Yrke regnskapssjef

Regnskapssjefer har ansvar for alle regnskapsaktiviteter knyttet til finansiell rapportering. De utarbeider og opprettholder regnskapsprinsipper og -prosedyrer som skal sikre rettidig og nøyaktig utstedelse av finansregnskaper, og de leder regnskapspersonalet og sørger for at regnskapsaktiviteter gjennomføres innenfor gitte tidsrammer og budsjetter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Finansavdelingsprosesser

  De ulike prosessene, oppgavene, sjargongen og rollene i en organisasjon og andre særtrekk ved den finansielle avdelingen i en organisasjon. Forstå finansregnskap, investeringer, retningslinjer for offentliggjøring av informasjon, osv.

 • Oppdagelse av svindel

  Teknikker som brukes for å identifisere bedrageriske aktiviteter.

 • Avskrivning

  Regnskapsmetoden for å dele verdien til en eiendel på nyttig levetid for å fordele kostnader per regnskapsår parallelt med at verdien til eiendelen reduseres fra selskapets regnskap.

 • Generelt aksepterte nasjonale regnskapsprinsipper

  Standarden for regnskapsføring som er godkjent i en region eller et land som angir reglene og framgangsmåtene for å opplyse om finansielle data.

 • Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

 • Regnskapsavdelingsprosesser

  De ulike prosessene, oppgavene, sjargongen, organisasjonsroller og andre særtrekk ved regnskapsavdelingen i en organisasjon, f.eks. bokføring, fakturering, registrering og beskatning.

 • Finansregnskap

  Settet med finansielle poster som viser selskapets finansielle posisjon på slutten av en bestemt periode eller regnskapsåret. Regnskapet består av fem deler som består av balanseoppstillingen, oppstillingen over totalresultat, oppstillingen over endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen over kontantstrømmer og noter.

 • Regnskapsposter

  Finansielle transaksjoner som er registrert i et selskaps regnskap eller bøker, sammen med metadataene som er knyttet til oppføringen, f.eks. datoen, beløpet, kontoene som er berørt, og en beskrivelse av transaksjonen.

 • Internasjonale finansielle rapporteringsstandarder

  Settet med regnskapsstandarder og -regler som er rettet mot selskaper som er notert på børsen og som må offentliggjøre sine regnskap.

Ferdigheter

 • Overvåke finansregnskap

  Håndtere økonomistyringen for avdelingen, begrense kostnadene til bare nødvendige utgifter og skaffe organisasjonen størst mulig inntekter.

 • Integrere strategisk fundament i daglig administrasjon

  Reflektere over det strategiske grunnlaget til selskaper, dvs. deres formål, visjon og verdier, for å integrere dette fundamentet i utførelsen av stillingen.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Identifisere om et selskap har forutsetning for fortsatt drift

  Analysere finansregnskap, finansiell informasjon og selskapets utsikter for å fastslå selskapets forutsetning for fortsatt drift.

 • Håndheve økonomiske retningslinjer

  Lese, forstå og sørge for overholdelse av selskapets finanspolicy med hensyn til alle skatte- og regnskapsprosedyrer i organisasjonen.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Forklare regnskapsregistre

  Gi ytterligere forklaring og opplysninger til personale, leverandører, revisorer og andre instanser om hvordan regnskapene ble registrert og behandlet i finansregnskapet.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Sikre etterlevelse av regnskapskonvensjoner

  Utøve regnskapsstyring og overholdelse av allment anerkjente regnskapsprinsipper, som f.eks. registrering av transaksjoner med gjeldende pris, kvantifisering av gods, skille lederes personlige regnskaper fra selskapet regnskap, muliggjøre overføring av juridisk eierskap til eiendeler i løpet av realiseringstiden, og sikre prinsippet om vesentlighet.

 • Sikre overholdelse av opplysningskriterier for regnskapsinformasjon

  Revidere selskapets regnskapsinformasjon for å sikre at den oppfyller de allment anerkjente kriteriene for rapportering, for eksempel forståelighet, relevans, konsistens, sammenlignbarhet, pålitelighet og objektivitet.

 • Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

 • Lage en finansiell plan

  Lage en finansiell plan i samsvar med regelverket for finans og klienter, herunder en investorprofil, finansiell rådgivning, forhandlinger og transaksjonsplaner.

 • Administrere kontoer

  Administrere kontoene og de finansielle aktivitetene til en organisasjon, kontrollere at alle dokumentene opprettholdes korrekt, at all informasjonen og beregningene er korrekte, og at det tas egnede beslutninger.

 • Støtte utvikling av årsbudsjett

  Støtte utviklingen av årsbudsjettet ved å produsere grunnleggende data som definert av driftsbudsjettprosessen.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Overvåke regnskapsoperasjoner

  Koordinere, igangsette og overvåke arbeid i regnskapsavdelinger for å sikre nøyaktig registrering og endelig rapportering av selskapets økonomiske virksomhet.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Sjekke regnskapsregistre

  Revidere regnskapstallene for kvartalet og året og sikre at regnskapsopplysningene gjenspeiler selskapets økonomiske transaksjoner.

 • Følge de lovpålagte forpliktelsene

  Forstå, overholde og bruke selskapets lovpålagte forpliktelser i den daglige utførelsen av arbeidet.

 • Lage utkast til regnskapsprosedyrer

  Fastsette standardiserte metoder og retningslinjer for å regulere bokføring og regnskapsvirksomhet, herunder fastsettelse av regnskapssystemet som brukes til å registrere finansielle transaksjoner.

 • Evaluere budsjetter

  Lese budsjettplaner, analysere utgifter og inntekter som er planlagt i løpet av en bestemt periode, og vurdere overholdelsen av selskapets eller organets generelle planer.

Source: Sisyphus ODB