Yrke næringsmiddelinspektør

Næringsmiddelinspektører utfører inspeksjoner i matbearbeidsingsmiljøer fra et mattrygghetsperspektiv. De er en del av offentlige kontrollorganer som sjekker og kontrollerer næringsmidler og prosesser, for å sikre overholdelse av lover og forskrifter om sikkerhet og helse.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Risikoer knyttet til fysiske, kjemiske og biologiske farer i mat og drikke

  Tolking av laboratorieundersøkelser for parametere som påvirker næringsmiddeltrygghet, idet det tas hensyn til risikoer knyttet til fysiske, kjemiske og biologiske farer i næringsmidler og drikkevarer.

 • Næringsmiddelindustrien

  De respektive industriene og prosessene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, f.eks. utvalg, bearbeiding, pakking og lagring.

 • Næringsmiddellovgivning

  Regelverk knyttet til næringsmiddel- og fôrindustrien, inkludert matproduksjon, hygiene, sikkerhet, råstoffer, tilsetningsstoffer, GMO-er, merking og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Laboratoriebaserte fag

  Laboratorievitenskap som biologi, kjemi, fysikk, integrert vitenskap eller avanserte vitenskapelige laboratorier.

 • Mattoksisitet

  Årsaker til matforgiftning og -ødeleggelse, og konserveringsmetoder for matprodukter for å hindre at kunder blir utsatt for giftige varer.

 • Lovgivning om produkter av animalsk opprinnelse

  Gjeldende lovbestemmelser om temperatur, avfallsmaterialer, sporbarhet, merking, handel og transport av produkter av animalsk opprinnelse. 

 • Kulturelle praksiser angående dyreslakting

  Forstå kulturelle og religiøse regler og tradisjoner for slakting av dyr.

 • Mattrygghetsprinsipper

  Vitenskapelig bakgrunn for matsikkerhet som inkluderer tilberedning, håndtering og oppbevaring av mat for å redusere risikoen for sykdom som overføres gjennom mat og andre helsefarer.

 • Retningslinjer fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet

  Sikring av et høyt nivå av næringsmiddeltrygghet innenfor EU gjennom sammenhengende gård-til-bordmålinger og ved tilstrekkelig overvåking samtidig som et effektivt indre marked sikres. Gjennomføringen av denne metoden innebærer ulike tiltak, nemlig:

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

 • Kulturelle praksiser angående sortering av dyredeler

  Religiøse og kulturelle praksiser angående sortering av dyredeler for å unngå å blande kjøttdeler med andre deler som forbyr religiøse å spise kjøttet.

 • Matbårne sykdommer

  Forstå sykdommer som overføres gjennom næringsmidler og forgiftning, med sikte på å forebygge helseproblemer.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Standarder for matsikkerhet

  Standarder for næringsmiddeltrygghet (dvs. ISO 22000) som er utviklet av de anerkjente organisasjonene som omhandler næringsmiddeltrygghet. Den internasjonale standarden ISO 22000 angir for eksempel kravene til et effektivt system for sikkerhetsstyring for næringsmidler. Det omfatter interaktiv kommunikasjon, systemstyring, krav til programmer og HACCP-prinsippene.

Ferdigheter

 • Vurdere matvareprøver

  Vurdere prøvene fra en rekke kilder for å gjennomføre analyser, for eksempel påvisning av mikroorganismer, kjemisk analyse og parasittologisk analyse.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Sikre korrekt varemerking

  Sikre at varer er merket med alle nødvendige merkingsopplysninger (for eksempel juridiske, teknologiske, farlige og andre). Sørge for at merkene er i samsvar med de lovfestede kravene og i samsvar med reglene.

 • Identifisere faktorer som forårsaker endringer i mat under oppbevaring

  Gjenkjenne de mest relevante faktorene (kjemiske, fysiske, miljømessige osv.) som kan endre maten under oppbevaring

 • Utføre mattrygghetssjekker

  Gjennomføre mattrygghetssjekker for å sikre at krav, regelverk og annen god praksis for matproduksjon følges.

 • Utføre inspeksjonsanalyse

  Undersøke og rapportere om inspeksjonsprosedyrer, teknikker, utstyr og materialer.

 • Arbeide i kalde omgivelser

  Arbeid i kjøle- og fryselager. Kjølerom er rundt 0 °C. Motstå temperaturer på -18 °C i kjøttfryseanlegg i henhold til loven, bortsett fra på slakteriet, der arbeidstemperaturen etter loven er under 12 °C.

 • Administrere bruken av tilsetningsstoffer innen matproduksjon

  Administrere bruken av tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler i mat.

 • Analysere prøver av mat og drikkevarer

  Undersøke om mat eller drikkevarer er trygge å konsumere for mennesker. Kontrollere riktige nivåer av de viktigste ingrediensene og korrektheten til etikettdeklarasjonen og næringsinnholdet i varen. Sikre at prøver av mat og drikkevarer overholder spesifikke standarder eller prosedyrer.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Fremme forbrukersaker på produksjonsanlegg

  Gjennomføre regelverksbaserte tilsyn ved produksjonsanlegg i forbindelse med forbrukersaker, f.eks. feilmerking, forbrukervern osv.

 • Holde seg oppdatert på forskrifter

  Opprettholde oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk og bruke denne kunnskapen i bestemte sektorer.

 • Administrere kommunikasjon med statlige organer innen næringsmiddelindustrien

  Administrere kommunikasjon med statlige organer innen næringsmiddelindustrien i forbindelse med matsikkerhet, grenser for potensielt farlige ingredienser, krav til merking, og lovgivning.

 • Vedlikeholde oppdatert faglig kunnskap

  Regelmessig delta på seminarer, lese fagpublikasjoner, aktivt delta i fagmiljøer.

 • Vedlikeholde relasjoner med offentlige organer

  Etablere og vedlikeholde høflige arbeidsforhold med kolleger i forskjellige statlige organer.

 • Identifisere farer på arbeidsplassen

  Utføre sikkerhetskontroller og inspeksjoner av arbeidsplasser og arbeidsutstyr. Sikre at de oppfyller sikkerhetsregler, og identifisere farer og risikoer.

 • Vurdere økonomiske kriterier i beslutningsprosesser

  Utarbeide forslag og treffe hensiktsmessige beslutninger med utgangspunkt i økonomiske kriterier.

 • Lede inspeksjoner

  Lede inspeksjoner og den involverte protokollen, f.eks. å introdusere inspeksjonsteamet, forklare formålet med inspeksjonen, utføre inspeksjonen, be om dokumenter, stille passende spørsmål og opprettholde et høyt nivå av profesjonalitet i undersøkelsene.

 • Utføre kvalitetsrevisjoner

  Utføre regelmessige, systematiske og dokumenterte undersøkelser av et kvalitetssystem for å kontrollere samsvar med en standard basert på objektive bevis som for eksempel gjennomføringen av prosesser, effektivitet med hensyn til å oppnå kvalitetsmål og reduksjon og fjerning av kvalitetsproblemer.

 • Skrive rutinerapporter

  Utarbeide rutinerapproter. Identifisere egnede skjemaer eller dokumenter for å registrere data fra manuelle inspeksjoner eller elektroniske systemer. Skrive tydelige observasjoner ved behov. En skriftlig rapport er vanligvis en oppsummering av resultater fra den rutinemessige ytelsen til tverrbindingssystemet.

 • Vurdere HACCP-implementering på produksjonsanlegg

  Vurdere hvorvidt HACCP-implementeringen er adekvat på produksjonsanlegg. Sørge for at anleggene driver innenfor spesifikasjonene i sine skriftlige planer for HACCP, renhold og bearbeiding.

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Lage målsettinger for kvalitetssikring

  Definere målsettinger og prosedyrer for kvalitetssikring og sørge for at de opprettholdes og forbedres kontinuerlig, ved å gjennomgå målsettinger, protokoller, forsyninger, prosesser, utstyr og teknologier for kvalitetsstandarder.

Source: Sisyphus ODB