Yrke naturvernkonsulent

Naturvernkonsulenter administrerer og forbedrer lokalmiljøet innen alle sektorer av et lokalsamfunn. De fremmer bevissthet og forståelse rundt det naturlige miljøet. Dette arbeidet kan være svært variert og involvere prosjekter knyttet til arter, habitater og samfunn. De lærer opp folk og skaper generell bevissthet rundt miljøspørsmål.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • økologi

  Studie av hvordan organismer samhandler og deres forhold til omgivelsene.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Brannforebyggende prosedyrer

  Regelverk for forebygging av brann og eksplosjon samt utstyr, systemer og metoder som brukes.

Ferdigheter

 • Fremme bærekraft

  Fremme konseptet om bærekraft overfor offentligheten, kollegaer og fagfeller gjennom foredrag, omvisninger, fremvisninger og seminarer.

 • Rapportere om miljøspørsmål

  Utarbeide miljørapporter og kommunisere problemstillinger. Informere publikum eller interesserte parter i en gitt kontekst om relevant nyere utvikling i miljøet, prognoser om miljøets fremtid og eventuelle problemer og mulige løsninger.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Gi råd om naturvern

  Gi opplysninger og foreslå tiltak i forbindelse med bevaring av naturen.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Analysere miljødata

  Analysere data som tolker korrelasjoner mellom menneskelig aktivitet og miljøpåvirkning.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Fremme bærekraftig forvaltning

  Bidra i planleggingen og utviklingen av retningslinjer for bærekraftig administrasjon, inkludert innspill til vurderinger av miljøpåvirkning.

 • Implementere handlingsplaner for biologisk mangfold

  Fremme og gjennomføre lokale og nasjonale tiltak for biologisk mangfold i samarbeid med lokale/nasjonale statlige og frivillige organisasjoner.

 • Overvåke naturvern

  Evaluere og overvåke trekk av naturverninteresse i habitater og andre steder.

 • Forske på fauna

  Samle inn og analysere data om dyreliv for å oppdage grunnleggende aspekter som opprinnelse, anatomi og funksjon.

 • Lære folk om naturen

  Snakke til forskjellige publikum om for eksempel informasjon, konsepter, teorier eller aktiviteter knyttet til natur og naturvern. Utarbeide skriftlig informasjon. Denne informasjonen kan presenteres i mange formater, for eksempel med skilt, informasjonsark, plakater, tekst til nettsted og så videre.

 • Forske på flora

  Samle inn og analysere data om planter for å oppdage grunnleggende aspekter ved dem, som opprinnelse, anatomi og funksjon.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåke miljøpåvirkninger og utføre vurderinger for å identifisere og redusere organisasjonens miljørisikoer, samtidig som det tas hensyn til kostnadene.

 • Beskytte villmarksområder

  Beskytte villmarksområder ved å overvåke bruk og håndheving av reglene.

Source: Sisyphus ODB