Yrke miljøingeniør

Miljøingeniører integrerer miljø- og bærekraftstiltak i utviklingen av prosjekter av forskjellig art. De jobber for å bevare naturressurser og naturområder. De samarbeider med ingeniører fra andre felter for å avdekke alle konsekvensene prosjekter kan ha, for å finne måter å verne naturreservater på, hindre forurensning og iverksette helsetiltak.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Byggeteknikk

  Den tekniske disiplinen som studerer designet, konstruksjonen og vedlikeholdet av naturlig bygde verk, f.eks. veier, bygninger og kanaler.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Folkehelse

  Prinsipper for helse og sykdom som påvirker befolkningen, inkludert metoder for å fremme helse samt for forebygging og primæromsorg.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Strålevern

  Tiltak og framgangsmåter for å beskytte mennesker og miljø mot skadelige virkninger av ioniserende stråling.

 • Maskineriprodukter for gruvedrift, konstruksjon og byggteknikk

  De tilbudte produktene innen gruvedrift, bygg og anlegg og sivilingeniørteknikk, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Miljøingeniørfag

  Anvendelse vitenskapelige og tekniske teorier og prinsipper som tar sikte på å forbedre miljø og bærekraft, f.eks. levering av rene boligfasiliteter (for eksempel luft, vann og grunn) for mennesker og andre organismer, for miljøvern i forbindelse med forurensning, bærekraftig utvikling av energi og bedre avfallshåndtering og metoder for å redusere avfall.

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

 • Forurensningslovgivning

  Være fortrolig med europeisk og nasjonal lovgivning om risikoen for forurensning.

 • Forskrifter om stoffer

  Nasjonale og internasjonale bestemmelser om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, f.eks. forordning (EF) nr. 1272/2008.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

Ferdigheter

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Behandle kundeforespørsler basert på REACH-forordning 1907 2006

  Svare på forespørsler fra private forbrukere i henhold til REACh-forskrift 1907/2006, som fastslår at det bør være minimal forekomst av svært bekymringsfulle kjemiske stoffer (SVHC). Gi kundene råd om hvordan de skal gå frem og beskytte seg selv hvis forekomsten av SVHC er høyere enn forventet.

 • Utvikle miljøtiltaksstrategier

  Utvikle strategier for fjerning av forurensning og forurensende stoffer fra jord, grunnvann, overflatevann eller sediment, og ta hensyn til forskrifter for miljøtiltak og tilgjengelig teknologi.

 • Gi råd om miljøtiltak

  Gi råd om utvikling og gjennomføring av tiltak som har som mål å fjerne kilder til forurensning fra miljøet.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Gjennomføre miljøundersøkelser

  Gjennomføre undersøkelser for å innhente informasjon for analyse og håndtering av miljørisiko i en organisasjon eller i en bredere sammenheng.

 • Gjennomføre miljørevisjoner

  Bruke utstyr for å måle ulike miljøparametere for å identifisere miljøproblemer og undersøke hvordan de kan løses. Gjennomføre inspeksjoner for å sikre at miljølovgivningen overholdes.

 • Analysere miljødata

  Analysere data som tolker korrelasjoner mellom menneskelig aktivitet og miljøpåvirkning.

 • Ta opp folkehelsespørsmål

  Fremme sunn praksis og atferd for å sikre at populasjoner holder seg sunne.

 • Overholde retningslinjer vedrørende forbudte materialer

  Overholde regler om forbud mot tungmetaller i loddemateriale, flammehemmende midler i plast og ftalatmyknere i plast og ledningsnettsisolasjon under EUs RoHS- og WEEE-direktiv og Kinas RoHS-lovgivning.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

Source: Sisyphus ODB