Yrke psykoterapeut

Psykoterapeuter hjelper og behandler brukere av helsetjenester med varierende grad av psykologiske, psykososiale eller psykosomatiske atferdsforstyrrelser og patogene lidelser ved å bruke psykoterapeutiske metoder. De fremmer personlig utvikling og velferd og gir råd om forbedring av relasjoner, egenskaper og problemløsingsteknikker. De bruker forskningsbaserte psykoterapeutiske metoder, for eksempel atferdsterapi, eksistensanalyse og logoterapi, psykoanalyse eller systemterapi for å veilede pasienter i deres utvikling, og hjelpe dem til å søke etter egnede løsninger på sine problemer. Psykoterapeuter trenger ikke ha utdanning innen psykologi eller psykiatri.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vilkår for profesjonell utøvelse av psykoterapi

  Institusjonelle, juridiske og sosiale framgangsmåter og forskrifter i forbindelse med psykoterapiarbeid.

 • Teorier om personlighetsutvikling

  Teorier om en sunn og psykopatologisk personlighetsutvikling.

 • Historisk utvikling av psykoterapeutiske skoler

  Tidslinjen for psykoterapeutiske praksisskoler, deres generelle beskrivelse, kjennetegn og bruksområder.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Psykologisk diagnostisering

  Psykologiske diagnosestrategier, metoder og teknikker knyttet til helserelaterte opplevelser og atferd samt psykiske lidelser.

 • Psykiatriske lidelser

  Egenskaper, årsaker og behandling av psykiatriske lidelser.

 • Terapi i helsevesenet

  Prinsipper, metoder og prosedyrer for diagnostisering, behandling og rehabilitering av fysiske og psykiske lidelser.

 • Psykosomatikk

  Tverrfaglig medisinsk spesialitet knyttet til forbindelsen mellom sosiale, psykologiske og atferdsmessige holdninger og deres innvirkning på menneskelige prosesser.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

 • Lidelser som påvirker selvbevissthet

  Bevissthet rundt ulike medisinske forstyrrelser og sykdommer og dets muligheter for og behandling av sykdommer.

 • Psykologiske teorier

  Historisk utvikling av rådgivning og psykologiske teorier samt perspektiver, bruksområder og veiledning i programmer og rådgivning.

 • Oppfølging av personer

  Følge opp en person eller en gruppe personer i en viss aktivitet.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

 • Psykofarmakologi

  Være oppmerksom på ulike effekter som legemidler har på pasienten eller klientens atferd, humør og tanker.

 • Psykiatri

  Psykiatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Pasientens historie med psykoterapeutiske problemer

  Journal med pasientens historie med psykoterapeutiske problemer eller lidelser.

 • Psykopatologi

  Kriterier for psykiatriske diagnoser, bruk av systemet for klassifisering av sykdom og teorier om psykopatologi. Indikatorer for funksjonelle og organiske forstyrrelser samt typer psykofarmakologiske legemidler.

 • Personlighetsteorier

  Teoretiske oppfatninger av personlighet, f.eks. psykodynamisk teori, humanistisk teori eller behaviorisme.

 • Psykososiale former for intervensjon

  Typer støtteaktiviteter og intervensjoner som kan redusere stressende hendelser, symptomer eller risiko, og som kan forbedre livskvaliteten.

Ferdigheter

 • Respondere på helsetjenestebrukernes ekstreme følelser

  Reagere hensiktsmessig når en helsetjenestebruker blir hyper/manisk, får panikk, er ekstremt fortvilet, aggressiv, voldelig eller suicidal, i henhold til relevant opplæring hvis du arbeider i et miljø der pasienter jevnlig gjennomgår ekstreme følelser.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Bestemme en psykoterapeutisk tilnærming

  Ta et informert valg om hvilken type psykoterapeutisk intervensjon som skal anvendes ved arbeid med pasienter, i henhold til deres behov.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Gi rådgivning til klienter

  Hjelpe og veilede klienter for å løse deres personlige, sosiale eller psykologiske problemer.

 • Identifisere problemer med mental helse

  Gjenkjenne og kritisk vurdere eventuelle psykiske helseproblemer / sykdom.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Arbeide med psykosomatiske problemer

  Arbeide med problemer knyttet til kropp og sinn, som det menneskelige seksualitetsspekteret og psykosomatiske lidelser.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Evaluere praksis i psykoterapi

  Ha en kritisk holdning til eksisterende psykoterapimodeller og anvendelsen av dem på enkeltklienter.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Bruke teknikker for å øke pasientenes motivasjon

  Gjøre pasienten mer motivert til å endre seg og gi ham/hennes tro på at behandlingen kan hjelpe, bruke teknikker og prosedyrer for å få pasienten til å medvirke i behandlingen.

 • Håndtere psykoterapeutiske relasjoner

  Etablere, håndtere og pleie den terapeutiske relasjonen mellom psykoterapeut og pasient og klient på en trygg, respektfull og effektiv måte. Etablere en forbindelse og selvbevissthet i relasjonen. Sørge for at pasienten er klar over at hans/hennes interesser er prioritert, og administrere kontakt utenom økter.

 • Bruke kliniske vurderingsteknikker

  Bruke teknikker for klinisk resonnement og klinisk skjønn ved anvendelse av en rekke passende vurderingsteknikker, for eksempel vurdering av mental status, diagnose, dynamisk formulering og planlegging av potensiell behandling.

 • Vedlikeholde personlig utvikling innen psykoterapi

  Utvikle og overvåke personlige egenskaper som profesjonell psykoterapeut for å sikre robusthet, ha evne til å håndtere kompleks og uforutsigbar atferd og kunne treffe egnede tiltak når det er nødvendig.

 • Håndtere pasienttraumer

  Vurdere kompetanse, behov og begrensninger hos mennesker som er påvirket av traumer, henvise pasienter til spesialiserte traumetjenester der det er hensiktsmessig.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Fremme mental helse

  Fremme faktorer som forbedrer den emosjonelle velværen, som selvaksept, personlig vekst, formål i livet, kontroll av miljøet rundt seg, åndelighet, selvlæring og positive relasjoner.

 • Overvåke terapeutisk fremgang

  Overvåke terapeutisk fremgang og gjøre endringer i behandlingen i samsvar med hver pasients tilstand.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Anvende psykoterapeutiske intervensjoner

  Bruke psykoterapeutiske intervensjoner tilpasset til forskjellige ledd i behandlingen.

 • Legge til rette for helsetjenestebrukerens psykologiske utvikling

  Hjelpe helsetjenestebrukeren med å bli bedre kjent med seg selv, med å lære om tilstanden sin og humøret sitt, følelsene sine, tankene sine og atferden sin. Hjelpe helsetjenestebrukeren med å håndtere problemer og vanskeligheter med større motstandskraft.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Fremme kunnskap om psykososial helse

  Forklare psykiske helseproblemer på enkle og forståelige måter, bidra til å avpatologisere og avstigmatisere vanlige stereotyper om mental helse og fordømme dømmende eller diskriminerende atferd, systemer, institusjoner, praksis og holdninger som er klart separatistiske, voldelige eller skadelige for folks mentale helse eller deres sosiale inkludering.

 • Motivere helsetjenestebrukerens egenkontroll

  Oppmuntre helsetjenestebrukeren til å delta i egenkontroll ved å foreta situasjons- og utviklingsanalyser av seg selv. Bistå brukeren med å utvikle en grad av selvkritikk og selvanalyse når det gjelder atferd, handlinger, forhold og selvbevissthet.

 • Formulere en kasuskonseptualiseringsmodell for terapi

  Utarbeide en individuell behandlingsplan i samarbeid med enkeltpersonen og prøve å imøtekomme hans eller hennes behov, situasjon og behandlingsmål for å øke sannsynligheten for å oppnå terapeutiske fremskritt; vurdere eventuelle personlige, sosiale og systemiske hindre som kan undergrave behandlingen.

 • Skape et psykoterapeutisk miljø

  Skape og opprettholde et egnet miljø for at psykoterapien skal kunne finne sted, sørge for at omgivelsene er trygge, innbydende og i tråd med formålet med psykoterapien, og dekke pasientenes behov i den grad det er mulig.

 • Konseptualisere helsetjenestebrukerens behov

  Få en idé om hva helsetjenestebrukers behov er, og visualisere saken, de mulige løsningene og hvilke behandlinger som skal anvendes.

 • Gjennomføre terapitimer

  Arbeide i økter med enkeltpersoner eller grupper for å gi terapi i et kontrollert miljø.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Organisere forebygging av tilbakefall

  Hjelpe pasienten eller kunden med å identifisere og forutse høyrisikosituasjoner eller eksterne og interne triggere. Støtte dem ved å utvikle bedre mestringsstrategier og reserveplaner for framtidige vanskeligheter.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Registrere utfallet av psykoterapi

  Holde styr på og registrere prosessen og resultatene av behandlingen som brukes i psykoterapiprosessen.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Diskutere sluttpunktet for terapeutisk intervensjon

  Identifisere et mulig sluttpunkt for terapeutiske intervensjoner med pasienten i henhold til de opprinnelige målene.

 • Arbeide med mønstre av psykologisk atferd

  Arbeide med mønstrene i en pasients eller klients psykologiske atferd, som kan ligge utenfor deres bevissthet, for eksempel ikke-verbale og preverbale mønstre, kliniske prosesser i forsvarsmekanismer, motstand, overføring og motoverføring.

 • Reflektere over praksis

  Rutinemessig evaluere egen praksis, kritisk evaluere og overvåke metoder og resultater på en ensartet, sammenhengende og hensiktsmessig måte, idet man er oppmerksom på relevante metoder og bruker tilbakemeldinger fra overordnede, kolleger og pasienter/kunder, for å tilpasse praksis deretter.

 • Avslutte den psykoterapeutiske relasjonen

  Avslutte den psykoterapeutiske relasjonen, og påse at pasientens behov er oppfylt.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Arbeide med helsetjenestebrukere under medisinering

  Arbeide med helsetjenestebrukere som bruker forskrevne medisiner og andre legemidler.

 • Foreta risikovurderinger innen psykoterapi

  Foreta prosedyrer for risikovurdering, ved bruk av verktøy eller retningslinjer. Gjenkjenne språk som brukes av pasienten, som kan type på at pasienten vil skade selv eller andre, og stille direkte spørsmål etter behov. Legge til rette for prosessen med å få pasienten til å diskutere tanker om selvmord, og kvantifisere sannsynligheten for at disse vil bli realisert.

 • Holde tritt med aktuelle trender innen psykoterapi

  Holde tritt med aktuelle trender og debatter innen psykiske helsetjenester, være klar over endringer i sosial, kulturell og politisk tenkning om psykoterapi og samspillet mellom ulike teorier. Holde deg informert om økninger i etterspørselen etter rådgivning og psykoterapier, og være klar over faktabasert forskning, de egnede måleverktøyene for psykoterapi og behovet for forskning.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

Source: Sisyphus ODB