Yrke produktsjef, forsikring

Produktsjefer, forsikring leder utviklingen av nye forsikringsprodukter i henhold til politikken for produkters livssyklus og den generelle forsikringsstrategien. De samordner også markedsførings- og salgsaktiviteter knyttet til hvert av selskapets forsikringsprodukter. Produktsjefer, forsikring informerer sine salgssjefer (eller salgsavdelingen) om nye forsikringsprodukter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • Finansregnskap

  Settet med finansielle poster som viser selskapets finansielle posisjon på slutten av en bestemt periode eller regnskapsåret. Regnskapet består av fem deler som består av balanseoppstillingen, oppstillingen over totalresultat, oppstillingen over endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen over kontantstrømmer og noter.

 • Forsikringsmarked

  Trendene og de store drivkreftene i forsikringsmarkedet, forsikringsmetoder og praksis samt identifisering av de viktigste berørte parter i forsikringssektoren.

 • økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

 • Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

 • Prinsipper for forsikring

  Forstå prinsippene for forsikring, inkludert tredjeparts ansvar, aksjer og fasiliteter.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Finansielle produkter

  Forskjellige typer instrumenter for forvaltning av kontantstrømmer som er tilgjengelige på markedet, f.eks. aksjer, obligasjoner, opsjoner eller fond.

 • Forsikringstyper

  Forskjellige typer av risikoer eller tap ved overføring som finnes, og deres kjennetegn, f.eks. helseforsikring, bilforsikring og livsforsikring.

 • Forsikringsrett

  Lover og regler om overføring av risiko eller tap fra én part, forsikringstakeren, til en annen, forsikringsgiveren, i bytte mot en premie i form av regelmessige innbetalinger. Dette omfatter regulering av forsikringsfordringer og forsikringsvirksomhet.

 • Markedsføringsledelse

  Fagfelt og funksjon i en organisasjon som fokuserer på markedsforskning, markedsutvikling og etablering av markedsføringskampanjer for å øke bevisstheten om selskapets tjenester og produkter.

Ferdigheter

 • Styre finansiell risiko

  Forutsi og håndtere finansielle risikoer, og identifisere framgangsmåter for å unngå eller minimere virkningen av dem.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Håndheve økonomiske retningslinjer

  Lese, forstå og sørge for overholdelse av selskapets finanspolicy med hensyn til alle skatte- og regnskapsprosedyrer i organisasjonen.

 • Promotere finansielle produkter

  Informere eksisterende eller potensielle kunder om de ulike finansielle varer og tjenestene selskapet tilbyr.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Overvåke salgsaktiviteter

  Overvåke og føre tilsyn med aktiviteter knyttet til løpende salg i butikken for å sikre at salgsmålene oppfylles, vurdere hvor det er rom for forbedring, og identifisere eller løse kundenes problemer.

 • Utvikle finansielle produkter

  Under hensyntaken til utførte finansmarkedsundersøkelser og organisasjonens mål utvikle finansielle produkter, som f.eks. forsikringer, verdipapirfond, bankkontoer, aksjer og obligasjoner, og føre tilsyn med gjennomføringen av, markedsføringen av og livssyklusen til disse produktene.

 • Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

 • Gi råd om økonomiske forhold

  Rådføre med, gi råd og foreslå løsninger med hensyn til finansiell forvaltning, som anskaffelse av nye eiendeler, pådra seg investeringer og skatteeffektive metoder.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Lage forsikringsretningslinjer

  Skrive en kontrakt som omfatter alle nødvendige opplysninger, for eksempel det forsikrede produktet, hva premier blir, og hvor ofte den skal innbetales, forsikringstakerens personopplysninger og hvilke forhold forsikringen er gyldig eller ugyldig for.

 • Planlegge markedsføringskampanje

  Utvikle en metode for å markedsføre et produkt gjennom ulike kanaler, som TV, radio, trykte medier, nettplattformer og sosiale medier, for å formidle og levere verdi til kundene.

 • Lage en finansiell plan

  Lage en finansiell plan i samsvar med regelverket for finans og klienter, herunder en investorprofil, finansiell rådgivning, forhandlinger og transaksjonsplaner.

Source: Sisyphus ODB