Yrke produksjonstekniker, meieri

Produksjonsteknikere innen meieri overvåker og koordinerer produksjonsprosesser, drift og vedlikeholdsarbeidere ved anlegg for produksjon av melk, ost, iskrem og/eller andre melkeprodukter. De bistår matteknologer i forbedringsprosesser, utvikling av nye næringsmidler og fastsettelse av prosedyrer og standarder for produksjon og emballering.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Melkeproduksjonsprosess

  Administrere melkeproduksjonstrinn i produksjonsanlegg som pasteurisering, separering, fordamping, tørking, kjøling, oppbevaring, osv.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Meieriprodukter

  Ulike produkter som kommer fra meieriprodukter, f.eks. melk, smør, ost og kondensert melk i flytende, fast eller pulverform.

 • Lovgivning om produkter av animalsk opprinnelse

  Gjeldende lovbestemmelser om temperatur, avfallsmaterialer, sporbarhet, merking, handel og transport av produkter av animalsk opprinnelse. 

 • Spesifikasjoner for meieriproduksjon

  Spesifikasjoner, regler og standarder som skal følges ved produksjon av meierivarer. Sikkerhet for produkter av råstoffer gjennom emballert tilstand.

 • Næringsmiddelindustrien

  De respektive industriene og prosessene i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, f.eks. utvalg, bearbeiding, pakking og lagring.

 • Mattrygghetsprinsipper

  Vitenskapelig bakgrunn for matsikkerhet som inkluderer tilberedning, håndtering og oppbevaring av mat for å redusere risikoen for sykdom som overføres gjennom mat og andre helsefarer.

 • Mikrobiologien til fersk melk

  Typer av bakterier som finnes i melk, før pasteurisering.

 • Koagulering av ost

  Koaguleringsprosess: separasjon av melk i fast form og flytende myse. Vanligvis blir dette gjort ved å surne melk og tilsette separert melk, enten fra kalvens mage eller med økende bakteriell grad.

Ferdigheter

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Utføre sensorisk evaluering

  Vurdere kvaliteten på en gitt type mat eller drikke med utgangspunkt i utseende, lukt, smak, aroma og andre egenskaper. Foreslå mulige forbedringer og sammenligninger med andre produkter.

 • Redusere sløsing med ressurser

  Vurdere og identifisere muligheter til mer effektiv ressursbruk og kontinuerlig arbeide for å redusere ressurssløsing.

 • Følge produksjonsplan

  Følge produksjonsplanen og ta hensyn til alle krav, tidspunkter og behov. Denne planen skisserer hvilke enkeltelementer som må produseres i hvert tidsrom, og omfatter ulike aspekter som produksjon, personalplanlegging, lagerbeholdning osv. Det er vanligvis knyttet til produksjon, der planen viser når produktene vil etterspørres, og hvor mye som vil etterspørres. Bruke all informasjon til den faktiske gjennomføringen av planen.

 • Planlegge regelmessig maskinvedlikehold

  Planlegge og utføre regelmessig vedlikehold, rengjøring og reparasjoner av alt utstyr. Bestille nødvendige maskindeler og oppgradere utstyr når det er nødvendig for å sikre optimal ytelse.

 • Arbeide på et matbehandlingsteam

  Samarbeid i et team med andre fagpersoner innen matbehandling for mat- og drikkeindustrien.

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Opptre pålitelig

  Fremstå på en slik måte at man kan stoles på eller settes lit til.

 • Overvåke melkeproduksjonsavvik

  Overvåke melkeproduksjonsprosesser for avvik og uregelmessigheter.

 • Bruke testmaterialer for meieriprodukter

  Bruke relevant utstyr til å utføre en rekke tester av meieriprodukter for å få pålitelige resultater.

 • Føre tilsyn med produksjonskrav

  Føre tilsyn med produksjonsprosesser og forberede alle ressursene som er nødvendige for å opprettholde en effektiv og kontinuerlig produksjonsstrøm.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen

  Sjekke kvaliteten på produkter i produksjonslinjen, og fjerne defekte enheter før og etter pakking.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

Source: Sisyphus ODB