen

  Opprette omfattende rapporter om flysikkerhetshendelser, som å pågripe ustyrlige passasjerer, konfiskere bagasje eller skader på flyplasseiendom.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Overvåke vedlikeholdsaktiviteter på flyplasser

  Overvåke flyplassansatte under drifts- og vedlikeholdsaktiviteter, som drivstoffylling av fly, kommunikasjon med fly, vedlikehold av rullebane og så videre.

 • Samhandle med flyplassinteressenter

  Møte representanter for offentlige myndigheter, miljøeksperter, utviklere, interessegrupper og allmennheten, flyplassbrukere og andre interessenter for å vurdere ulike tjenester, fasiliteter og flyplassens nytteverdi.

 • Forberede årsbudsjett for flyplass

  Utarbeide det årlige budsjettet for flyplassen tatt i betraktning faktorer som drivstofforsyning, vedlikehold av fasiliteter og kommunikasjon.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Opptre diplomatisk

  Håndtere mennesker på en følsom og taktfull måte.

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Koordinere flyplassmiljøretningslinjer

  Lede og samordne miljøretningslinjer og -forskrifter for å redusere virkningen av lufthavnvirksomhet, f.eks. støy, redusert luftkvalitet, tung lokal trafikk eller forekomst av farlige materialer.

 • Gi anvisninger til flyplassunderleverandører

  Lede arbeidet til rådgivende arkitekter, ingeniører og relaterte underleverandører. Fastsette prosjektplaner og kostnadsoverslag, og kommunisere utvikling til toppledelsen.

 • Lage flyplassmasterplan

  Lage en masterplan for langtidsutvikling av en lufthavn. Tegne grafiske representasjoner av gjeldende og fremtidige lufthavnsfasiliteter.

 • Overvåke flyplasserviceytelse

  Vurdere den daglige servicekvaliteten de ulike avdelingene til et flyselskap yter til kundene sine. Kort- og langsiktige sammendrag av denne informasjonen har stor betydning for selskapet.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

Source: Sisyphus ODB