Yrke medarbeider i psykologpraksis

Medarbeidere i psykologpraksis hjelper psykologer i arbeidet. De arbeider i fasiliteter for helsetjenester eller private praksiser, der de bistår psykologer med behandling av pasienter. Medarbeidere i psykologpraksis er helsepersonell som kan vurdere pasienter ved hjelp av psykologiske tester og gi støtte i form av terapi samt utføre administrative funksjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Psykologisk diagnostisering

  Psykologiske diagnosestrategier, metoder og teknikker knyttet til helserelaterte opplevelser og atferd samt psykiske lidelser.

 • Psykologiske intervensjoner

  Egenskaper ved metodene og prosedyrene har til hensikt å skape endring i menneskelig atferd.

 • Psykiatri

  Psykiatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

 • Psykologiske begreper

  De psykologiske begreper som gjelder vern og fremme av helse.

 • Diagnostisering av problemer relatert til mental helse

  Diagnostisering av psykiske helseproblemer, som forstyrrelser eller sykdommer, og psykologiske faktorer i andre sykdommer innenfor ulike problemer og ulike aldersgrupper.

 • Terapi i helsevesenet

  Prinsipper, metoder og prosedyrer for diagnostisering, behandling og rehabilitering av fysiske og psykiske lidelser.

 • Evaluering av psykologisk ytelse

  Kjennetegn ved metodene som brukes for å vurdere psykologiske parametre.

Ferdigheter

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Drive psykologisk forskning

  Planlegge, føre tilsyn med og gjennomføre psykologisk forskning og skrive artikler for å beskrive forskningsresultatene.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Anvende psykologiske intervensjonsstrategier

  Bruke forskjellige intervensjonsstrategier til å behandle pasienter innen klinisk psykologi.

 • Identifisere problemer med mental helse

  Gjenkjenne og kritisk vurdere eventuelle psykiske helseproblemer / sykdom.

 • Gjennomføre psykologisk vurdering

  Vurdere pasientens atferd og behov gjennom observasjon og skreddersydde intervjuer, administrasjon og tolkning av psykometriske og idiosynkratiske vurderinger.

 • Hjelpe psykolog

  Bistå psykologer i deres arbeid. Hjelpe dem med deres behandling av pasienter, for eksempel ved å gjennomføre tester, analysere riktig behandling og tilby terapi. Bistå med å føre administrative registre over pasienter.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Vurdere helsebrukernes risiko for skade

  Vurdere helsebrukerens potensial for skade på seg selv eller andre, og gripe inn på en effektiv måte for å redusere risikoen og implementere forebyggende metoder.

 • Vurdere pasientens terapeutiske behov

  Observere og vurdere pasientens atferd, holdninger og følelser for å forstå om og hvordan deres behandlingsbehov kan oppfylles ved hjelp av en bestemt type behandling, samle inn og analysere opplysninger om hvordan pasienten oppfatter, reagerer på og stiller seg til kunstneriske stimuli. Knytte disse opplysningene til andre sider av pasientens liv.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Bestemme en psykoterapeutisk tilnærming

  Ta et informert valg om hvilken type psykoterapeutisk intervensjon som skal anvendes ved arbeid med pasienter, i henhold til deres behov.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Arbeide med mønstre av psykologisk atferd

  Arbeide med mønstrene i en pasients eller klients psykologiske atferd, som kan ligge utenfor deres bevissthet, for eksempel ikke-verbale og preverbale mønstre, kliniske prosesser i forsvarsmekanismer, motstand, overføring og motoverføring.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

Source: Sisyphus ODB