Yrke medisinsk laboratorieassistent

Medisinske laboratorieassistenter arbeider under tilsyn av den biomedisinske forskeren, og utfører grunnleggende laboratorieundersøkelser. De håndterer prøver før selve analysen og utfører for eksempel kontroll av prøver som mottas for analyse, vedlikehold av analysatorer, lasting av reagenser og pakking av prøver. De utfører også kontoroppgaver som for eksempel overvåking av beholdningen av reagenser som brukes i analysen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Blodtypeklassifisering

  Klassifisering av blodtyper, f.eks. gruppe A, B, AB, 0 og deres egenskaper.

 • Teknikker for blodprøvetaking

  Egnede teknikker for blodprøvetaking for laboratorieanalyse, avhengig av målgruppen, f.eks. barn eller eldre.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Automatiserte analysatorer i det medisinske laboratoriet

  Metoder som brukes for å introdusere prøver i laboratorieinstrumentene som analyserer biologiske prøver for diagnostiske formål.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde medisinsk laboratorieutstyr

  Kontrollere det medisinske laboratorieutstyret som brukes regelmessig. Rengjøre og utføre vedlikehold ved behov.

 • Identifisere pasientenes journaler

  Finne, hente og legge frem pasientjournaler på anmodning fra medisinsk personell.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Utføre prøvetesting

  Undersøke og utføre tester på forberedte prøver; unngå enhver mulighet for utilsiktet eller tilsiktet forurensing under prøvefasen. Betjene prøvetakingsutstyret i tråd med konstruksjonsparametrene.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Bruke utstyr for kjemisk analyse

  Bruke laboratorieutstyr, som for eksempel atomabsorpsjonsutstyr, pH- og konduktivitetsmålere eller saltspraykammer.

 • Merke blodprøver

  Merke blodprøver fra pasienter i samsvar med reglene og pasientens identitet.

 • Transportere blodprøver

  Sikre at blodprøvene som er tatt, transporteres på en sikker og korrekt måte og i henhold til strenge prosedyrer for å unngå kontaminering.

 • Blande kjemikalier

  Blande kjemiske stoffer på en sikker måte i henhold til oppskriften, i riktige doser.

 • Undersøke celleprøver mikroskopisk

  Klargjøre de mottatte celleprøvene for undersøkelse og plassere dem på glassplater, farge og merke celleendringer og -avvik.

 • Kalibrere laboratorieutstyr

  Kalibrere laboratorieutstyr ved å sammenligne målinger – én med kjent omfang eller korrekthet, som er registrert av en pålitelig enhet, og en annen måling fra en annen laboratorieenhet. Gjennomføre målingene på en så lik måte som mulig.

 • Kontrollere de mottatte biologiske prøvene

  Sikre at de mottatte biologiske prøvene, for eksempel blod og vev, er korrekt merket, registrert og inneholder passende informasjon om pasienten.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Sende biologiske prøver til laboratorium

  Videresende innsamlede biologiske prøver til det relevante laboratoriet etter å ha fulgt strenge fremgangsmåter for merking og sporing av opplysninger om prøvene.

 • Arkivere helsetjenestebrukernes journaler

  Lagre journalene for brukere av helsetjenester på riktig måte, herunder testresultater og saksmerknader, slik at de lett kan hentes ut ved behov.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Klargjøre prøver for testing

  Ta og klargjøre prøver for testing, kontrollere at de er representative; unngå feilkilder og alle muligheter for tilfeldig eller bevisst kontaminering. Sørge for tydelig nummerering, merking og registrering av prøveopplysningene for å sikre at resultatene kan spores tilbake til det opprinnelige materialet.

 • Vedlikeholde laboratorieutstyr

  Rengjøre laboratorieglass og annet utstyr etter bruk og se etter skade eller korrosjon for å sørge for at det fungerer slik det skal.

Source: Sisyphus ODB