Yrke reguleringssjef

Reguleringssjefer har ansvar for regelverksmessige og juridiske anliggender i en rekke sektorer, for eksempel helsetjenester, energi og bank. De fører tilsyn med utviklingen av produkter og tjenester fra idéstadiet til markedslansering, ved å sørge for at alt er i samsvar med lover og regler og myndighetskrav. De har erfaring i de ulike fasene i regelverksprosessene og fungerer som et kontaktpunkt mellom virksomheten og myndighetsorganer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Forretningsanalyse

  Forskningsfeltet som omhandler identifisering av forretningsbehov og -problemer samt fastsettelse av løsninger som vil redusere eller hindre at en virksomhet fungerer som den skal. Forretningsanalyser består av IT-løsninger, markedsutfordringer, politikkutvikling og strategiske spørsmål.

 • Organisatoriske retningslinjer

  Retningslinjer for å sette mål og delmål når det gjelder utvikling og vedlikehold av en organisasjon.

 • Strategisk planlegging

  Elementer som definerer grunnlaget for og kjernen i en organisasjon, f.eks. misjon, visjon, verdier og mål.

Ferdigheter

 • Utvikle organisatoriske retningslinjer

  Utvikle og overvåke implementeringen av policyer med sikte på å dokumentere og redegjøre for prosedyrene for organisasjonens operasjoner i lys av strategiplanen.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Analysere lovgivning

  Analysere den eksisterende lovgivningen fra en nasjonal eller lokal myndighet for å vurdere hvilke forbedringer som kan gjøres, og hvilke vedtak som kan foreslås.

 • Utvikle selskapsstrategier

  Se for seg, planlegge og utvikle strategier for bedrifter og organisasjoner som tar sikte på å oppnå ulike formål, for eksempel etablering av nye markeder, rehabilitering av utstyr og maskiner i et selskap, implementering av strategier for prisfastsettelse osv.

 • Gi råd om effektivisering

  Analysere informasjon og detaljer om prosesser og produkter for å gi råd om mulige effektivitetsforbedringer som kan implementeres og utgjøre en bedre bruk av ressurser.

 • Sikre overholdelse av lovpålagte krav

  Garantere overholdelse av etablerte og gjeldende standarder og juridiske krav, f.eks. spesifikasjoner, policyer, standarder eller lover, for å oppnå målsettingen til organisasjoner.

 • Overvåke selskapsretningslinjer

  Overvåke selskapets retningslinjer, og foreslå forbedringer i selskapet.

 • Utvikle lisensavtaler

  Fastsette vilkår og betingelser knyttet til tildeling av begrensede bruksrettigheter til eiendeler eller tjenester.

 • Overvåke samsvar med lisensavtaler

  Sørge for at lisensinnehavere er godt kjent med alle vilkår, juridiske forhold og fornyelsesaspekter ved lisensen som er tildelt.

 • Sikre overholdelse av selskapets retningslinjer

  Garantere at de ansattes aktiviteter følger selskapets regler, som implementert gjennom kunde- og bedriftsbestemte retningslinjer, direktiver, policyer og programmer.

 • Organisere forretningsdokumenter

  Sette sammen dokumenter fra kopimaskinen, posten eller den daglige driften til virksomheter.

 • Tolke tekniske krav

  Analysere, forstå og anvende opplysningene om de tekniske vilkårene.

 • Integrere strategisk fundament i daglig administrasjon

  Reflektere over det strategiske grunnlaget til selskaper, dvs. deres formål, visjon og verdier, for å integrere dette fundamentet i utførelsen av stillingen.

 • Klargjøre lisensavtaler

  Gjøre den juridiske kontrakten klar, gi tillatelse til å bruke utstyr, tjenester, komponenter, applikasjoner og åndsverk.

 • Oppfylle kravene til juridiske organer

  Sørge for at fremgangsmåtene og prosedyrene som benyttes, overholder reglene og kravene til det juridiske organet som regulerer dette feltet.

 • Identifisere juridiske krav

  Gjennomføre undersøkelser av gjeldende rettslige og normative prosedyrer og standarder, analysere og utlede rettslige krav som gjelder for organisasjonen, dens politikk og dens produkter.

 • Sikre at produkter oppfyller myndighetskrav

  Studere, implementere og overvåke produkters integritet og samsvar med lovfestede aspekter. Gi råd om anvendelse og overholdelse av forskrifter om produkt- og produksjonsforskrifter.

 • Sikre samsvar med retningslinjer

  Sikre at lovgivningen og selskapets prosedyrer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og på offentlige steder overholdes til enhver tid. Sikre bevissthet og overholdelse av alle selskapets retningslinjer knyttet til helse og sikkerhet og likebehandling på arbeidsplassen. Utføre andre oppgaver som må påregnes.

 • Håndheve økonomiske retningslinjer

  Lese, forstå og sørge for overholdelse av selskapets finanspolicy med hensyn til alle skatte- og regnskapsprosedyrer i organisasjonen.

Source: Sisyphus ODB