Yrke pantelånmedarbeider

Pantelånmedarbeidere håndterer søknader om pantelån fra kunder, samler inn lånedokumentasjon og søker etter nye utlånsmuligheter for pantelån. De avslutter og lukker boliglånprosesser for sine kunder.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Bankvirksomhet

  Den brede og stadig voksende bankvirksomheten og finansielle produkter som forvaltes av banker, fra personbanker, bedriftsbanker, investeringsbanker, privatbanker, til forsikring, valutahandel, varehandel, handel med aksjer, futurer og opsjoner.

 • Boliglån

  Det økonomiske systemet for hvordan grunneiere eller potensielle grunneiere erverver penger, der lånet er sikret i selve eiendommen, slik at eiendommen kan tas tilbake av långiver ved manglende innbetalinger fra låntaker.

 • Verdipapirer

  Finansielle instrumenter som omsettes på finansmarkedene, som representerer både eiendomsretten til eieren og samtidig utsteders plikt til å betale. Målet for verdipapirer som er å skaffe kapital og sikre mot risiko på finansmarkedene.

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

 • Tingsrett

  Loven og lovgivningen som regulerer alle ulike måter å håndtere eiendom på, f.eks. typer eiendom, håndtering av eiendomstvister og kontraktregler.

 • Evaluere kredittverdi av kjøper og verdi av eiendom som skal kjøpes

  Vurdere søknader om lån i fast eiendom der det ikke bare er den potensielle låntaker, men også eiendommen som omsettes, blir evaluert for å vurdere om eiendommen svarer til verdien og er omsettelig.

 • Aktuarvitenskap

  Regler for matematiske og statistiske teknikker for å fastsette mulige eller eksisterende risikoer i ulike næringer, f.eks. finans eller forsikring.

 • Kredittkontrollprosesser

  De ulike metodene og framgangsmåtene som anvendes for å sikre at kreditten gis til de egnede kundene, og at de betaler i tide.  

Ferdigheter

 • Intervjue potensielle banklåntakere

  Gjennomføre intervjuer med kandidater som søker om lån til ulike formål. Stille spørsmål for å kartlegge betalingsviljen og evnen kandidatene har til å betjene lånet.

 • Samle inn finansiell eiendomsinformasjon

  Samle inn opplysninger om tidligere transaksjoner som involverer eiendommen, for eksempel prisene som eiendommen tidligere er solgt for, og kostnadene som gikk til renoveringer og reparasjoner, for å få et klart bilde av eiendommens verdi.

 • Moderere forhandlinger

  Føre tilsyn med forhandlinger mellom to parter som et nøytralt vitne for å sikre at forhandlingene gjennomføres på en vennlig og produktive måte, at det oppnås et kompromiss og at alt gjøres i samsvar med regelverket.

 • Administrere lånesøknader

  Administrere søknadsprosessen for lån, fra prosessen med å intervjue søkeren og gjennomgå dokumentene til å vurdere risikoene og godkjenne eller avslå lånet, og sørge for samsvar med framgangsmåten for forsikring.

 • Gi støtte ved finansiell beregning

  Gi kolleger, kunder eller andre parter økonomisk støtte til komplekse filer eller beregninger.

 • Forhandle låneavtaler

  Forhandle med bankansatte eller andre parter som fungerer som långivere, for å forhandle om renter og andre sider ved låneavtalen for å oppnå en gunstigst mulig avtale for låntakeren.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Foreta avgjørelser vedrørende lånesøknader

  Ta hensyn til risikovurderingen og -analysen og gjennomføre den endelige gjennomgåelsen av lånesøknaden for å godkjenne eller avslå lånet og sette i gang de nødvendige prosedyrene etter av avgjørelsen er tatt.

 • Overvåke utlånsportefølje

  Kontrollere de pågående kredittforpliktelsene med sikte på å påvise avvik knyttet til tidsplanene, refinansiering, godkjenningsgrenser osv., og identifisere urettmessige utbetalinger.

 • Føre klientgjeldregistre

  Føre en liste over gjelden til klienter som ajourføres jevnlig.

 • Undersøke boliglåndokumenter

  Undersøke dokumenter fra boliglåntakere eller finansinstitusjoner, for eksempel banker eller kredittkasser, relatert til et lån med pant i eiendom for å kontrollere betalingshistorikken for lånet, banken eller lånetakerens økonomiske situasjon, og annen relevant informasjon for å vurdere ytterligere tiltak.

 • Føre registre over klienters kreditthistorie

  Opprette og vedlikeholde kundens kreditthistorikk med relevante transaksjoner, støttedokumenter og detaljer om den økonomiske irksomheten. Sørge for at disse dokumentene er oppdatert i tilfelle analyse og offentliggjøring.

 • Informere om rentesatser

  Informere potensielle lånekunder om hvilken sats godtgjørelse for bruk av midler, for eksempel lånte penger, betales til långiveren etter, og til hvilken prosentsats lånerenten er fastsatt.

 • Vurdere boliglånsrisiko

  Vurdere om låntakere av boliglån vil kunne betale lånet tilbake til rett tid, og om eiendommen vil kunne dekke verdien av lånet. Vurdere alle risikoer for låneparten og om det er gunstig å gi lånet.

Source: Sisyphus ODB