Yrke rektor på videregående skole

Rektorer på videregående skole sørger for at skolen følger læreplanene og legger til rette for elevenes akademiske utvikling. De administrerer medarbeidere i tett samarbeid med de forskjellige avdelingslederne, og evaluerer faglærerne med jevne mellomrom for å sikre optimal prestasjon fra klassen. De sørger også for at skolen oppfyller nasjonale lovfestede utdanningskrav og samarbeider med lokalsamfunn og myndigheter. De kan også arbeide ved yrkesskoler.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Pedagogikk

  Fagfelt som omfatter teori og praksis innen utdanning, inkludert ulike utdanningsmetoder for å utdanne enkeltpersoner eller grupper.

 • Læreplanstandarder

  Statlige retningslinjer som omhandler utdanningsplaner og de godkjente planene fra særskilte utdanningsinstitusjoner.

 • Utdanningslov

  Lovområde og regelverk som gjelder utdanningspolitikk og folk som arbeider i sektoren i en (inter)nasjonal sammenheng, som lærere, studenter og administratorer.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

Ferdigheter

 • Utvikle organisatoriske retningslinjer

  Utvikle og overvåke implementeringen av policyer med sikte på å dokumentere og redegjøre for prosedyrene for organisasjonens operasjoner i lys av strategiplanen.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Vedlikeholde studenters disiplin

  Sørge for at studentene følger regler og atferdsreglement som er etablert ved skolen, og utføre egnede tiltak ved brudd eller dårlig oppførsel.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Utvise eksemplarisk lederrolle i en organisasjon

  Opptre og oppføre seg på en måte som inspirerer partnere for å følge eksempelet som gis av deres ledere.

 • Veilede pedagogisk personell

  Overvåke og evaluere handlingene til pedagogisk personell, for eksempel undervisnings- eller forskningsassistenter og lærere, og evaluere metodene de bruker. Veilede, skolere og gi råd til dem hvis nødvendig.

 • Samarbeide med styremedlemmer

  Rapportere til ledelsen, styret og komiteer i en organisasjon.

 • Administrere innrullering

  Bestemme antall tilgjengelige plasser og velge elever eller studenter på grunnlag av fastsatte kriterier og i samsvar med nasjonal lovgivning.

 • Prosedyrer knyttet til videregående skole

  Den interne virkemåten til en videregående skole, som for eksempel hvordan utdanningsstøtten og -styringen er strukturert, retningslinjer og forskrifter.

 • Bistå i organiseringen av skolearrangementer

  Bistå i planlegging og organisering av skolearrangementer, for eksempel åpen dag på skolen, en sportskamp eller et talentshow.

 • Samarbeide med lærere

  Kommunisere med lærere eller andre fagpersoner som jobber i utdanningssektoren, for å identifisere behov og forbedringsområder i utdanningssystemer, og for å etablere en samarbeidsrelasjon.

 • Analysere personellkapasitet

  Evaluere og identifisere personellkapasitet, nærmere bestemt antall, ferdigheter, resultatinntekter og overskudd.

 • Administrere skolebudsjett

  Foreta kostnadsestimater og budsjettplanlegging for en utdanningsinstitusjon eller en skole. Overvåke skolebudsjettet samt kostnader og utgifter. Rapportere om budsjettet.

 • Søke om statlig finansiering

  Samle inn opplysninger om og søke om subsidier, tilskudd og andre finansieringsprogrammer som myndighetene tilbyr for små og store prosjekter eller organisasjoner på ulike områder.

 • Samarbeide med pedagogisk personell

  Kommunisere med skolepersonalet, for eksempel lærere, undervisningsassistenter, akademiske rådgivere og rektoren, om problemer knyttet til studenters velferd. Hvis utdanningsinstitusjonen er et universitet, samarbeide med teknisk og vitenskapelig personale for å diskutere forskningsprosjekter og kursrelaterte saker.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Overvåke pedagogisk utvikling

  Overvåke utviklingen i utdanningspolitikk, metodikk og forskning ved hjelp av relevant litteratur og ved å kommunisere med utdanningsledere og institusjoner.

Source: Sisyphus ODB