Yrke miljøprosjektleder, rørledninger

Miljøprosjektledere, rørledninger sørger for ivaretakelse av miljøhensyn i rørledningstransportprosjekter. De analyserer, sammen med en gruppe ledere og spesialister, rørledningers beliggenhet og ruter og gir råd om miljøproblemer som bør vurderes og avhjelpes.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Krav til sikkerhet for varer transportert via rørledninger

  Kjenne til sikkerhetskrav og sikkerhetstiltak som er nødvendige for å unngå ulykker under transport av varer via rørledninger. Sikre tiltak for transport av olje og petroleumsprodukter, olefin, ammoniakk, CO2, hydrogen med mer.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

Ferdigheter

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Kombinere flere kunnskapsfelt

  Kombinere innspill og vurderinger fra flere ulike sfærer (f.eks. teknisk, design, konstruksjon, sosialt) i utviklingen av prosjekter eller i den daglige utførelsen av en jobb.

 • Sikre samsvar med bestemmelser innen rørledningsinfrastrukturer

  Sikre at forskriftene for drift av rørledninger oppfylles. Sikre at infrastrukturen til rørledningene er i samsvar med juridiske mandater, og at de overholder forskriftene for transport av varer via rørledningene.

 • Utvikle miljøretningslinjer

  Utvikle organisatoriske retningslinjer for bærekraftig utvikling og overholdelse av miljølovgivning i tråd med retningslinjemekanismene som brukes på miljøvernfeltet.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Gjennomføre miljømessige stedsvurderinger

  Administrere og overvåke miljøvurderinger for gruvedrift eller industriområder. Utpeke og avgrense områder for geokjemisk analyse og vitenskapelig forskning.

 • Analysere miljødata

  Analysere data som tolker korrelasjoner mellom menneskelig aktivitet og miljøpåvirkning.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Implementere miljøhandlingsplaner

  Implementere planer for håndtering av miljøspørsmål i prosjekter, inngrep i naturen, selskaper og annet.

 • Redusere miljøpåvirkningen av rørledningsprosjekter

  Strebe for å redusere miljøpåvirkningen av rørledninger og det som transporteres i dem. Bruke tid og ressurser på å ta hensyn til miljøpåvirkningen av rørledninger, hvilke tiltak som kan utføres for å verne miljøet og den potensielle kostnadsøkningen i prosjektet.

 • Implementere miljøverntiltak

  Håndheve miljøkriterier for å forhindre miljøskader. Etterstrebe effektiv ressursbruk for å forhindre avfall og redusere kostnader. Motivere kolleger til å treffe relevante tiltak for å drive virksomhet på en miljøvennlig måte.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Oppdage feil i rørledningsinfrastrukturen

  Påvise feil i infrastrukturen for rørledninger under bygging eller over tid. Påvise mangler som konstruksjonsfeil, korrosjon, bakkebevegelse, anboring ved en feiltakelse med mer.

Source: Sisyphus ODB