Yrke mineralog

Mineraloger studerer jordens sammensetning, struktur og andre fysiske aspekter. De analyserer forskjellige mineraler og bruker vitenskapelig utstyr til å bestemme deres struktur og egenskaper. Arbeidet fokuserer hovedsakelig på klassifisering og identifisering av mineraler ved å ta prøver og utføre ytterligere prøver, analyser og undersøkelser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geologisk kartlegging

  Teknikken som brukes for å lage kart som tydelig illustrerer geologiske egenskaper og steinlag i et område som kan være nyttig for gruveprosjekter og geologiske undersøkelser.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

Ferdigheter

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

 • Gi råd om geologi ved mineralutvinning

  Gi råd om påvirkningen som geologiske faktorer har på utviklingen av mineralproduksjon. Ta hensyn til faktorer som kostnad, sikkerhet og forekomstenes egenskaper.

 • Implementere mineralprosesser

  Utføre mineralbearbeiding, som har som mål å skille verdifulle mineraler fra gråberg eller grums. Overvåke og implementere prosesser som prøvetaking, analyse og ikke minst prosessen for elektrostatisk separering, som skiller verdifulle materialer fra mineralmalm.

 • Undersøke geokjemiske prøver

  Analysere laboratorieprøver ved bruk av utstyr som spektrometre, gasskromatografer, mikroskoper, mikroprober og karbonanalysatorer. Bestemme alder og egenskaper for miljøprøver som mineraler, stein eller jord.

 • Teste råmineraler

  Ta prøver av mineralmaterialer til testformål. Utføre ulike kjemiske og fysiske tester av materialet.

 • Behandle data

  Legge informasjon inn i et datalagrings- og datainnhentingssystem via prosesser som skanning, manuell inntasting eller elektronisk dataoverføring, for behandling av store datamengder.

 • Utføre feltarbeid

  Gjennomføre feltarbeid eller -undersøkelser, dvs. innsamling av opplysninger utenfor et laboratorium eller på en arbeidsplass. Besøke steder for å samle inn særlige opplysninger om feltet.

 • Samle inn geologiske data

  Delta i innsamlingen av geologiske data som kjernelogging, geologisk kartlegging, geokjemisk og geofysisk kartlegging, digital dataregistrering osv.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Utføre prøvetesting

  Undersøke og utføre tester på forberedte prøver; unngå enhver mulighet for utilsiktet eller tilsiktet forurensing under prøvefasen. Betjene prøvetakingsutstyret i tråd med konstruksjonsparametrene.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Betjene mikroskop

  Betjene et mikroskop, et instrument som brukes til å se objekter som så små at de ikke kan ses med det blotte øye.

 • Bestemme krystallinsk struktur

  Utføre tester som røntgenundersøkelser for å bestemme sammensetningen og typen av et spesifikt minerals krystallstruktur. Denne strukturen er atomenes ordning i et unikt geometrisk mønster i et mineral.

Source: Sisyphus ODB