Yrke miljøekspert

Miljøeksperter arbeider for å finne teknologiske løsninger på miljøproblemer. De avdekker og analyserer miljøproblemer og utvikler nye teknologiske produksjonsprosesser for å løse disse problemene. De forsker på effekten av sine teknologiske innovasjoner og legger fram funnene sine i vitenskapelige rapporter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Miljøtrusler

  Truslene mot miljøet, som er knyttet til biologiske, kjemiske, kjernefysiske, radiologiske og fysiske farer.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Forurensningslovgivning

  Være fortrolig med europeisk og nasjonal lovgivning om risikoen for forurensning.

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

Ferdigheter

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Undersøke forurensning

  Identifisere årsaken til tilfeller av forurensning, så vel som arten og omfanget av risikoene, ved å utføre tester både på forurensningsstedet og i et laboratorium og gjennomføre undersøkelser.

 • Utvikle miljøtiltaksstrategier

  Utvikle strategier for fjerning av forurensning og forurensende stoffer fra jord, grunnvann, overflatevann eller sediment, og ta hensyn til forskrifter for miljøtiltak og tilgjengelig teknologi.

 • Gi råd om miljøtiltak

  Gi råd om utvikling og gjennomføring av tiltak som har som mål å fjerne kilder til forurensning fra miljøet.

 • Rapportere forurensningstilfeller

  Når en hendelse forårsaker forurensning, undersøke omfanget av skaden og mulige konsekvenser og rapportere skaden til den relevante institusjonen etter prosedyrer for rapportering av forurensning.

 • Rapportere om miljøspørsmål

  Utarbeide miljørapporter og kommunisere problemstillinger. Informere publikum eller interesserte parter i en gitt kontekst om relevant nyere utvikling i miljøet, prognoser om miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

 • Analysere miljødata

  Analysere data som tolker korrelasjoner mellom menneskelig aktivitet og miljøpåvirkning.

 • Gi råd om forebygging av forurensning

  Gi råd til personer og organisasjoner om utvikling og gjennomføring av tiltak som bidrar til forebygging av forurensning og tilknyttede risikoer.

 • Gjennomføre miljørevisjoner

  Bruke utstyr for å måle ulike miljøparametere for å identifisere miljøproblemer og undersøke hvordan de kan løses. Gjennomføre inspeksjoner for å sikre at miljølovgivningen overholdes.

 • Utføre miljøundersøkelser

  Utføre miljøundersøkelser etter behov, kontrollere saksbehandling, mulige søksmål eller andre typer klager.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåke miljøpåvirkninger og utføre vurderinger for å identifisere og redusere organisasjonens miljørisikoer, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

 • Gjennomføre miljøundersøkelser

  Gjennomføre undersøkelser for å innhente informasjon for analyse og håndtering av miljørisiko i en organisasjon eller i en bredere sammenheng.

 • Utvikle miljøretningslinjer

  Utvikle organisatoriske retningslinjer for bærekraftig utvikling og overholdelse av miljølovgivning i tråd med retningslinjemekanismene som brukes på miljøvernfeltet.

 • Måle forurensning

  Utføre målinger av forurensning for å avgjøre om de fastsatte grenseverdiene for forurensende stoffer overholdes. Kontrollere fyringssystemer og eksosrør for varmepumpeanlegg, varmeanlegg og lignende utstyr.

Source: Sisyphus ODB