Yrke produksjonssjef, avling

Produksjonssjefer, avling planlegger produksjonen, administrerer virksomheten og deltar i produksjonsprosessen på anleggene for avlingsproduksjon.  

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Miljølovgivning innen jordbruk og skogbruk

  Kjennskap til miljølovgivning, retningslinjer og relevante prinsipper for jordbruk og skogbruk. Kjennskap til påvirkningen av miljøet på lokale landbruksprosedyrer og -praksiser. Metoder for å tilpasse produksjonen til nye miljøbestemmelser og retningslinjer.

 • Jordstruktur

  Mangfoldet av jordelementer og jordtyper i forhold til plantevekst.

 • Skadedyrbekjempelse i planter

  Typer og funksjoner til skadedyr i planter og avlinger. Ulike typer metoder for bekjempelse av skadedyr, aktiviteter som bruker konvensjonelle eller biologiske metoder, tatt i betraktning typen plante eller avling, miljø- og klimaforhold og regelverk for helse og sikkerhet. Lagre og håndtere produkter.

 • Gjødslingsprinsipper

  Studier av anlegg, jordsmonntruktur, klimatiske og miljømessige problemstillinger i forbindelse med agronomisk produksjon.

 • Agronomiske produksjonsprinsipper

  De teknikker, metoder og prinsipper som gjelder for konvensjonell agronomisk produksjon.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Ledelsesprinsipper

  Sett av egenskaper og verdier som styrer handlingene til en leder med hennes/hans ansatte og selskapet, og gi veiledning gjennom hele karrièreforløpet. Disse prinsippene er også et viktig virkemiddel for selvevaluering for å kunne identifisere sterke og svake sider, og søke selvforbedring.

 • Avlingsproduksjonsprinsipper

  Prinsipper for dyrking av avlinger, den naturlige syklusen, stelling av naturen, vekstforhold og prinsipper for organisk og bærekraftig produksjon. Kvalitetskriterier og -krav til frø, planter og avlinger.

 • Typer av oppbevaringsanlegg

  Ulike typer enheter og installasjoner som brukes til å oppbevare informasjon og deres kvalitetskritierier.

 • Teknisk utstyr for produksjon av avling

  Metoder for service, vedlikehold og justering av teknisk utstyr, maskiner og anlegg for produksjon av avling

 • økologi

  Studie av hvordan organismer samhandler og deres forhold til omgivelsene.

 • Plantesykdomskontroll

  Typer og egenskaper av sykdommer hos planter og vekster. Ulike typer metoder for kontroll, virksomhet ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, idet det tas hensyn til typen plante eller vekster, miljø- og klimaforhold og helse- og sikkerhetsregler. Lagre og håndtere produkter.

 • Plantearter

  Ulike planter, trær og busker samt deres spesielle egenskaper. 

 • Plantehøstmetoder

  Ulike metoder, tidspunkter og utstyr for innhøsting av forskjellige vekster og planter.

Ferdigheter

 • Sikre jordfruktbarhet

  Analysere jord for å avgjøre typen og mengden gjødsel som kreves for maksimal produksjon.

 • Lagre produkter

  Lagre produkter for å sikre kvalitet og i samsvar med standarder og forskrifter. Sikre at lageranlegg alltid oppfyller hygienestandarder, og regulere temperatur, oppvarming og luftkondisjonering for lagringsanlegg.

 • Overvåke hygieneprosedyrer på gård

  Sikre at hygieneprosedyrene i landbruket følges, og ta hensyn til reglene for særlige tiltaksområder som for eksempel husdyr, planter, lokale gårdsprodukter, og så videre.

 • Betjene landbruksmaskiner

  Betjene motorisert landbruksutstyr, inkludert traktorer, høypresser, spedere, ploger, slåmaskiner, skurtreskere, jordforflytningsutstyr, lastebiler og vanningsutstyr.

 • Overvåke felt

  Overvåke frukthager, enger og produksjonsområder for å forutsi når vekster er helt utvokst. Estimere hvor mye skade været kan forårsake på avlinger.

 • Overvåke avlingsproduksjon

  Overvåke og analysere den samlede avlingsproduksjonen for å sikre en effektiv produksjonsprosess i henhold til miljøforskrifter.

 • Administrere landbrukspersonell

  Rekruttere og administrere medarbeidere. Dette omfatter å fastslå organisasjonens arbeidsbehov og fastsette kriteriene og prosessen for rekruttering. Utvikle medarbeidernes kompetanse i henhold til selskapets og enkeltpersonenes nåværende og fremtidige behov. Ivareta medarbeidernes helse og sikkerhet, herunder gjennomføring av alle relevante HMS-prosedyrer og regelmessig oppfølging.

 • Vedlikeholde oppbevaringsanlegg

  Vedlikeholde eller sørge for vedlikehold av rengjøringsutstyr, oppvarming eller luftkondisjonering av oppbevaringsanlegg og temperaturen i lokalene.

 • Lagre avlinger

  Lagre og bevare vekster i samsvar med standarder og forskrifter som sikrer deres kvalitet. Sikre at lagringsanleggene holdes i samsvar med gjeldende hygieniske standarder for temperatur, oppvarming og klimaanlegg i lagringsanleggene.

 • Utføre aktiviteter knyttet til sykdoms- og skadedyrkontroll

  Utføre aktiviteter knyttet til sykdoms- og skadedyrkontroll ved bruk av konvensjonelle eller biologiske metoder, og ta hensyn til klima, plante- eller avlingstype og forskrifter om helse, sikkerhet og miljø. Oppbevare og håndtere plantevernmidler i henhold til anbefaling og lovgivning.

 • Vedlikeholde teknisk utstyr

  Opprettholde en oversikt over dyrkingsutstyr og -forsyninger. Bestille ytterligere materialer etter behov.

 • Administrere produksjonsvirksomhet

  Organisere og instruere personale, planlegge produksjonsstrategier og -programmer, inkludert salg. Håndtere innkomne kjøpsordre, materialer, utstyr og beholdning osv. Ha kjennskap til forretningskundenes krav og foreta justeringer i henhold til planer og strategier. Anslå ressurser og kontrollere budsjettet for foretak som anvender prinsipper for forretningsøkonomi, produksjonsutvikling og prosjektstyring.

Source: Sisyphus ODB