Yrke motormann

Motormenn utfører arbeid i forbindelse med skipsbesetningen på et innlandstransportfartøy. De bruker sin erfaring om bord på et motorisert innlandsfartøy som et ordinært mannskapsmedlem og har grunnleggende kunnskap om motorer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Drift av forskjellige motorer

  Kjennskap til egenskaper, krav til vedlikehold og driftsprosedyrer for forskjellige typer motorer som gass, diesel, elektrisk og dampdrevne.

 • Fartøydrivstoff

  Kjenne til og forstå egenskapene til drivstoffer og smøremidler, og spesifikasjonene for tanking av ulike typer kjøretøy.

 • Prinsipper for maskinteknikk

  Forstå prinsipper for maskinteknikk, fysikk og materialvitenskap.

 • Skipsbygging for indre farvann

  Forstå skipsbygging for indre farvann og konstruksjon. Bruke fartøyet i samsvar med lover om konstruksjon.

 • Elektriske systemer som benyttes i transport

  Forstå hvordan elektriske systemer fungerer, deres spesifikasjoner og bruksområder i drift og systemer for transport av gods og mennesker.

 • Motorkomponenter

  Kjenne de ulike motorene, og drift og vedlikehold av motoren. Forstå når reparasjoner og utskifting skal gjennomføres.

 • Prinsipper for forbrenningsmotorer

  Grunnleggende kunnskap om og forståelse av ulike typer motorer og deres konstruksjon og ytelse.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

Ferdigheter

 • Forberede hovedmotorer for navigeringsoperasjoner

  Klargjøre og drive hovedmotorer for navigasjonsoperasjoner. Sette opp og overvåke sjekklister og følge prosedyrer.

 • Evaluere motorytelse

  Lese og forstå tekniske håndbøker og publikasjoner; teste motorer for å evaluere motorytelse.

 • Forberede motorrommet for drift

  Klargjøre og starte hovedmotoren og hjelpemotorer. Klargjøre maskinene i motorrommet før avgang. Kjenne til og følge startprosedyrene i samsvar med sjekklisten.

 • Anvende fartøymotorforskrifter

  Forstå reglene for fartøyets motorer, og anvende disse reglene ved vedlikehold og drift av motoren.

 • Anvende forskrifter om lasttransportvirksomhet

  Vise kunnskap om relevante lokale, nasjonale, europeiske og internasjonale regler, standarder og koder for drift av godstransport.

 • Administrere fartøystyringssystemer

  Ha kunnskap om, betjene, teste og vedlikeholde systemer for kontroll av fartøyer. Vedlikeholde og, ved behov, reparere elektroniske komponenter i kontrollsystemer for fartøyer.

 • Utføre sikkerhetsøvelser

  Organisere og utføre sikkerhetsøvelser; ivareta sikkerheten i potensielt farlige situasjoner.

 • Fortøye fartøy

  Følge standardiserte fremgangsmåter for å fortøye fartøy. Styre kommunikasjon mellom skip og land.

 • Rengjøre deler av fartøy

  Rengjøre motorrom og fartøykomponenter ved hjelp av passende rengjøringsmaterialer, og sikre at miljøforskrifter overholdes.

 • Løsgjøre fartøyfortøyninger

  Følge standardprosedyrer for å løsne fortøyninger. Håndtere kommunikasjon mellom skip og land.

 • Vedlikeholde fartøymotorrom

  Vedlikeholde fartøyets motorer og motorromutstyr. Utføre kontroller før avgang og løpende kontroller under reisen.

 • Overvåke pumpesystemdrift

  Overvåke pumpeanlegg, ballast og pumpesystemer, og gjennomføre oppfølging av nødvendige tiltak for pumpebesetningen.

 • Forhindre skade på elektriske enheter ombord

  Beskytte elektrisk utstyr om bord; identifisere avvik og funksjonssvikter i elektroteknikken til fartøy.

 • Forberede utstyr for navigeringsoperasjoner

  Forberede og betjene hoved- og tilleggsutstyr i forbindelse med navigeringsoperasjoner. Sette opp og følge med på sjekklister og følge implementeringsprosedyrer.

 • Sikre fartøyets samsvar med regelverk

  Inspisere fartøy, fartøykomponenter og utstyr. Sørge for overholdelse av standarder og spesifikasjoner.

 • Skille mellom ulike typer skip

  Gjenkjenne og navngi ulike skipstyper som er vanlig innen sjøtransport i Europa; forstå de ulike egenskaper, konstruksjonsmessige detaljer og tonnasje for ulike fartøyer.

 • Betjene fartøymotorrom

  Betjene og vedlikeholde fartøymotorrom. Betjene hovedmaskinrommet der motoren og framdriftsmaskineriet er plassert.

 • Oppdage funksjonssvikt i motorer

  Avdekke og effektivt følge opp funksjonssvikt i maskiner. Gjennomføre tiltak for å forebygge materielle skader. Utøve skadekontroll.

Source: Sisyphus ODB