Yrke regnskapsanalytiker

Regnskapsanalytikere evaluerer regnskapet til klienter, vanligvis selskaper, herunder resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og ytterligere noter til andre regnskap. De tolker og gjennomfører nye regnskapssystemer og regnskapsrutiner og analyserer og avgjør om de foreslåtte systemene er i samsvar med regnskapsbestemmelser, og om de oppfyller brukernes informasjonsbehov.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Regnskapsavdelingsprosesser

  De ulike prosessene, oppgavene, sjargongen, organisasjonsroller og andre særtrekk ved regnskapsavdelingen i en organisasjon, f.eks. bokføring, fakturering, registrering og beskatning.

 • Regnskapsposter

  Finansielle transaksjoner som er registrert i et selskaps regnskap eller bøker, sammen med metadataene som er knyttet til oppføringen, f.eks. datoen, beløpet, kontoene som er berørt, og en beskrivelse av transaksjonen.

 • Finansavdelingsprosesser

  De ulike prosessene, oppgavene, sjargongen og rollene i en organisasjon og andre særtrekk ved den finansielle avdelingen i en organisasjon. Forstå finansregnskap, investeringer, retningslinjer for offentliggjøring av informasjon, osv.

 • Finansregnskap

  Settet med finansielle poster som viser selskapets finansielle posisjon på slutten av en bestemt periode eller regnskapsåret. Regnskapet består av fem deler som består av balanseoppstillingen, oppstillingen over totalresultat, oppstillingen over endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen over kontantstrømmer og noter.

 • Regnskapsteknikker

  Teknikker for registrering og oppsummering av forretningsrelaterte og økonomiske transaksjoner samt analyse, kontroll og rapportering av resultatene.

 • Generelt aksepterte nasjonale regnskapsprinsipper

  Standarden for regnskapsføring som er godkjent i en region eller et land som angir reglene og framgangsmåtene for å opplyse om finansielle data.

 • Internasjonale finansielle rapporteringsstandarder

  Settet med regnskapsstandarder og -regler som er rettet mot selskaper som er notert på børsen og som må offentliggjøre sine regnskap.

Ferdigheter

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Analysere forretningsprosesser

  Analysere hvordan arbeidsprosessene bidrar til virksomhetens mål, og overvåke effektiviteten og produktiviteten.

 • Forklare regnskapsregistre

  Gi ytterligere forklaring og opplysninger til personale, leverandører, revisorer og andre instanser om hvordan regnskapene ble registrert og behandlet i finansregnskapet.

 • Sjekke regnskapsregistre

  Revidere regnskapstallene for kvartalet og året og sikre at regnskapsopplysningene gjenspeiler selskapets økonomiske transaksjoner.

 • Utarbeide en finansiell rapport

  Avslutte prosjektregnskap. Utarbeide et faktisk budsjett, sammenligne avvik mellom planlagt og faktisk budsjett og trekke endelige konklusjoner.

 • Lage utkast til regnskapsprosedyrer

  Fastsette standardiserte metoder og retningslinjer for å regulere bokføring og regnskapsvirksomhet, herunder fastsettelse av regnskapssystemet som brukes til å registrere finansielle transaksjoner.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

 • Overvåke finansregnskap

  Håndtere økonomistyringen for avdelingen, begrense kostnadene til bare nødvendige utgifter og skaffe organisasjonen størst mulig inntekter.

 • Overvåke regnskapsoperasjoner

  Koordinere, igangsette og overvåke arbeid i regnskapsavdelinger for å sikre nøyaktig registrering og endelig rapportering av selskapets økonomiske virksomhet.

Source: Sisyphus ODB