Yrke produksjonsleder, avfallshåndtering

Produksjonsledere for avfallshåndtering koordinerer anlegg for innsamling, resirkulering og deponering av avfall. De overvåker avfallshåndtering, sikrer at miljøstandardene overholdes og fører tilsyn med personalet. De bidrar i utviklingen av metoder for håndtering av avfall, med sikte på redusere avfallsmengder og bedre forebygging av brudd på lovgivning om avfallsbehandling.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

Ferdigheter

 • Utforme anleggsavfallsprosedyrer

  Delta i prosjektering og håndtering av gruveavfall og avfallsdeponi i henhold til geotekniske, driftsmessige og lovfestede krav.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Administrere budsjett for resirkuleringsprogram

  Administrere det årlige resirkuleringsprogrammet og det respektive budsjettet til en organisasjon.

 • Overvåke arbeid

  Lede og overvåke den daglige virksomheten til underordnet personell.

 • Gjennomføre planlegging

  Administrere sin tidsplan og sine ressurser for å fullføre oppgaver i rett tid.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Overvåke arbeidernes sikkerhet

  Sørge for at anleggspersonellet er trygt. Kontrollere at personlig verneutstyr og vernetøy brukes på riktig måte. Forstå og implementere sikkerhetsrutiner.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Etablere avfallsinnsamlingsruter

  Etablere og beskrive ruter som sikrer effektiv og rask avfallsinnsamling i det aktuelle området.

 • Overvåke avfallshåndtering

  Overvåke deponering av biologisk avfall og kjemisk avfall i samsvar med regler.

 • Sikre samsvar med retningslinjer

  Sikre at lovgivningen og selskapets prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og på offentlige steder overholdes til enhver tid. Sikre bevissthet og overholdelse av alle selskapets retningslinjer knyttet til helse og sikkerhet og likebehandling på arbeidsplassen. Utføre andre oppgaver som må påregnes.

Source: Sisyphus ODB