Yrke optometriker

Optometrikere undersøker og tester øyne for å identifisere avvik, synsproblemer eller sykdom. De skriver ut og tilpasser blant annet briller og kontaktlinser og gir råd om synsproblemer. De kan også henvise pasienter til en lege. Praksisomfang og tittel avhenger av nasjonale forskrifter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • øyets refraksjon

  Mulighet til å utføre kliniske tester ved å bruke en foropter for å identifisere øyets refraktive feil.

 • Optiske instrumenter

  Egenskaper ved og bruk av optiske instrumenter, f.eks. linsemåler for å bestemme brytingen av linser, f.eks. briller.

 • Kvalitetsstandarder for oftalmisk utstyr

  De ulike nasjonale eller internasjonale standardene for kvalitet på oftalmisk utstyr (briller, linser, osv.), som ISO 10685-1:2011.

 • Egenskapene til optisk glass

  Tekniske egenskaper ved optiske glass, f.eks. brytningsindeks, spredning og kjemiske egenskaper.

 • Preventiv medisin

  Tiltak som treffes for å forebygge sykdom i et bestemt område eller blant grupper av mennesker.

 • øyevernforskrifter

  Øyevernforskrifter og relevante standarder i henhold til jobbrelaterte visuelle krav.

Ferdigheter

 • Tilby behandling av det visuelle systemet

  Bruke egnede ortoptiske, pleoptiske og optiske behandlingsmetoder ved bruk av utstyr som linser («opplæringsbriller»), prismer, filtre, lapper, elektroniske mål eller balansebrett, og foreslå og implementere tilpasningsmuligheter eller muligheter for å håndtere hverdagen, føre tilsyn med restitusjonsøvelser på kontoret og instruere pasienten til å utføre hjemmeøvelser.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Teste synsskarphet

  Teste pasienters synsskarphet, dybdesyn, fargesyn, fokuseringsevne og samsyn.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Foreskrive korrigerende linser

  Foreskrive briller og kontaktlinser i henhold til gjennomførte målinger og tester.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Gi pasienter råd om synsforbedrende tiltak

  Gi pasienter med dårlig syn råd om strategier for å bedre synet, for eksempel bruk av forstørrelses- og belysningsutstyr.

 • Gi råd om behandling av kontaktlinser

  Gi pasienter råd om hvordan de rengjør og bruker kontaktlinser for å maksimere levetiden og redusere risikoen for komplikasjoner.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Registrere helsetjenestebrukernes fremgang relatert til behandling

  Registrere helsetjenestebrukernes fremgang etter behandling ved å observere, lytte og måle resultater.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Fremme øyehelse

  Delta i aktiviteter som bidrar til å fremme øyehelse og forebygge øyeproblemer.

 • Utføre synsrehabilitering

  Maksimere det gjenværende synet hos svaksynte ved bruk av rehabiliteringsstrategier og forstørrelseshjelpemidler.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Utføre omfattende øyeundersøkelser

  Gjennomføre omfattende øyeundersøkelser for å finne behov for briller eller for å diagnostisere sykdom eller avvik. Noen av metodene for dette er dekningstest, fargeblindhetstest og pupilldilatasjon.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

Source: Sisyphus ODB