Yrke musikkterapeut

Musikkterapeuter bruke musikkterapeutiske intervensjoner til å behandle pasienter med atferdsforstyrrelser og patogene tilstander for å forebygge, redusere eller eliminere symptomer og endre atferd og holdninger som krever behandling. De fremmer og opprettholder eller gjenoppretter pasientens/klientens utvikling, modenhet og helse gjennom musikkterapeutiske intervensjoner. Musikkterapi hjelper særlig folk med emosjonelle, somatiske, intellektuelt eller sosialt induserte atferdsforstyrrelser og patogene tilstander, f.eks. psykoser (schizofrene lidelser, bipolare lidelser) og personlighetsutviklingslidelser.  

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tverrfaglig kommunikasjon i det psykososiale feltet

  Egenskaper, midler og kommunikasjonskanaler som benyttes mellom fagpersoner på det psykososiale feltet, den spesialiserte terminologien og typen støtte som gis.

 • Musikkinstrumentenes historie

  Historisk bakgrunn og kronologi for ulike musikkinstrumenter.

 • Planleggingsprinsipper for musikkterapi

  De internasjonale klassifiseringssystemene (ICD, DSM), klinisk-psykologisk diagnostikk og psykodynamikk for planlegging av musikkterapi og intervenjoner.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Geriatri

  Geriatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Refleksjon

  Måten å lytte til personer på for å gi et sammendrag av de viktigste punktene, og klargjøre hva de føler for å kunne hjelpe dem med å gjenspeile deres atferd.

 • Psykofarmakologi

  Være oppmerksom på ulike effekter som legemidler har på pasienten eller klientens atferd, humør og tanker.

 • Psykoterapiprinsipper

  De grunnleggende prinsippene og metodene som i brukes i psykoterapi for å utforske og løse opp i utrolig atferd eller følelser.

 • Sosiologi

  Gruppeatferden og dynamikken, samfunnsmessige trender og påvirkninger, folkevandring, etnisitet, kulturer og historie og opprinnelse.

 • Utviklingsmuligheter innen musikkterapiintervensjoner

  Utviklingsmuligheter, motivasjon og innvirkning på menneskelig tenkning, bevissthet og handlinger, og viktigheten for psykososiale intervensjoner og musikkterapiintervensjoner.

 • Menneskelig psykologisk utvikling

  Den menneskelige psykologiske utviklingen i løpet av levetiden, personlighetutviklingsteorier, kulturell og miljømessig påvirkning, menneskelig atferd, inkludert utviklingskriser, funksjonshemming, ekstraordinær atferd og avhengighetsskapende atferd.

 • Musikkterapiskoler

  Eksisterende skoler som underviser i musikkterapi og deres betydning for utviklingen på området.

 • Atferdsterapi

  Kjennetegn og grunnlag for atferdsbehandling, som fokuserer på å endre pasienters uønskede eller negative atferd. Det handler om å studere nåværende atferd og midler hvorved dette kan læres om.

 • Personlig utvikling

  Teknikker og metoder for å forbedre bevissthet og identitet samt utvikle talenter og potensiale i mennesker.

 • Nevrologi

  Nevrologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Ulike type uførhet

  Typer funksjonshemminger som påvirker mennesker, f.eks. fysiske, kognitive, psykiske, sensoriske, følelsesmessige eller utviklingsmessige, og de spesielle behovene og tilgjengelighetskravene til funksjonshemmede.

 • Klinisk praksis innen musikkterapi

  Den terapeutiske og musikalske støtten som gis for å legge til rette for effektiv behandling med musikkbaserte intervensjoner til pasienter i medisinske omgivelser, f.eks. en klinikk.

 • Psykologiske teorier

  Historisk utvikling av rådgivning og psykologiske teorier samt perspektiver, bruksområder og veiledning i programmer og rådgivning.

 • Musikkterapiprosesser

  Utviklingsstadium i en musikkterapiprosess som omfatter mottak av pasienter som er henvist fra helsepersonell, utdanningsfagfolk, som gjennomfører en vurdering ved å undersøke pasient- eller utdanningsregistre, intervjue pasienten og observere pasientens respons på musikkterapiteknikker.

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige mentale prosessene, f.eks. oppmerksomhet, minne, språkbruk, oppfatning, problemløsning, kreativitet og tenking.

 • Aldersgruppemetoder

  Teknikker som er relevante for aldersgruppeopplæring, der hvert medlem oppfordres til å uttrykke eller utelukke en bestemt type atferd eller informasjon.

 • Psykopatologi

  Kriterier for psykiatriske diagnoser, bruk av systemet for klassifisering av sykdom og teorier om psykopatologi. Indikatorer for funksjonelle og organiske forstyrrelser samt typer psykofarmakologiske legemidler.

 • Psykiatrisk diagnostisering

  Diagnostiske systemer og skalaer som anvendes i psykiatri for å fastslå psykiske lidelser hos voksne, barn og eldre.

 • Musikkterapiteorier

  Metateoriene, teorier og praktiske konsepter og intervensjoner i musikkterapi og andre vitenskapelige disipliner som medisin, psykologi, psykoterapi, musikkvitenskap og musikkutdanning.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Palliative miljøer

  Oppsett av miljøet omkring for å avhjelpe smerte for pasienter som har behov for palliativ pleie.

 • Neonatologi

  Gren av barnemedisin som er opptatt av diagnostisering og behandling av nyfødte.

 • Medisinske studier

  Det grunnleggende og terminologien i medisinstudier.

 • Typer musikkterapi

  Ulike typer musikkterapi, f.eks. aktiv, lyttende og funksjonell musikkterapi.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Anvendt musikkterapi

  Manifestasjoner, symptomer og årsaker til sykdommer og hvordan de kan behandles gjennom musikkterapi.

 • Antropologi

  Studie av menneskers utvikling og atferd.

Ferdigheter

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Identifisere pasienters atferd

  Analysere og identifisere pasientenes funksjonelle og dysfunksjonelle atferd.

 • Anvende musikkterapibaserte behandlingsmetoder

  Bruk ulike aktive og mottakelige intervensjonsteknikker for musikk, som å synge, spille instrumenter eller improvisasjons- eller rytmebaserte opplevelser.

 • Oppfylle kravene til juridiske organer

  Sørge for at fremgangsmåtene og prosedyrene som benyttes, overholder reglene og kravene til det juridiske organet som regulerer dette feltet.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Vurdere pasientens terapeutiske behov

  Observere og vurdere pasientens atferd, holdninger og følelser for å forstå om og hvordan deres behandlingsbehov kan oppfylles ved hjelp av en bestemt type behandling, samle inn og analysere opplysninger om hvordan pasienten oppfatter, reagerer på og stiller seg til kunstneriske stimuli. Knytte disse opplysningene til andre sider av pasientens liv.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Gjennomgå behandlingsmetoder innen musikkterapi

  Endre og revidere behandlingsplaner på grunnlag av pasienten respons på terapien.

 • Spille musikkinstrumenter

  Bruke spesielt utformede eller improviserte instrumenter for å lage musikalske lyder.

 • Demonstrere musikalitet

  Vise kunnskap, teknisk kompetanse og følsomhet ved fremførelse av musikk på et hovedinstrument eller med stemmen.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Anvende musikkterapimetoder

  Anvende eksisterende musikkterapimetoder, -teknikker, -materialer og -utstyr i tråd med pasientenes terapeutiske behov, og den beredskapsplanen som allerede er opprettet.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Anvende beslektede vitenskaper innenfor musikkterapi

  Bruke psykologiske eller sosiologiske elementer under musikkterapi.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Vurdere musikkterapitimer

  Evaluere og vurdere musikkterapitimer for å overvåke effektiviteten deres, og for å tilrettelegge for planlegging av eventuelle påfølgende møter.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Utføre musikalske improvisasjoner i terapi

  Improvisere musikk som respons til det pasienten formidler for å forbedre relasjonen mellom terapeuten og pasienten. Improvisere instrumentalt, vokalt eller fysisk for å oppfylle pasientens behandlingsbehov.

 • Bruke musikk i henhold til pasientenes behov

  Velge og tilpasse musikk, musikkinstrumenter og utstyr slik at de er i henhold til styrkene og behovene til pasientene.

 • Lede bevegelsesrelaterte opplevelser

  Hjelpe kunder eller pasienter med å bevege seg på en strukturert eller improvisert måte for å uttrykke seg.

 • Registrere helsetjenestebrukernes fremgang relatert til behandling

  Registrere helsetjenestebrukernes fremgang etter behandling ved å observere, lytte og måle resultater.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Utforme evalueringsmetoder i musikkterapi

  Utforme metoder for evaluering og måling av klientens utvikling og effektiviteten av terapeutiske strategier innen musikkterapi.

 • Identifisere kjennetegn ved musikk

  Identifisere de elementære, strukturelle og stilistiske trekkene ved musikk fra en rekke perioder og kulturer.

 • Registrere informasjonen til behandlede pasienter

  Registrere presise opplysninger om en pasients fremgang under terapiøkter.

 • Oppfatte pasienters reaksjon på behandlingen

  Observere betydelige endringer, mønstre og farer i pasientens respons på behandling.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Bruke terapeutiske kommunikasjonsteknikker

  Bruke kommunikasjonsteknikker på en terapeutisk måte for å støtte pasienten under terapiøkter, og ved å oppmuntre til beskrivelser av oppfatninger, tilby hjelp, gi anerkjennelse, søke avklaring og oppsummere.

 • Anvende metoder for musikkterapiavslutning

  Bestemme, sammen med pasienten, de metoder som skal brukes til å avslutte musikkterapiøktene.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Demonstrere teknisk fundament i forhold til musikkinstrumenter

  Vise egnet grunnlag for den tekniske driften og terminologien for musikkinstrumenter som for eksempel stemme, piano, gitar og slagverk.

 • Anvende musikkterapibaserte vurderingsmetoder

  Anvende bestemte prosedyrer og metoder for musikkterapi for å vurdere klienten og stille en mulig foreløpig diagnose.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Utvikle originale melodier

  Lage improviserte komposisjoner for akkompagnement eller solodeler, for vokal eller instrumentell fremføring i forskjellige musikalske sjangere.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Holde musikkbaserte gruppeterapitimer

  Gjennomføre musikkterapitimer for grupper for å oppmuntre pasienter til å utforske lyd og musikk, og ta en aktiv rolle i møter ved å spille, synge, improvisere og lytte.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Motivere helsetjenestebrukerens egenkontroll

  Oppmuntre helsetjenestebrukeren til å delta i egenkontroll ved å foreta situasjons- og utviklingsanalyser av seg selv. Bistå brukeren med å utvikle en grad av selvkritikk og selvanalyse når det gjelder atferd, handlinger, forhold og selvbevissthet.

 • Formulere en kasuskonseptualiseringsmodell for terapi

  Utarbeide en individuell behandlingsplan i samarbeid med enkeltpersonen og prøve å imøtekomme hans eller hennes behov, situasjon og behandlingsmål for å øke sannsynligheten for å oppnå terapeutiske fremskritt; vurdere eventuelle personlige, sosiale og systemiske hindre som kan undergrave behandlingen.

 • Vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukerdata

  Overholde og vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukeres sykdommer og behandlingsinformasjon.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Gi rettledning i musikkterapitimer

  Gi rettledning til pasienter under musikkterapitimer, herunder muntlige hint og kroppsspråk.

 • Implementere evalueringsmetoder innen musikkterapi

  Innføre metoder for å vurdere og måle kundens framskritt og effektiviteten av de terapeutiske strategiene.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Respondere på hendelser i musikkterapitimer

  Gjenkjenne, tolke og respondere på riktig måte på viktige hendelser i musikkterapitimer.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Integrere vitenskapelige funn i musikkterapipraksis

  Bruke de opplysningene som er samlet inn fra ulike vitenskapelige funn og forskning for bistå den daglige praksisen og fremme forbedringer og innovasjon i de terapeutiske intervensjonene som brukes i musikkterapi.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Planlegge musikkterapitimer

  Lage en behandlingsplan og skissere mulige strategier og musikalsk erfaring som kan være nyttig for å oppfylle pasientens behov. Definere tydelige mål for pasienten, og avtale et aktivitetsprogram med pasienten, som skal revideres med jevne mellomrom.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Organisere forebygging av tilbakefall

  Hjelpe pasienten eller kunden med å identifisere og forutse høyrisikosituasjoner eller eksterne og interne triggere. Støtte dem ved å utvikle bedre mestringsstrategier og reserveplaner for framtidige vanskeligheter.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Utføre repertoar til terapeutiske formål

  Fremføre egnet repertoar under musikkterapiøkter, i henhold til pasientens behov.

 • Gi tilbakemelding på pasientens kommunikasjonsstil

  Gi tilbakemeldinger på, reflektere, omformulere og oversette pasienters kommunikasjon.

 • Oppfylle kravene til trygderefusjonsorganer

  Sikre at møtene er i samsvar med kravene til de nasjonale trygdeinstitusjonene, og at refusjonene er akseptable.

 • Bruke teknikker for å øke pasientenes motivasjon

  Gjøre pasienten mer motivert til å endre seg og gi ham/hennes tro på at behandlingen kan hjelpe, bruke teknikker og prosedyrer for å få pasienten til å medvirke i behandlingen.

 • Lede musikalsk ensemble

  Lede an i melodiske, vokale eller instrumentale sekvenser.

 • Utforme opphørsplan for musikkterapi

  Lage komponentene i en opphørsplan for musikkterapi, som gir konklusjoner om pasientens utvikling og begrunnelsen for å avslutte behandlingen.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Utvikle undervisningsmateriell om musikkterapi

  Utvikle materiell for å undervise pasienter, pårørende, personale og offentligheten om musikkterapi.

Source: Sisyphus ODB