Yrke personalutviklingssjef

Personalutviklingssjefer koordinerer alle opplæringsaktivitetene og utviklingsprogrammene i et selskap. De designer og utvikler også nye opplæringsmoduler og overvåker all aktivitet knyttet til planlegging og levering av disse programmene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Prosesser ved personalressursavdelingen

  De ulike prosessene, oppgaver, sjargong, rolle i en organisasjon og andre særtrekk ved personalressursavdelingen innen en organisasjon, som rekruttering, pensjonssystemer og personalutviklingsprogrammer.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Prinsipper for forretningsadministrering

  Prinsipper som styrer metoder for forretningsadministrering, som strategiplanlegging, effektive produksjonsmetoder, mennesker og ressurskoordinering.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Voksenopplæring

  Instruksjon rettet mot voksne studenter, både i rekreasjonell og akademisk sammenheng, for selvforbedrende formål, eller for å bedre ruste studentene for arbeidsmarkedet.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

Ferdigheter

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Evaluere opplæring

  Vurdere gjennomføringen av opplæringens resultater og mål, kvaliteten på undervisningen, og gi gjennomsiktige tilbakemeldinger til instruktører og praktikanter.

 • Spore KPIer

  Identifisere de målbare tiltakene et selskap eller en næring bruker til å vurdere eller sammenligne ytelse med hensyn til å oppfylle sine driftsmessige og strategiske mål ved hjelp av forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer.

 • Utvikle opplæringsprogrammer

  Utvikle programmer der ansatte eller framtidige ansatte får opplæring i nødvendige ferdigheter for å arbeide eller forbedre og utvikle ferdigheter for nye aktiviteter eller oppgaver. Velge eller utforme aktiviteter med mål om å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre utførelsen av enkeltpersoner og grupper i organisatoriske settinger.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Forhandle arbeidsavtaler

  Komme til enighet mellom arbeidsgivere og potensielle arbeidstakere om lønn, arbeidsvilkår og ikke-lovfestede fordeler.

 • Organisere personellvurdering

  Organisere den overordnede prosessen for vurdering av personalet.

 • Identifisere seg med selskapets mål

  Opptre til fordel for selskapet og for måloppnåelse.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Overvåke selskapsretningslinjer

  Overvåke selskapets retningslinjer, og foreslå forbedringer i selskapet.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Fremme kjønnslikestilling i virksomhetssammenhenger

  Øke bevisstheten rundt og kjempe for likestilling mellom kjønnene ved å vurdere deltakelsen deres i stillingen og aktivitetene som er utført av selskaper og virksomheter i sin helhet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Utvikle bedriftsopplæringsprogrammer

  Utforme, opprette og gjennomgå nye bedriftsopplæringsprogrammer for å oppfylle utviklingskravene til en viss organisasjon. Analysere hvor effektive disse opplæringsmodulene er, og endre dem ved behov.

 • Administrere lønn

  Forvalte og ha ansvar for at ansatte mottar lønn, gå gjennom lønn og andre ytelser og gi ledelsen råd om lønn og andre ansettelsesvilkår.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Forhandle med bemanningsbyråer

  Opprette ordninger med bemanningsbyråer for å organisere rekrutteringsaktiviterer. Opprettholde kommunikasjon med disse byråene for å sikre effektiv og produktiv rekruttering med kandidater med stort potensial som resultat.

 • Evaluere prestasjonene til organisatoriske samarbeidspartnere

  Evaluere prestasjonene til ledere og ansatte, og ta hensyn til deres effektivitet på arbeidsplassen. Ta hensyn til personlige og faglige elementer.

 • Tilpasse undervisningen til arbeidsmarkedet

  Identifisere utviklingstrekk i arbeidsmarkedet og finne ut hvilken relevans de har for opplæringen.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Utvikle programmer for å beholde ansatte

  Planlegge, utvikle og implementere programmer som har som formål å holde de ansattes tilfredshetsnivåer høye. I sin tur sikre de ansattes lojalitet.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Administrere bedriftsopplæringsprogrammer

  Overvåke og regulere coachingkurs som tilbys til organisasjoner for å utvikle de ansattes ferdigheter.

 • Identifisere nødvendige menneskelige ressurser

  Bestemme hvor mange ansatte som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt, innen idéutvikling, produksjon, kommunikasjon og administrasjon.

Source: Sisyphus ODB