Yrke ortoptist

Ortoptister diagnostiserer og behandler avvik i det binokulære synet. De undersøker, vurderer og behandler nedsatt syn, skjeling, svaksynthet og øyemotilitetslidelser. Ortoptister anvender disse metodene særlig innen pediatri, nevrologi, nevro-oftalmologi, oftalmologi, ortoptikk, optometri, pleoptikk og strabologi for å vurdere funksjonelle sykdommer i øyet og avhjelpe funksjonelle lidelser i synssystemet. De tilbyr også rådgivning, forebyggende tiltak og opplæring og kan slipe og skrive ut briller, f.eks. prismekorrigerende briller.  

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Optikk

  Vitenskapen som studerer lysets elementer og reaksjon.

 • Pediatrisk psykologi

  Undersøke hvordan psykologiske aspekter kan påvirke sykdom og skader på spedbarn, barn og unge.

 • Nevrologi

  Nevrologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Tilpasningsteknikker for kontaktlinser

  Teknikkene og verktøyene som brukes for å tilpasse kontaktlinser.

 • Farmakologi

  Farmakologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EUs direktiv 2005/36/EF.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Anestetika

  Anestesi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Nevro-oftalmologi

  Sykdommer i nervesystemet som påvirker syn og kontroll av bevegelse i øyet.

 • Nevrofysiologi

  Den medisinske spesialiteten som omhandler studiet av nervesystemets funksjoner.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Ortoptikk

  Prinsipper, vurderingsmetoder og behandling av ortoptikk.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Strabismetyper

  Egenskaper ved de ulike typene med strabismus, f.eks. esotropi og hypertropi.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Behandling av strabisme

  Behandling som gis ved tilfeller av strabisme hos pasienter i alle aldre.

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Patologi

  Bestanddeler av en sykdom, årsaken, utviklingsmekanismer, morfologiske endringer i de kliniske konsekvensene av disse endringene.

 • Oftalmologiske undersøkelsesmetoder

  Teknikker og metoder som bruker for å undersøke pasienters syn og ta tilhørende målinger.

 • Faglig dokumentasjon i helsevesenet

  De skriftlige standardene som brukes hos helsepersonell for dokumentasjon i forbindelse med den aktuelle virksomheten.

Ferdigheter

 • Motta henvisninger av pasienter med øyetilstander

  Motta pasienthenvisninger fra øyeskadeavdelinger og nevrologiske avdelinger, øyeklinikker, allmennpraktiserende leger, helsesøstre og helsestasjoner.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Utføre synsrehabilitering

  Maksimere det gjenværende synet hos svaksynte ved bruk av rehabiliteringsstrategier og forstørrelseshjelpemidler.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Gi pasienter råd om synsforbedrende tiltak

  Gi pasienter med dårlig syn råd om strategier for å bedre synet, for eksempel bruk av forstørrelses- og belysningsutstyr.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Utføre ortoptiske behandlinger

  Utføre ortoptiske behandlinger ved hjelp av okklusjonsterapi for amblyopi, prismeterapi og konvergens- og fusjonsevneøvelser der det er angitt.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Utføre helsetjenesteundersøkelse

  Vurdere den fysiske tilstanden til brukeren av helsetjenester, og samtidig ta hensyn til detaljert informasjon om tidligere skader, kirurgi, generell helse, ressurser og livsstil.

 • Fremme øyehelse

  Delta i aktiviteter som bidrar til å fremme øyehelse og forebygge øyeproblemer.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Tilby behandling av det visuelle systemet

  Bruke egnede ortoptiske, pleoptiske og optiske behandlingsmetoder ved bruk av utstyr som linser («opplæringsbriller»), prismer, filtre, lapper, elektroniske mål eller balansebrett, og foreslå og implementere tilpasningsmuligheter eller muligheter for å håndtere hverdagen, føre tilsyn med restitusjonsøvelser på kontoret og instruere pasienten til å utføre hjemmeøvelser.

 • Utføre spesialiserte ortoptiske tester

  Utføre spesialiserte ortoptiske tester, for eksempel testing av fargesyn, Farnsworth, D-15, pseudoisokromatiske fargeplater, oftalmisk fotografi og korneal lysreflekstesting, og analysere informasjonen som hentes inn fra disse testene for å avgjøre virkningene av generell patologi på øynene og konsekvensen av øyesykdommer.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Overvåke ortoptistbehandlinger

  Overvåke ortoptiske behandlinger ved hjelp av okklusjonsterapi for amblyopi, prismeterapi og konvergens- og fusjonsevneøvelser der det er indikert.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Teste synsskarphet

  Teste pasienters synsskarphet, dybdesyn, fargesyn, fokuseringsevne og samsyn.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Registrere helsetjenestebrukernes fremgang relatert til behandling

  Registrere helsetjenestebrukernes fremgang etter behandling ved å observere, lytte og måle resultater.

 • Diagnostisere problemer i det visuelle systemet

  Identifisere og diagnostisere problemer i det visuelle systemet, f.eks. relatert til binokulært syn, øyebevegelighet, amblyopi, strabisme eller skjeling, grønn stær eller diabetisk retinopati, og vurdere øyets sensoriske tilstand.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

Source: Sisyphus ODB