Yrke miljøanalytiker innen akvakultur

Miljøanalytikere innen akvakultur vurderer, planlegger og gjennomfører programmer for å gjenkjenne, følge opp og styre miljøfaktorer som potensielt kan påvirke helsen til vannlevende dyr og planter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Forurensningslovgivning

  Være fortrolig med europeisk og nasjonal lovgivning om risikoen for forurensning.

 • Fiskebiologi

  Studiet av fisk, skalldyr eller krepsdyr, kategorisert i mange spesialiserte felter, som omfatter deres morfologi, fysiologi, anatomi, atferd, opprinnelse og distribusjon.

 • økologi

  Studie av hvordan organismer samhandler og deres forhold til omgivelsene.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Juridiske dokumenter knyttet til akvakultur

  Nødvendige tillatelser, lisenser, leasingkontrakter og godkjenninger som brukes i akvakultur, og i hvilken grad disse gjelder for særlige fiskeakvakulturanlegg og -vilkår.

Ferdigheter

 • Gjennomføre miljørevisjoner

  Bruke utstyr for å måle ulike miljøparametere for å identifisere miljøproblemer og undersøke hvordan de kan løses. Gjennomføre inspeksjoner for å sikre at miljølovgivningen overholdes.

 • Vurdere forurensning

  Analysere tegn på forurensning. Gi råd om hvordan forurensningen kan fjernes.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Gjennomføre opplæring innen miljøforhold

  Lære opp personalet og sørge for at alle medarbeiderne forstår hvordan de kan bidra til bedre miljøprestasjoner.

 • Anvende standardprotokoller for mating og ernæring

  Lage fôr på stedet. Fôre dyr for hånd eller med fôrmaskiner i henhold til avtalte protokoller. Følge med på dyrenes fôringsatferd.

 • Ivareta sikkerheten til truede arter og vernede områder

  Sikre at prosjekter ikke har negativ påvirkning på trekkfugler, sjeldne eller truede dyrearter, kritiske habitater eller miljøbeskyttede områder.

 • Gi råd om håndtering av systemer for miljørisiko

  Vurdere krav og gi råd om systemer for styring av miljørisiko. Sørge for kunden gjøs sin del for å forebygge eller begrense skadevirkninger på miljøet gjennom bruk av teknologi. Sørge for at nødvendige lisenser og tillatelser innhentes.

 • Rapportere om miljøspørsmål

  Utarbeide miljørapporter og kommunisere problemstillinger. Informere publikum eller interesserte parter i en gitt kontekst om relevant nyere utvikling i miljøet, prognoser om miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

 • Utføre miljøundersøkelser

  Utføre miljøundersøkelser etter behov, kontrollere saksbehandling, mulige søksmål eller andre typer klager.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåke miljøpåvirkninger og utføre vurderinger for å identifisere og redusere organisasjonens miljørisikoer, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

 • Dyrke kulturer for bruk innen overvåkingseksperimenter

  Dyrke kulturer til bruk i overvåkning av eksperimenter for å sørge for at riktige kvalitetskontrollprosedyrer for laboratorier benyttes.

 • Forhindre marin forurensning

  Gjennomføre inspeksjoner og treffe tiltak for å forhindre eller dempe havforurensning. Følge internasjonale normer og traktater.

 • Vurdere miljøpåvirkning innen havbruksvirksomhet

  Måle hvordan havbruksvirksomheten til et selskap påvirker miljøet. Ta hensyn til faktorer som kvaliteten på hav- og overflatevannet, fisk- og havplantehabitater og risikoer knyttet til luftkvalitet, lukt og støy.

 • Utvikle miljøretningslinjer

  Utvikle organisatoriske retningslinjer for bærekraftig utvikling og overholdelse av miljølovgivning i tråd med retningslinjemekanismene som brukes på miljøvernfeltet.

 • Analysere miljødata

  Analysere data som tolker korrelasjoner mellom menneskelig aktivitet og miljøpåvirkning.

 • Måle effekten av spesifikk akvakulturvirksomhet

  Identifisere og måle hvilken biologisk, fysikalsk-kjemisk innvirkning den spesifikke havbruksaktiviteten har på miljøet. Utføre alle nødvendige prøver, inkludert innhenting og behandling av prøver for analyse.

 • Overvåke gårdens miljøforvaltningsplan

  Identifisere miljøbetegnelser og -direktiver som gjelder en bestemt gård, og innarbeide kravene i disse i gårdens planleggingsprosess. Overvåke gjennomføringen av gårdens miljøforvaltningsplan og gjennomgå tidsplanen.

 • Overvåke lovgivningsutvikling

  Overvåke endringer i regler, retningslinjer og lovgivning, og fastslå hvordan de kan påvirke organisasjonen, eksisterende drift eller konkrete tilfeller eller situasjoner.

Source: Sisyphus ODB