Yrke matteknolog

Matteknologer utvikler prosesser for å framstille næringsmidler og beslektede produkter basert på kjemiske, fysiske og biologiske prinsipper og teknologi. De utformer og planlegger oppsett eller utstyr, har tilsyn med personale, deltar i kontroll og forbedrer matteknologien i matproduksjonsprosesser.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lovgivning om produkter av animalsk opprinnelse

  Gjeldende lovbestemmelser om temperatur, avfallsmaterialer, sporbarhet, merking, handel og transport av produkter av animalsk opprinnelse. 

 • Produksjonslinje for hermetikk

  Trinn i hermetikkprosesslinjen fra vasking, kondisjonering og veiing av matvarer, vasking og klargjøring av bokser, fylling av bokser samt andre operasjoner for å oppnå sluttproduktet.

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Prosesser innen matvare- og drikkevareproduksjon

  Råstoffer og produksjonsprosesser for å framstille næringsmidler. Betydning av kvalitetskontroll og andre teknikker for nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

 • Kombinasjon av teksturer

  Kombinasjon av teksturer for nye oppskrifter eller produkter.

 • Matproduktsammensetning

  Kjemisk og ernæringsmessig sammensetning av matprodukter, som gjør det mulig å endre eksisterende produkter og prosesser og utvikle nye.

 • Matallergier

  Hvilke typer matallergi innenfor sektoren, hvilke stoffer som utløser allergier, og hvordan de kan erstattes eller fjernes (om mulig).

 • Patogene mikroorganismer i mat

  Identifikasjon av og egenskaper ved sykdomsframkallende mikroorganismer i næringsmidler og egnede forebyggende metoder for å hindre at det brukes i næringsstoffer.

 • Matteknikk

  Forskning og utvikling av nye matvarer, biologiske og farmasøytiske produkter, utvikling og drift av produksjon, emballering og distribusjon av produkter for medisiner/næringsmidler, og utforming og installasjon av prosesser for matproduksjon.

 • Matoppbevaring

  De vilkår og metoder som er nødvendige for å oppbevare næringsmidler med henblikk på å forhindre at de blir dårlige, idet det tas hensyn til fuktighet, lys, temperatur og andre miljøfaktorer.

 • Ingredienstrusler

  Ingredienser og potensielle risikoer som kan skade mennesker, flora og fauna. Funksjoner i ingrediensoppskrifter.

 • Matbevaring

  Forringelsesfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tilsetningsstoffer, fuktighet, pH, vannaktivitet, osv., inkludert emballasje) og matprosesseringsmetoder for å bevare matprodukter.

 • Næringsmiddellovgivning

  Regelverk knyttet til næringsmiddel- og fôrindustrien, inkludert matproduksjon, hygiene, sikkerhet, råstoffer, tilsetningsstoffer, GMO-er, merking og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Matvitenskap

  Studie av den fysiske, biologiske og kjemiske sammensetningen av mat og de vitenskapelige begrepene som brukes i bearbeiding av mat og ernæring.

 • Sporbarhet i næringsmiddelindustrien

  Sporbare tiltak for å svare på potensielle risikoer som kan oppstå i næringsmidler og fôr for å sikre at alle næringsmidler er trygge for mennesker.

 • Matproduktingredienser

  Tekniske egenskaper ved sammensetningen av ingredienser for næringsmidler.

 • Laboratoriebaserte fag

  Laboratorievitenskap som biologi, kjemi, fysikk, integrert vitenskap eller avanserte vitenskapelige laboratorier.

 • Mattrygghetsprinsipper

  Vitenskapelig bakgrunn for matsikkerhet som inkluderer tilberedning, håndtering og oppbevaring av mat for å redusere risikoen for sykdom som overføres gjennom mat og andre helsefarer.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Næringsmiddelindustrien

  De respektive industriene og prosessene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, f.eks. utvalg, bearbeiding, pakking og lagring.

 • Mattoksisitet

  Årsaker til matforgiftning og -ødeleggelse, og konserveringsmetoder for matprodukter for å hindre at kunder blir utsatt for giftige varer.

 • Risikoer knyttet til fysiske, kjemiske og biologiske farer i mat og drikke

  Tolking av laboratorieundersøkelser for parametere som påvirker næringsmiddeltrygghet, idet det tas hensyn til risikoer knyttet til fysiske, kjemiske og biologiske farer i næringsmidler og drikkevarer.

 • Enzymatisk behandling

  Enzymatiske prosesser brukt i matproduksjon og i andre industrielle bioteknologiske prosesser.

 • Matvarers funksjonelle egenskaper

  Struktur, kvalitet, ernæringsmessig verdi og/eller aksepten av et næringsmiddel. En matfunksjonell egenskap bestemmes av en matvares fysiske, kjemiske og/eller organoleptiske egenskaper. Eksempler på en funksjonell egenskap kan omfatte løselighet, absorpsjon, vannretensjon, skummeevne, elastisitet og absorptiv kapasitet for fettstoffer og fremmedlegemer.

 • Bioteknologi

  Teknologi som bruker, endrer eller utnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter for å utvikle nye teknologier og produkter beregnet på bestemte bruksområder.

 • Kombinasjon av smaker

  Det store spekteret av kombinasjoner av smaker for å utvikle nye oppskrifter eller produkter.

 • Matstoffer

  Kvalitet og rekkevidde på råstoffer, halvferdige produkter og sluttprodukter fra en bestemt matsektor.

 • Matbårne sykdommer

  Forstå sykdommer som overføres gjennom næringsmidler og forgiftning, med sikte på å forebygge helseproblemer.

 • Fermenteringsprosessene til mat

  Omdanne karbohydrater til alkohol og karbondioksid. Denne prosessen skjer ved hjelp av bakterier eller gjær, eller en kombinasjon av begge, under anaerobe forhold. Matfermentering er også involvert i prosessen for å lage surdeigsbrød og produksjon av melkesyre i matvarer for eksempel tørre pølser, surkål, yoghurt, sylteagurk og kimchi.

Ferdigheter

 • Forklare kjemiske innovasjoner med pragmatiske begreper

  Tydelig forklare kjemiske innovasjoner og forandringer som er foretatt på produkter på produksjonsnivået. Samarbeide nært med prosesskjemikere og reguleringsingeniører for å sikre at forbedringer av prosessanlegget gjennomføres i henhold til planen.

 • Administrere kasserte produkter

  Håndtere produksjonsstopp som skyldes utilstrekkelig produktkvalitet og håndtere relaterte avfallsproblemer innenfor god produksjonspraksis.

 • Strebe etter ernæringsmessig forbedring av matproduksjon

  Arbeid med sakkyndige fra landbruks- og matbehandlingsbransjene for å forbedre matverdi, ernæring og forsyning.

 • Evaluere ingrediensdokumentasjon fra leverandører

  Lese, organisere og vurdere dokumentasjon av ingredienser fra leverandører og medprodusenter. Identifisere mangler, og be om presiseringer og korrigerende tiltak i henhold til krav i regelverket.

 • Forbedre kjemiske prosesser

  Innhente data som er nødvendige for å forbedre eller modifisere kjemiske prosesser. Utvikle nye industrielle prosesser, utforme nye prosessanlegg / nytt utstyr eller endre de som allerede finnes.

 • Administrere matproduksjonslaboratorium

  Administrere laboratorievirksomhet på anlegget eller fabrikken og bruke dataene til å overvåke kvaliteten på de produserte varene.

 • Identifisere faktorer som forårsaker endringer i mat under oppbevaring

  Gjenkjenne de mest relevante faktorene (kjemiske, fysiske, miljømessige osv.) som kan endre maten under oppbevaring

 • Følge med på matprodukttrender

  Undersøke funn og atferd for å forstå trender, funksjoner eller de kvalitative ønskene til kundene. Bruke disse opplysningene til produktutvikling, produktforbedring og emballasjekrav.

 • Analysere emballasjekrav

  Analysere emballasjekrav opp mot designet i produksjonsplanen. Utføre analysen ved å ta tekniske, økonomiske, ergonomiske og andre perspektiver med i betraktning.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Tolke data i matproduksjon

  Tolke data fra forskjellige kilder, som markedsdata, vitenskapelige artikler og kundekrav for å forske på utvikling og innovasjon i matsektoren.

 • Overvåke utviklinger som benyttes i næringsmiddelindustrien

  Identifisere og undersøke utvikling og innovasjon innen teknologi og materialer i næringsmiddelindustrien.

 • Holde tritt med innovasjoner innen matproduksjon

  Seneste nyskapende produkter og teknologier for å behandle, bevare, pakke og forbedre næringsmidler.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Utvikle matproduksjonsprosesser

  Utvikle prosesser og teknikker for matproduksjon eller konservering. Være engasjert i utforming, utvikling, konstruksjon og drift av industrielle prosesser og teknikker for matvareproduksjon.

 • Overvåke behandlingsbetingelser

  Observere målere, videoovervåkingsenheter og utskrifter for å vurdere om angitt bearbeidingsvilkår er på plass. Foreta de nødvendige tilpasningene for å behandle variabler som tider, tilførsel, strømningshastighet og temperaturinnstillinger.

 • Anvende matteknologiprinsipper

  Matteknologi: en gren av næringsmiddelvitenskapen som omhandler prosessene med å produsere mat og forbedring av disse.

 • Utføre matrisikoanalyse

  Utføre matrisikoanalyse for å sikre matsikkerhet.

 • Følge opp laboratorieresultater

  Analysere laboratorieresultater og bruke dem ved å tilpasse produksjonsprosessen. Rapportere, gjennomgå og utføre tiltak om nødvendig.

 • Forberede visuelle data

  Utarbeide figurer og grafer for å legge fram data på en visuell måte.

 • Analysere prøver av mat og drikkevarer

  Undersøke om mat eller drikkevarer er trygge å konsumere for mennesker. Kontrollere riktige nivåer av de viktigste ingrediensene og korrektheten til etikettdeklarasjonen og næringsinnholdet i varen. Sikre at prøver av mat og drikkevarer overholder spesifikke standarder eller prosedyrer.

 • Vurdere HACCP-implementering på produksjonsanlegg

  Vurdere hvorvidt HACCP-implementeringen er adekvat på produksjonsanlegg. Sørge for at anleggene driver innenfor spesifikasjonene i sine skriftlige planer for HACCP, renhold og bearbeiding.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Bruke nye teknologier i matproduksjon

  Følge med på nye teknologier og innovasjoner på alle felt av matproduksjon. Lese artikler og aktivt utveksle erfaringer med kollegaer til fordel for selskapet og dets produkter.

 • Lede prosessoptimalisering

  Lede prosessoptimalisering å bruke statistiske data. Designe eksperimenter på produksjonslinjen og modeller for funksjonell prosesskontroll.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Administrere bruken av tilsetningsstoffer innen matproduksjon

  Administrere bruken av tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler i mat.

Source: Sisyphus ODB