Yrke produksjonsplanlegger, mat

Produksjonsplanleggere innen mat klargjør produksjonsplaner, evaluerer alle variablene i prosessen og streber etter å sikre at produksjonsmålene nås.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Næringsmiddellovgivning

  Regelverk knyttet til næringsmiddel- og fôrindustrien, inkludert matproduksjon, hygiene, sikkerhet, råstoffer, tilsetningsstoffer, GMO-er, merking og miljø- og handelsbestemmelser.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

Ferdigheter

 • Disaggregere produksjonsplanen

  Dele produksjonsplanen i daglige, ukentlige og månedlige planer med påkrevde tydelige mål og delmål.

 • Tilpasse produksjonsnivåer

  Tilpasse dagens produksjonsnivåer, og bestrebe seg på å forbedre de produksjonen med fokus på økonomiske gevinster og marginer. Forhandle om forbedringer med salgs-, frakt- og distribusjonsavdelinger.

 • Overvåke ingrediensoppbevaring

  Overvåke oppbevaring av ingredienser og utløpsdatoer gjennom ukentlig rapportering, noe som fører til god rotasjon av beholdningen og mindre avfall.

 • Holde tritt med innovasjoner innen matproduksjon

  Seneste nyskapende produkter og teknologier for å behandle, bevare, pakke og forbedre næringsmidler.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Støtte forvaltning av råmaterialer

  Støtte administrasjonen av råmaterialer og planter som avdelingen trenger i produksjonen. Føre tilsyn med behovet for materiale, og varsle når lagerbeholdningen når nivåer for ny bestilling.

 • Lage matproduksjonsplan

  Levere produksjonsplanen innenfor rammen av avtalte budsjett- og tjenestenivåer.

 • Forbedre produksjonsarbeidsflyt

  Forbedre produksjonsarbeidsflyten ved å analysere og utvikle logistikkplaner som påvirker både produksjon og distribusjon.

 • Analysere produksjonsprosesser for forbedringsformål

  Analysere produksjonsprosesser med sikte på forbedring. Analysere for å redusere tap i produksjonen og totale produksjonskostnader.

 • Formidle produksjonsplan

  Formidle produksjonsplan til alle nivåer på en måte slik at mål, prosesser og krav er tydelige. Sørge for at det gis informasjon til alle som er involvert i prosessen, under forutsetning av at de har ansvar for en samlet suksess.

 • Sikre kostnadseffektivitet i matproduksjon

  Sikre at hele matproduksjonsprosessen, inkludert mottak av råvarer, tilvirkning, matproduksjon og innpakning, er økonomisk og effektiv.

 • Implementere kortsiktige mål

  Fastsette prioriteringer og umiddelbare kortsiktige tiltak.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Administrere ueffektuerte ordrer

  Håndtere kontroll av status og restordre for å sikre at arbeidsordrene fullføres.

 • Kontroll av utgifter

  Overvåke og opprettholde effektive kostnadskontroller, med hensyn til effektivitet, avfall, overtid og personale. Vurdere overskridelser og strebe etter effektivitet og produktivitet.

 • Planlegge regelmessig maskinvedlikehold

  Planlegge og utføre regelmessig vedlikehold, rengjøring og reparasjoner av alt utstyr. Bestille nødvendige maskindeler og oppgradere utstyr når det er nødvendig for å sikre optimal ytelse.

 • Vedlikeholde oppdatert faglig kunnskap

  Regelmessig delta på seminarer, lese fagpublikasjoner, aktivt delta i fagmiljøer.

 • Oppdage flaskehalser

  Identifisere flaskehalser i forsyningskjeden.

 • Oppfylle produktivitetsmål

  Finne opp metoder for å avgjøre forbedringer i produktiviteten, tilpasse målene som skal nås, og nødvendig tid og ressurser.

 • Anvende statistiske metoder for kontrollprosesser

  Anvende statistiske metoder fra eksperimentdesign (DOE) og statistisk prosesskontroll (SPC) for å kontrollere produksjonsprosesser.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

Source: Sisyphus ODB