Yrke reklamesjef

Reklamesjefer sørger for å gjennomføre reklametiltakene i den strategiske markedsføringsplanen. De organiserer og forbereder ressursene som kreves for å lansere reklamekampanjer og operasjoner i reklamebyråer. De forbereder og samkjører kommunikasjonskanalene, forhandler fram kontrakter og sikrer at driften overholder budsjettene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kommunikasjonsprinsipper

  Settet med vanlige prinsipper når det gjelder kommunikasjon som aktiv lytting, etablering av rapport, justering av registeret og respekt for andres intervensjon.

 • Diplomatiske prinsipper

  Praksis for tilretteleggelse for avtaler eller internasjonale traktater med andre land ved å gjennomføre forhandlinger og forsøke å beskytte hjemmestyrets interesser samt legge til rette for kompromisser.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Annonseringsteknikker

  Kommunikasjonsstrategiene for å overtale eller oppmuntre et publikum, og de ulike mediene som brukes for å nå dette målet.

 • Forming av folkeopinion

  Prosess der oppfatninger og meninger i forhold til noe er forfalsket og framtvunget. Elementer som spiller en rolle i folkeopinionen, rammeinformasjon, psykiske prosesser og herding.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

 • Strategisk planlegging

  Elementer som definerer grunnlaget for og kjernen i en organisasjon, f.eks. misjon, visjon, verdier og mål.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

 • Retorikk

  Diskurskunsten som tar sikte på å forbedre evnen forfattere og talere har til å informere, overtale eller motivere publikum.

Ferdigheter

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Organisere pressekonferanser

  Organisere intervjuer for en gruppe journalister for å gi en kunngjøring eller svare på spørsmål om et bestemt emne.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Integrere strategisk fundament i daglig administrasjon

  Reflektere over det strategiske grunnlaget til selskaper, dvs. deres formål, visjon og verdier, for å integrere dette fundamentet i utførelsen av stillingen.

 • Gi råd om offentlig omdømme

  Gi en kunde, for eksempel en politiker, kunstner eller annen person som er i det offentlige, råd om hvordan vedkommende bør presentere seg selv på en måte som foretrekkes av allmennheten eller et målpublikum.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Analysere selskapers eksterne faktorer

  Utføre forskning og analyse av selskapers eksterne faktorer, som kunder, markedsposisjon, konkurransesituasjon og politiske forhold.

 • Utføre intervjuer

  Undersøke konteksten for intervjuet. Planlegge tilgjengelighet. Gjøre forberedelser i henhold til konteksten og mediene som er til stede (radio, tv, nett, aviser osv.), og gi et intervju.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Etablere forhold til media

  Ha en faglig holdning for å reagere effektivt på medienes krav.

 • Trekke konklusjoner av resultater fra markedsforskning

  Analysere, trekke konklusjoner og legge frem større observasjoner fra resultatene av markedsundersøkelse. Foreslå mulige markeder, priser, målgrupper eller investeringer.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Lage utkast til pressemeldinger

  Innhente informasjon og skrive pressemeldinger der språket tilpasses målgruppen, og sikre at budskapet formidles på en god måte.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Koordinere markedsføringsplanhandlinger

  Håndtere oversikten over markedsføringstiltak som planlegging av markedsføring, intern økonomisk ressurstildeling, reklamematerialer, implementering, kontroll og kommunikasjonsinnsats.

 • Forberede presentasjonsmateriale

  Forberede dokumenter, lysbilder, plakater og andre medier som trengs for et bestemt publikum.

 • Koordinere reklamekampanjer

  Organisere tiltak for å fremme salget av et produkt eller en tjeneste; føre tilsyn med produksjonen av TV-reklame, annonser i aviser og tidsskrifter, foreslå postsendinger, e-postkampanjer, nettsteder, stands og andre markedsføringskanaler

 • Utvikle PR-strategier

  Planlegge, samordne og gjennomføre all den innsats som kreves i en PR-strategi, for eksempel fastsettelse av mål, forberedelse av kommunikasjon, kontakt med partnere og spredning av opplysninger mellom berørte parter.

 • Utvikle kommunikasjonsstrategier

  Administrere eller bidra til utformingen og gjennomføringen av en organisasjons interne og eksterne kommunikasjonsplaner og -presentasjoner, inkludert tilstedeværelsen på nettet.

 • Gjennomføre offentlige presentasjoner

  Snakke offentlig og samhandle med dem som er til stede. Forberede merknader, planer, diagrammer og annen informasjon som støtte i presentasjonen.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Gi råd om PR

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om PR-håndtering og -strategier for å sikre effektiv kommunikasjon med målgruppene og riktig formidling av informasjon.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Drive PR

  Utføre samfunnskontakt (PR) ved å håndtere spredning av informasjon mellom en person eller en organisasjon og offentligheten.

Source: Sisyphus ODB