Yrke megler

Meglere løser tvister mellom to parter ved å undersøke saken, intervjue begge parter, og gi råd om en løsning som vil gagne dem på best mulig måte. De lytter til begge parter for å fremme kommunikasjon og finne en rettferdig avtale og organiserer møter. De tar sikte på å løse tvister gjennom dialog og en alternativ løsning, for å unngå og rettstvist og domstoler. Meglere sikrer at løsningen er i samsvar med lover og regler, og at den blir håndhevet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Forhandle i juridiske saker

  Forhandle på klientens vegne under behandlingen av en rettslig sak for å oppnå et mest mulig gunstig resultat for klienten, og for å sikre at alle beslutninger er i samsvar med juridiske forskrifter.

 • Anvende kunnskap om menneskeatferd

  Bruke prinsipper knyttet til gruppeatferd, samfunnstrender og påvirkningen fra samfunnsdynamikken.

 • Gi råd om konflikthåndtering

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om overvåking av mulig konfliktrisiko og -utvikling, og om konfliktløsningsmetoder som spesifikt gjelder de identifiserte konfliktene.

 • Praktisere nøytralitet i meklingssaker

  Bevare nøytralitet og bestrebe seg på upartiskhet i løsningen av tvister mellom partene i meklingssaker.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Tolke loven

  Tolke lovgivningen i forbindelse med etterforskningen av en sak for å kjenne til de korrekte framgangsmåtene ved håndtering av saken, sakens status og de berørte partene, mulige utfall og hvordan de beste argumentene skal presenteres for å sikre et så godt resultat som mulig.

 • Fremme kommunikasjon mellom parter

  Oppmuntre partene til å kommunisere seg imellom og dele sine synspunkter på hendelser og ting som skjer, med sikte på å finne samarbeidsveier.

 • Lytte til de stridende parters historier

  Lytte til argumentene til de som er involvert i tvister, for å avklare misforståelser og feilkommunikasjon.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Lage utkast til regler for meklingstjeneste

  Kommunisere og håndheve reglene for mekling, for tilfredsstillende levering av tjenesten, for eksempel bytte på å snakke, unngå avbrytelser og ha en samarbeidende holdning.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Møte klienter for juridiske tjenester

  Møte, intervjue og gi råd til kunder for å avdekke deres behov med hensyn til rettslige spørsmål og for å etablere et samarbeid på grunnlag av det faglige eller juridiske foretakets spesialisering.

 • Legge til rette for offisiell avtale

  Legge til rette for en offisiell avtale mellom to parter som er i konflikt. Sørge for at partene blir enige om den løsningen som er vedtatt samt utarbeide nødvendige dokumenter og sikre at begge parter signerer dem.

Source: Sisyphus ODB