Yrke operatør, behandling av fast avfall

Operatører innen behandling av fast avfall betjener og vedlikeholder utstyr for behandling av fast avfall og tester prøver for å overvåke forurensing. De bidrar i innsamling og deponering av fast avfall, for eksempel masse fra bygge- og rivingsarbeid, og sikrer at behandlingen er i samsvar med sikkerhetsforskrifter. De sikrer at kommunale avfallsbeholdere tømmes, sikrer riktig differensiering mellom avfall som må resirkuleres, og avfall som må deponeres, og overvåker utstyr.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

 • Avfalls- og skrapprodukter

  Det tilbys avfalls- og skrapprodukter, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

Ferdigheter

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Føre resirkuleringsregistre

  Føre registre over og behandle opplysninger og tall om type og volum av forskjellige resirkuleringsaktiviteter.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Vurdere avfallstype

  Identifisere avfallsmaterialer i forbindelse med innsamling og sortering, som enten kan gjenvinnes, avhendes eller behandles på annen måte, for å vurdere hvordan de må behandles og sorteres.

 • Teste prøver for miljøforurensende stoffer

  Måle konsentrasjoner av forurensning i prøvene. Beregne luftforurensning eller gasstrøm som brukes i industrielle prosesser. Identifisere mulige risikoer for sikkerhet eller helse, som stråling.

 • Overvåke avfallsbehandlingsutstyr

  Overvåke driften av utstyr som brukes til behandling og kasting av farlig eller ikke-farlig avfall for å sikre at det er funksjonelt, i samsvar med lovgivningen, og for å kontrollere feil.

 • Kommunisere med avfallsinnsamlere

  Kommunisere med arbeidere som samler inn avfall fra forskjellige steder og transporter det til avfallsbehandlingsanleggene, for å sikre et optimalt samarbeid og effektiv drift av prosedyrer for avfallshåndtering og avhending.

 • Betjene resirkuleringsprosessutstyr

  Betjene resirkuleringsprosessutstyr som granulatorer, knusere og presser; behandle og sortere materialer som skal resirkuleres.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Kontrollere levert avfall

  Utføre mottakskontroller med identifikasjon, inspeksjon og klarering av det leverte avfallet.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Avhende ikke-farlig avfall

  Avhende avfall som ikke utgjør noen fare for helse og sikkerhet, på en måte som er i samsvar med rutinene for resirkulering og avfallshåndtering.

Source: Sisyphus ODB