Yrke produksjonsleder

Produksjonsledere koordinerer, planlegger og styrer produksjonsprosesser. De har ansvar for å gjennomgå produksjonsplaner eller ordrer samt å ta hånd om personalet på disse produksjonsområdene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Produksjonsprosesser

  Materialer og teknikker som kreves i produksjons- og distribusjonsprosesser.

Ferdigheter

 • Tilpasse produksjonsplan

  Justere arbeidsplanen for å opprettholde kontinuerlig drift med skift.

 • Koordinere kommunikasjon i et team

  Samle inn kontaktopplysninger for alle medlemmer av teamet og bestemme kommunikasjonsmåte.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Overvåke produksjonsutvikling

  Overvåke parametre for å holde oversikt over produksjonen, utviklingen og kostnadene innenfor ditt kontrollområde.

 • Overvåke lagernivå

  Evaluere hvor mye av beholdningen som er brukt, og bestemme hva som skal bestilles.

 • Forbedre produksjonsarbeidsflyt

  Forbedre produksjonsarbeidsflyten ved å analysere og utvikle logistikkplaner som påvirker både produksjon og distribusjon.

 • Formidle tidsplaner til de involverte personene

  Formidle relevant tidsplaninformasjon. Legge frem tidsplanen til de berørte personene, og underrette dem om eventuelle endringer i tidsplanen. Godkjenne tidsplanene og bekrefte at alle har forstått informasjonen som er sendt til dem.

 • Formidle produksjonsplan

  Formidle produksjonsplan til alle nivåer på en måte slik at mål, prosesser og krav er tydelige. Sørge for at det gis informasjon til alle som er involvert i prosessen, under forutsetning av at de har ansvar for en samlet suksess.

 • Kontrollere produksjon

  Planlegge, koordinere og lede all produksjonsvirksomhet for å sikre at varer lages til rett tid, i riktig rekkefølge, med tilstrekkelig kvalitet og sammensetning, fra mottak av varer til levering.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Planlegge produksjon

  Planlegge produksjonen med sikte på størst mulig lønnsomhet samtidig som selskapets nøkkelindikatorer for kostnad, kvalitet, service og innovasjon opprettholdes.

 • Overvåke transportbånd

  Overvåke flyten til arbeidsstykker på et transportbånd mens de bearbeides i maskinen, for å sikre optimal produktivitet.

 • Utføre ressursplanlegging

  Estimere forventet ressursbruk med hensyn til tid, menneskelige og økonomiske ressurser som er nødvendige for å nå prosjektmålene.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Evaluere ansattes arbeid

  Vurdere behovet for arbeidskraft i det kommende arbeidet. Vurdere gruppens arbeidsresultater, og informere overordnede. Oppmuntre og støtte de ansatte i sin læring, lære dem teknikker og sjekke applikasjonen for å besørge produktkvalitet og produktivitet.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Administrere arbeidsflytprosesser

  Utvikle, dokumentere og gjennomføre trafikk- og arbeidsprosesser i hele selskapet for ulike funksjoner. Samarbeide med flere avdelinger og tjenester, for eksempel med regnskapsavdelingen og den kreative lederen i planleggings- og ressursarbeid.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Planlegge skiftopplegg for ansatte

  Planlegge vaktlister for ansatte for å sikre at alle kundeordre fullføres, og at produksjonsplanen gjennomføres.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

 • Sikre at det ferdige produktet oppfyller krav

  Sikre at ferdige produkter oppfyller eller overstiger selskapets spesifikasjoner.

 • Rapportere produksjonsresultater

  Inngi rapporter om produksjonen til hierarkiet. Nevne et nærmere angitt sett av parametere, f.eks. produsert mengde og tidsforbruk, samt eventuelle problemstillinger eller uventede hendelser.

 • Sikre korrekt varemerking

  Sikre at varer er merket med alle nødvendige merkingsopplysninger (for eksempel juridiske, teknologiske, farlige og andre). Sørge for at merkene er i samsvar med de lovfestede kravene og i samsvar med reglene.

 • Legge fram tidsplan for ansatte i avdelingen

  Lede ansatte gjennom pauser og lunsjer, planlegge arbeid innenfor avdelingens tildelte arbeidstid.

 • Analysere produksjonsprosesser for forbedringsformål

  Analysere produksjonsprosesser med sikte på forbedring. Analysere for å redusere tap i produksjonen og totale produksjonskostnader.

 • Ivareta sikkerheten i produksjonsområdet

  Ta det endelige ansvaret for produksjonsområdets sikkerhet, kvalitet og effektivitet.

 • Oppfylle produktivitetsmål

  Finne opp metoder for å avgjøre forbedringer i produktiviteten, tilpasse målene som skal nås, og nødvendig tid og ressurser.

 • Optimalisere produksjon

  Analysere og identifisere styrker og svakheter i løsninger, konklusjoner eller tilnærminger til problemer. Formulere og planlegge alternativer.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Analysere personellkapasitet

  Evaluere og identifisere personellkapasitet, nærmere bestemt antall, ferdigheter, resultatinntekter og overskudd.

 • Sette produksjonsanleggsstandarder

  Sikre en høy standard for sikkerhet og kvalitet når det gjelder anlegg, systemer og arbeidstakeres atferd. Sikre at prosedyrer og revisjonsstandarder overholdes. Sikre at maskiner og apparater i produksjonsanlegget egner seg for oppgaven.

Source: Sisyphus ODB