Yrke produksjonsleder, film og teater

Produksjonsledere, film og teater tar seg av en rekke praktiske aspekter ved en produksjon. De tar seg av alt fra rekruttering av ansatte og anskaffelse av materialer og tjenester, til frakt, tollkoordinering, telekommunikasjon, arbeidsforhold, logistikk, informasjonsteknologi, kontakt med myndigheter, booking av innspillings-/spillesteder, planlegging, styring av operasjoner, avhjelp av problemer knyttet til forsinkelser, og sikkerhet på arbeidsplassen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kulturelle prosjekter

  Formål, organisering og forvaltning av kulturprosjekter og tilknyttede innsamlingsaksjoner.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

Ferdigheter

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Registrere informasjon om utført kunstnerisk produksjon

  Registrere og dokumentere en produksjon i alle fasene rett etter utførelsesperioden, slik at den kan reproduseres, slik og all relevant informasjon forblir tilgjengelig.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

 • Samarbeide med kulturpartnere

  Opprette og opprettholde bærekraftige partnerskap med kulturmyndigheter, sponsorer og andre kulturelle institusjoner.

 • Organisere fremføringsområde

  Holde scenen og områdene bak scenen organisert. Definere og merke områder for forskjellige formål, for eksempel oppbevaring, påkledning og møter. Koordinere organisatoriske beslutninger med brukerne av rommet.

 • Planlegge kunstnerisk produksjonsvirksomhet

  Fordele personell og ressurser til ulike aktiviteter i den kunstneriske produksjonen. Ta hensyn til produksjonens behov og samordne arbeidet med de involverte partene.

 • Organisere øvinger

  Administrere, planlegge og gjennomføre øvinger til forestillingen.

 • Organisere kulturarrangementer

  Arrangere arrangementer som fremmer lokal kultur og kulturarv, i samarbeid med lokale interessenter.

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Administrere logistikk

  Skape logistikkrammer for transport av varer til kunder og for returer samt å gjennomføre og følge opp logistikkprosesser og retningslinjer.

 • Sette organisatoriske retningslinjer

  Bidra til å definere organisasjonens retningslinjer for utfordringer som deltakernes rettigheter til å delta, programkravene og programfordelene for tjenestebrukerne.

 • Lage produksjonsplaner

  Legge tidsplanen for produksjonen av en film, et fjernsynsprogram eller en kunstnerisk produksjon. Avgjøre hvor lenge hver fase skal vare, og hvilke krav som er gjeldende. Ta hensyn til eksisterende tidsplaner for produksjonsteamet og lage en gjennomførbar plan. Orientere teamet om planen.

 • Utvikle budsjetter for artistiske prosjekter

  Utvikle budsjetter for kunstprosjekter for godkjenning, estimering av frister og materialkostnader.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Estimere behov for kunstnerisk produksjon

  Analysere, estimere og liste opp produksjonsbehovene.

 • Jobbe med spesialister innen kulturelle arenaer

  Dra veksler på kompetansen til andre fagfolk og spesialister, både innenfor og utenfor organisasjonen, for å få dem til å bidra til aktivitetene og legge frem dokumenter for å bedre publikums adgang til samlinger og utstillinger.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Koordinere med kreative avdelinger

  Samordne aktiviteter med andre kunstneriske og kreative avdelinger.

 • Koordinere øvinger

  Organisere øvingsplaner for skuespillere og besetningen, samle og oppdatere nødvendige kontaktopplysninger samt organisere eventuelle møter for skuespillerne og besetningen.

 • Utvikle kulturelle aktiviteter

  Utvikle aktiviteter som er tilpasset formidlingsmetoden eller publikummet. Ta hensyn til utfordringer og behov som er observert og påvist, basert på perspektivet om å fremme nysgjerrighet og generell evne til å få tilgang til kunst og kultur.

 • Promotere kulturelle arrangementer

  Arbeide sammen med ansatte ved museum eller andre kunstanlegg for å utvikle og markedsføre arrangementer og program.

 • Koordinere kunstnerisk produksjon

  Føre tilsyn med den løpende samordningen av produksjonsoppgavene slik at organisasjonen passer inn i de ønskede kunstneriske og forretningsmessige retningslinjene, for å presentere oppsetninger for offentligheten med en ensartet bedriftsidentitet.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Administrere kunstnerisk prosjekt

  Administrere et kunstnerisk prosjekt. Fastslå prosjektets behov. Etablere partnerskap. Forvalte budsjettet, tidsrammen og kontraktsmessige avtaler og vurdere prosjektet.

Source: Sisyphus ODB