Yrke ombud

Ombud løser tvister mellom to parter når det foreligger en maktubalanse, som et upartisk mellomledd. De intervjuer partene som er involvert, og undersøker saken for å komme til en løsning som gagner begge parter. De gir råd om konfliktløsning og gir støtte til brukere. Sakene gjelder for det meste klager mot offentlige myndigheter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

Ferdigheter

 • Vise empati

  Vise empati for å forebygge enhver form for symbolsk vold og isolasjon, og for å sikre at alle blir tatt hensyn til. Dette bør omfatte en evne til å forstå ulik muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon om oppfatninger og følelser.

 • Svare på henvendelser

  Svare på henvendelser og anmodninger om opplysninger fra andre organisasjoner og fra allmennheten.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Vise upartiskhet

  Utføre oppgaver for bestridende parter eller klienter basert på objektive kriterier og metoder, uten fordommer eller partiskhet, for å oppnå eller legge til rette for objektive beslutninger og resultater.

 • Vise interkulturell bevissthet

  Vise forståelse for kulturelle forskjeller ved å gjennomføre tiltak som legger til rette for et positivt samspill mellom internasjonale organisasjoner, mellom grupper eller enkeltpersoner fra ulike kulturer og for å fremme integrering i et fellesskap.

 • Anvende kunnskap om menneskeatferd

  Bruke prinsipper knyttet til gruppeatferd, samfunnstrender og påvirkningen fra samfunnsdynamikken.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Håndtere kontraktstvister

  Overvåke problemer som oppstår mellom parter som er involvert i en kontrakt, og finne løsninger for å unngå søksmål.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Legge til rette for offisiell avtale

  Legge til rette for en offisiell avtale mellom to parter som er i konflikt. Sørge for at partene blir enige om den løsningen som er vedtatt samt utarbeide nødvendige dokumenter og sikre at begge parter signerer dem.

Source: Sisyphus ODB