Yrke miljømedarbeider på flyplass

Miljømedarbeidere på flyplass følger opp miljøproblemer som utslipp, kontaminering og dyre- og planteliv på flyplassområdet. De avgir rapport om ting som virker tiltrekkende på dyr i miljøet, for eksempel nærliggende søppelplasser eller våtmarksområder. De kan studere de store miljøkonsekvensene flyplasser har for naboer i form av forurensning. De gjennomfører reglene for å sikre bærekraftig utvikling av flyplassen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Flyplassmiljøretningslinjer

  De offisielle reguleringene for miljøstandarder på flyplasser som er diktert av nasjonale koder for planlegging av flyplassanlegg og relatert utvikling. Disse omfatter regulatoriske aspekter som gjelder for støy og miljø, tiltak for bærekraft og virkninger i forbindelse med arealbruk, utslipp og risikoreduksjon for dyr.

Ferdigheter

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

 • Anvende flyplasstandarder og -forskrifter

  Kjenne og anvende godkjente standarder og forskrifter for europeiske flyplasser. Anvende kunnskap for å håndheve flyplassregler, forskrifter og flyplassens sikkerhetsplan.

 • Implementere miljøverntiltak

  Håndheve miljøkriterier for å forhindre miljøskader. Etterstrebe effektiv ressursbruk for å forhindre avfall og redusere kostnader. Motivere kolleger til å treffe relevante tiltak for å drive virksomhet på en miljøvennlig måte.

 • Tenke analytisk

  Produsere tanker ved å bruke logikk og resonnement til å identifisere styrker og svakheter ved alternative løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer.

 • Overholde farehåndteringsprogrammer for dyre- og planteliv

  Sikre at programmer for håndtering av dyr som utgjør en fare, utføres på en hensiktsmessig måte. Ta hensyn til hvordan viltlevende dyr påvirker gjennomføringen av transport- eller industrivirksomhet.

 • Gjennomføre studier av flyplassmiljø

  Forberede og gjennomføre miljøundersøkelser, modellberegning av luftkvalitet og undersøkelser av arealbruk.

 • Fremme miljøbevissthet

  Beregne karbonavtrykk i forretningsprosesser og annen praksis for å fremme bærekraft og øke bevisstheten rundt miljøpåvirkningen.

 • Utvikle miljøretningslinjer

  Utvikle organisatoriske retningslinjer for bærekraftig utvikling og overholdelse av miljølovgivning i tråd med retningslinjemekanismene som brukes på miljøvernfeltet.

 • Vedlikeholde renhold i arbeidsområder

  Holde arbeidsområdet og utstyret rent og ryddig.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Koordinere flyplassmiljøretningslinjer

  Lede og samordne miljøretningslinjer og -forskrifter for å redusere virkningen av lufthavnvirksomhet, f.eks. støy, redusert luftkvalitet, tung lokal trafikk eller forekomst av farlige materialer.

 • Kassere avfall

  Kassere avfall i samsvar med regelverket, og på den måten ivareta selskapets miljøansvar.

Source: Sisyphus ODB