Yrke montør av fartøymotor

Montører av fartøymotorer bygger og monterer prefabrikkerte elementer for å lage motorer til alle typer fartøy, som elektriske motorer, kjernereaktorer, gassturbinmotorer, utenbordsmotorer, totakts eller firetakts dieselmotorer, og i enkelte tilfeller maritime dampmotorer. De går gjennom spesifikasjoner og tekniske tegninger for å fastslå materialvalg og finne monteringsinstrukser. De inspiserer og tester motorene og forkaster komponenter som ikke virker slik de skal.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fartøymekanikk

  Mekanikken som er involvert på båter og skip. Forstå de tekniske forholdene og delta i diskusjoner om relaterte temaer for å løse problemer knyttet til mekanikk.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Motorkomponenter

  Kjenne de ulike motorene, og drift og vedlikehold av motoren. Forstå når reparasjoner og utskifting skal gjennomføres.

 • Drift av forskjellige motorer

  Kjennskap til egenskaper, krav til vedlikehold og driftsprosedyrer for forskjellige typer motorer som gass, diesel, elektrisk og dampdrevne.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Sikre fartøyets samsvar med regelverk

  Inspisere fartøy, fartøykomponenter og utstyr. Sørge for overholdelse av standarder og spesifikasjoner.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Feste motordeler med bolter

  Skru sammen motordeler manuelt eller med elektroverktøy.

 • Bruke elektroverktøy

  Betjene elektriske pumper. Bruke håndverktøy eller elektrisk verktøy. Bruke verktøy for å reparere kjøretøy, eller sikkerhetsutstyr.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Anvende forbehandling på arbeidsstykker

  Forbehandle arbeidsstykket, med mekaniske eller kjemiske prosesser, før hovedoperasjonen.

Source: Sisyphus ODB