Yrke maskinassistent, skip

Maskinassistenter på skip bistår førstemaskinisten og skipsmaskinisten med driften i skipets skrog. De støtter driften av hovedmotorene, styreinnretningen, strømgenerering og andre større delsystemer. De kommuniserer med maritime ingeniører om utførelsen av den tekniske driften. De sikrer også behørig overholdelse av sikkerhets- og forskriftsmessige standarder og kan gå inn i høyere stillinger ved behov.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Motorkomponenter

  Kjenne de ulike motorene, og drift og vedlikehold av motoren. Forstå når reparasjoner og utskifting skal gjennomføres.

 • Regulering av utslipp av råmaterialer i sjøen

  Kjenne til miljømessig regulering av utslipp av råmaterialer i sjøen, sikre bruken av kjemisk desinfeksjon og avklorering for å produsere rent og sikkert utslipp som er hensiktsmessig for tømming i sjøen.

 • Global Maritime Distress and Safety System

  Internasjonalt aksepterte sikkerhetsprosedyrer, typer av utstyr og kommunikasjonsprotokoller som brukes til å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde skip, båter og luftfartøyer.

 • Prinsipper for maskinteknikk

  Forstå prinsipper for maskinteknikk, fysikk og materialvitenskap.

 • Drift av forskjellige motorer

  Kjennskap til egenskaper, krav til vedlikehold og driftsprosedyrer for forskjellige typer motorer som gass, diesel, elektrisk og dampdrevne.

 • Elektriske systemer som benyttes i transport

  Forstå hvordan elektriske systemer fungerer, deres spesifikasjoner og bruksområder i drift og systemer for transport av gods og mennesker.

Ferdigheter

 • Utføre rutinemessig vedlikehold av skipsmotorer

  Utføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver på alle skipets motorsystemer. Overvåke motorer for å sikre at de fungerer i henhold til standardparametere for drift.

 • Bruke maritim engelsk

  Kommunisere på engelsk med sjargong som brukes i faktiske situasjoner om bord på skip, i havner og andre steder innen skipsfart.

 • Betjene kloakkbehandlingsanlegg på skip

  Betjene kloakkbehandlingsanlegg på skip, føre tilsyn med vedlikehold, forstå maskinens mekaniske funksjon og overholde regelverk for utslipp i havet.

 • Gi støtte innen maskinsystemer på fartøy

  Gi støtte på grunnlag av kunnskap om maritime operasjoner, sikring av fartøy og maskinsystemer.

 • Forberede motorrommet for drift

  Klargjøre og starte hovedmotoren og hjelpemotorer. Klargjøre maskinene i motorrommet før avgang. Kjenne til og følge startprosedyrene i samsvar med sjekklisten.

 • Fortøye fartøy

  Følge standardiserte fremgangsmåter for å fortøye fartøy. Styre kommunikasjon mellom skip og land.

 • Betjene dieselfremdriftsanlegg

  Betjene gassturbin- og dieselfremdriftsanlegg og tilhørende maskiner, for eksempel hjelpekjeler, reservemotorer, forbrenningsovner, luftkompressorer og renseapparater for brensel og brenselsolje.

 • Bruke ulike typer brannslukkere

  Forstå og bruke ulike metoder for brannslokking og ulike typer og klasser av brannslokkingsutstyr.

 • Administrere fartøymotorer og -systemer

  Administrere hovedmotorer (drevet av damp, gass eller diesel), kjølesystemer og annet utstyr i fartøyets motorsystem.

 • Vedlikeholde fartøymotorrom

  Vedlikeholde fartøyets motorer og motorromutstyr. Utføre kontroller før avgang og løpende kontroller under reisen.

 • Administrere vannsystemer ombord

  Betjene og vedlikeholde tekniske vannavkjølingssystemer om bord.

 • Utføre bunkring

  Utføre bunkring, dvs. prosessen med å levere drivstoff til skip for skipets egen bruk. Sikre at skipet har nok drivstoff til hele reisen.

 • Administrere elektriske skipssystemer

  Drive og vedlikeholde de elektriske komponentene i skip og det elektriske distribusjonssystemet. Kjenne de forskjellige belastningskretsene i tilfelle det skulle oppstå en funksjonssvikt i systemet. Reparere elektriske systemer hvis det oppstår skade eller funksjonssvikt.

 • Hjelpe til med å klargjøre livbåter

  Hjelpe sjøfolk med å klargjøre livbåter for reisen, og sørge for teknisk kunnskap om vedlikehold og reparasjon av livbåter.

 • Løsgjøre fartøyfortøyninger

  Følge standardprosedyrer for å løsne fortøyninger. Håndtere kommunikasjon mellom skip og land.

 • Utføre rutinemessige smøreoljetester

  Gjennomføre rutinemessige tester av smøreoljer i tekniske systemer og vannseparasjonssystemer.

 • Vedlikeholde fartøyinventar

  Ha en oppdatert inventarliste for et fartøy, inkludert informasjon om reservedeler, olje og drivstoff. Fastslå drivstoffmengden som trengs for en reise. Sikre at det til enhver tid er tilstrekkelig med drivstoff om bord.

 • Reparere mekaniske fartøyssystemer

  Reparere mekaniske systemer i fartøyer mens du er om bord. Sikre at funksjonsfeil på fartøyet blir reparert uten at det påvirker reisen.

 • Betjene fartøymotorrom

  Betjene og vedlikeholde fartøymotorrom. Betjene hovedmaskinrommet der motoren og framdriftsmaskineriet er plassert.

 • Bruke brannslukkere

  Forstå bruken av brannslukkingsutstyr og brannslukkingsteknikker.

Source: Sisyphus ODB