Yrke optiker

Optikere hjelper til med å forbedre og korrigere en personers syn i henhold til resepter fra øyeleger og optometrister. De tilpasser brilleglass og -rammer, kontaktlinser og andre innretninger til spesifikasjonene for både personen og resepten. Optikere tester ikke pasienters syn, og de skriver ikke resepter for synskorreksjon. Hva vedkommende gjør, varierer etter nasjonale regler.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • øyevernforskrifter

  Øyevernforskrifter og relevante standarder i henhold til jobbrelaterte visuelle krav.

 • Kvalitetsstandarder for oftalmisk utstyr

  De ulike nasjonale eller internasjonale standardene for kvalitet på oftalmisk utstyr (briller, linser, osv.), som ISO 10685-1:2011.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Optiske instrumenter

  Egenskaper ved og bruk av optiske instrumenter, f.eks. linsemåler for å bestemme brytingen av linser, f.eks. briller.

 • Egenskapene til optisk glass

  Tekniske egenskaper ved optiske glass, f.eks. brytningsindeks, spredning og kjemiske egenskaper.

Ferdigheter

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Betjene optisk måleutstyr

  Betjene optisk måleutstyr for å måle kunden. Bestemme størrelse på nesebro og øyne, avstand mellom pupiller, avstand til isse, optisk midtpunkt i øynene og lignende for å lage tilpassede briller eller kontaktlinser.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Dele ut korrigerende linser

  Dele ut briller og kontaktlinser som foreskrevet fra legen.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Overholde optiske resepter

  Tolke og koordinere innfatninger og målinger av øynene i samsvar med kundens brilleseddel.

 • Føre registre over kundenes resepter

  Føre registre over kundenes resepter, betalinger og arbeidsordrer som sendes til laboratoriet.

 • Klargjøre arbeidsordre for det optiske laboratoriet

  Klargjøre og kontrollere tilsyn med arbeidsordningen og den daglige virksomheten til det optiske laboratoriet.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Gi råd om behandling av kontaktlinser

  Gi pasienter råd om hvordan de rengjør og bruker kontaktlinser for å maksimere levetiden og redusere risikoen for komplikasjoner.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Bruke lensometer

  Bruke et lensometer til å ta målinger for kunder uten brilleseddel for å kunne lage briller og linser.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Tilpasse briller slik at de passer for kundene

  Forme og bøye brillerammer av plast eller metall for å justere briller slik at de passer for kundene, ved å bruke tenger og hendene og om nødvendig anvende varme.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Verifisere linsens samsvar med spesifikasjonen

  Kontrollere at linser er i samsvar med spesifikasjonene.

 • Bruke regneferdigheter

  Resonnere og bruke enkle eller komplekse numeriske konsepter og beregninger.

 • Gi kunder råd om brillevedlikehold

  Gi kunder detaljerte råd om riktig bruk og vedlikehold av briller.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Sikre kundefokus

  Ha en holdning som alltid har fokus på kundene.

 • Overvåke lagernivå

  Evaluere hvor mye av beholdningen som er brukt, og bestemme hva som skal bestilles.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Håndtere kontaktlinser

  Vise hvordan kontaktlinser skal settes inn, tas ut og pleies; sørge for at kontaktlinsene kommer til å passe og føles komfortable.

 • Reparere glass

  Reparere eller skifte ut kunders skadde glass eller briller.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Skjære til glass for briller

  Forme og skjære glass til å passe i briller i henhold til styrke og spesifikasjoner.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Utføre innfatningsreparasjoner

  Reparere/bytte kunders skadde innfatninger eller briller.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

Source: Sisyphus ODB