Yrke parlamentarisk assistent

Parlamentariske assistenter støtter tjenestemenn og politikere i regionale, nasjonale og internasjonale parlamenter og utfører logistiske oppgaver. De reviderer offisielle dokumenter og følge prosedyrer fastsatt av det aktuelle parlamentet. De støtter opp om kommunikasjonen med interessenter og gir den logistiske støtten som kreves ved håndtering av offisielle prosesser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Strategisk planlegging

  Elementer som definerer grunnlaget for og kjernen i en organisasjon, f.eks. misjon, visjon, verdier og mål.

 • Regjeringspolitikk

  De politiske aktivitetene, planene og intensjonene til en regjering om en lovgivende sesjon av konkrete årsaker.

 • Organisatoriske retningslinjer

  Retningslinjer for å sette mål og delmål når det gjelder utvikling og vedlikehold av en organisasjon.

 • Kommunikasjonsprinsipper

  Settet med vanlige prinsipper når det gjelder kommunikasjon som aktiv lytting, etablering av rapport, justering av registeret og respekt for andres intervensjon.

 • Politikk

  Metode, prosess og studie av påvirkning av mennesker, å få kontroll over et samfunn samt fordelingen av makt i et fellesskap og mellom samfunn.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Forretningsanalyse

  Forskningsfeltet som omhandler identifisering av forretningsbehov og -problemer samt fastsettelse av løsninger som vil redusere eller hindre at en virksomhet fungerer som den skal. Forretningsanalyser består av IT-løsninger, markedsutfordringer, politikkutvikling og strategiske spørsmål.

 • Kontorprogramvare

  Kjennetegn ved og virkemåte i dataprogrammer for kontoroppgaver, f.eks. tekstbehandling, regneark, presentasjon, e-post og database.

 • Kommunikasjon

  Utveksle og formidle informasjon, ideer, konsepter, tanker og følelser gjennom bruk av et felles system med ord, tegn og semiotiske regler via et medium.

Ferdigheter

 • Utføre rutinemessige kontoraktiviteter

  Programmere, forberede og utføre aktiviteter som er pålagt utført på daglig basis ved kontorer, som post, motta forsyninger, oppdatere ledere og arbeidstakere og sørge for at driften fungerer som den skal.

 • Utvikle organisatoriske retningslinjer

  Utvikle og overvåke implementeringen av policyer med sikte på å dokumentere og redegjøre for prosedyrene for organisasjonens operasjoner i lys av strategiplanen.

 • Gi råd om kommunikasjonsstrategier

  Gi selskaper og organisasjoner rådgivningstjenester i forbindelse med interne og eksterne kommunikasjonsplaner og representasjon, inkludert tilstedeværelse på nettet. Anbefale forbedringer i kommunikasjonen, sikre at viktig informasjon når alle ansatte, og at spørsmålene deres besvares.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Kommentere utkast

  Granske utkast fra andre lovtekstskrivere for å sikre kvaliteten på tekstene og forbedre lovtekstskriveres kunnskaper og ferdigheter.

 • Gjennomgå utkast

  Korrekturlese og gi tilbakemelding på tekniske tegninger eller utkast.

 • Kommunisere med interessenter

  Tilrettelegge for kommunikasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Gi råd om overholdelse av regjeringens politikk

  Gi organisasjoner råd om hvordan de kan forbedre sin overholdelse lover og regler de er pålagt å følge, og treffe de tiltak som må til for å sikre fullstendig overholdelse.

 • Stille spørsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og utforme spørsmål i forbindelse med dokumenter generelt. Undersøke dokumentenes fullstendighet, konfidensialitetstiltak, dokumentstil og spesifikke instruksjoner for håndtering av dokumentene.

 • Overvåke lobbyvirksomhet

  Overvåke mål om å påvirke politiske, økonomiske og sosiale beslutninger. Sørge for at etikk og politikk etterleves.

 • Overvåke selskapsretningslinjer

  Overvåke selskapets retningslinjer, og foreslå forbedringer i selskapet.

 • Samarbeide innen utforming av retningslinjer

  Dele spesifikk kunnskap om og relevante hensyn (f.eks. økonomiske, juridiske, strategiske) i saker som bør tas i betraktning ved utarbeiding av retningslinjer.

 • Lage utkast til pressemeldinger

  Innhente informasjon og skrive pressemeldinger der språket tilpasses målgruppen, og sikre at budskapet formidles på en god måte.

 • Utarbeide lovforslag

  Utarbeide lover og forskrifter for å forbedre lovområder som trenger reform, mer harmoniserte og tydelige.

 • Samarbeide med statstjenestemenn

  Rådspørre og samarbeide med offentlige tjenestepersoner som håndterer saker som er relevante for deg eller virksomheten din.

 • Delta på parlamentets allmøter

  Bistå og gi støtte i parlamentets allmøter ved å gjennomgå dokumenter, kommunisere med andre parter og sikre en smidig prosess.

 • Respektere publiseringsformater

  Sende inn tekstmateriale til trykking. Respektere de nødvendige og forventede publiseringsformatene.

 • Forhandle med interessenter

  Forhandle kompromisser med interessenter og strebe etter å oppnå de mest gunstige avtalene for selskapet. Dette kan innebære å bygge relasjoner med leverandører og kunder samt å sikre at produktene er lønnsomme.

 • Kontrollere offisielle dokumenter

  Undersøke offisielle dokumenter, som førerkort og ID-kort, for å sikre at regelverket følges og for å identifisere og vurdere enkeltpersoner.

Source: Sisyphus ODB