Yrke resirkuleringstekniker ved akvakulturbruk

Resirkuleringsteknikere ved akvakulturbruk håndterer og kontrollerer produksjonsprosessene for akvatiske organismer i landbaserte resirkuleringssystemer, som bruker prosesser for gjenbruk av vann, og drift av pumpe, oksygentilførsel, varme, belysning og biofilterutstyr samt reservekraftsystemer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vanngjenbruk

  Prinsipper for vanngjenbruksprosesser i komplekse sirkulasjonssystemer.

 • Resirkuleringssystemer

  Egenskaper og virkemåte for kompleks sirkulasjon, lufting og biofiltersystemer.

 • Biosikkerheten til akvatiske ressurser

  Prinsipper som ligger til grunn for konseptet biosikkerhet i forbindelse med dyrking av vannressurser i form av kontantavlinger.

 • Fiskevelferdsforskrifter

  Settet med regler som gjelder for fiskefangstmetoder som sikrer fiskevelferd.

 • Vannkjemianalyse

  Prinsipper for kompleks vannkjemi.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Vurdering av risikoer og trusler

  Sikkerhetsdokumentasjon og annen sikkerhetsrelatert kommunikasjon og informasjon.

 • Fiskebiologi

  Studiet av fisk, skalldyr eller krepsdyr, kategorisert i mange spesialiserte felter, som omfatter deres morfologi, fysiologi, anatomi, atferd, opprinnelse og distribusjon.

Ferdigheter

 • Utarbeide risikovurdering

  Utarbeide risikovurdering, foreslå forbedringer og beskrive tiltak som skal utføres på organisasjonsnivå.

 • Kontrollere fiskesykdommer

  Identifisere symptomene på fiskesykdommer. Iverksette egnede tiltak for å behandle eller fjerne diagnostiserte tilstander.

 • Implementere fiskesykdomsforebyggende tiltak

  Implementere tiltak ved landbaserte og vannbaserte akvakulturanlegg for å forebygge sykdom hos fisk, bløtdyr og krepsdyr.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Utføre kjemianalyse av vann

  Utføre kjemianalyse av vann.

 • Overvåke vannkvalitet

  Måle vannkvalitet: temperatur, oksygen, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, sløring, klorofyll. Overvåke den mikrobiologiske vannkvaliteten.

 • Overvåke fiskedødelighetsrater

  Overvåke dødelighet blant fisk og mulige årsaker.

 • Betjene kontrollsystemer

  Konfigurere og drive elektrisk utstyr, elektronisk utstyr og kontrollutstyr.

 • Sørge for akvakulturpersonellets helse og sikkerhet

  Sikre at helse- og sikkerhetsprosedyrer har blitt etablert og følges på tvers av alle oppdrettsanlegg, inkludert for merder. Sikre at personell og allmennheten informeres, og at alle arbeidsaktiviteter utføres i henhold til relevante helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Ta tidskritiske beslutninger

  Ta optimale og tidskritiske beslutninger i organisasjonen.

 • Vedlikeholde spesifiserte vannegenskaper

  Vri på ventiler og sette ledeplater i renner for å justere volum, dybde, utslipp og temperatur på vannet, etter spesifikasjoner.

 • Overvåke fiskehelsetilstand

  Overvåke fiskehelsen med utgangspunkt i fôring og generell atferd. Tolke miljøparametre og analysere dødelighet.

 • Anvende fiskebehandlinger

  Anvende foreskrevne fiskebehandlinger under tilsyn, inkludert hjelp ved forsøk på vaksinasjonsnedsenking og -injeksjon.

 • Tolke vitenskapelige data for å vurdere vannkvalitet

  Analysere og tolke data som biologiske egenskaper for å finne ut kvaliteten på vann.

 • Vedlikeholde resirkuleringssystemer

  Overvåke og vedlikeholde vannsirkulasjon i beholdningsenheter. Overvåke tilstanden til vannfiltrerings- og renseutstyret.

 • Sikre fiskeprøver for diagnose

  Samle og sikre prøver av larver, fisk og bløtdyr eller lesjoner for diagnose utført av spesialister på fiskesykdom.

 • Måle vannkvalitetsparametere

  Kvalitetssikre vannet ved å ta hensyn til ulike elementer, blant annet temperatur.

 • Samle inn biologiske data

  Samle inn biologiske prøver, registrere og oppsummere biologiske data til bruk i tekniske undersøkelser, utvikle planer for miljøstyring og biologiske produkter.

 • Jobbe som et team

  Vite hvor viktig det er å samarbeide, bygge opp og vedlikeholde effektive arbeidsrelasjoner med alle kolleger på kasinoet og i virksomheten. Fleksibilitet til å innta en positiv og fleksibel holdning til endringer i prioriteringer og framgangsmåter. Være positiv med tanke på endring, frivillig påta seg nye oppgaver og reagere godt på nye metoder for drift. Sørge for klar og effektiv kommunikasjon med kasinosjefen og spillesjefen og andre spilleforvaltere. Gjennomføre regelmessige møter med ledere og personale, oppmuntre til toveiskommunikasjon og kontinuerlig forbedring.

 • Identifisere risiko innen akvakulturanlegg

  Identifisere farene og evaluere risikoene for helse og sikkerhet i akvakulturanlegg.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Overvåke fôringsatferd

  Overvåke atferden til gårdsdyr i forbindelse med fôring. Innhente informasjon om dyrenes vekst og anslå fremtidig vekst. Overvåke og vurdere biomasse og ta dødelighet med i betraktning.

 • Implementere fôringsregimer for finnefiske

  Implementere daglige fôringsregimer for finnefiske for å ta hensyn til endringer i miljøet. Kontrollere at fôringsregimer følges gjennom nøyaktig implementering av fôringsprosedyrer. Implementere justeringer av fôringsregimer for å ta hensyn til svingninger i produksjonen og variasjoner i miljøforholdene. Kontrollere spesialfôringsregimer for å støtte angitte produksjonskrav. Undersøke endringer i fôringsatferd for å fastslå årsaken og nødvendige korrigerende tiltak.

 • Overvåke vekstrater for akvakulturfisk

  Overvåke og vurdere vekst og biomasse av dyrkede fiskearter, idet man tar hensyn til dødelighet. Beregne og utarbeide prognoser for vekst. Overvåke og vurdere dødelighet.

 • Betjene klekkeriresirkuleringssystem

  Effektivt betjene et klekkeriresirkuleringssystem for vannorganismer

 • Delta i organiseringen av beredskapsøvelser

  Delta i forberedelse og gjennomføring av beredskapsøvelser. Ta ansvar for responshandlinger på stedet. Bidra til å sørge for at skriftlige øvelsesrapporter loggføres på riktig måte. Sørge for at alt personell følger forhåndsplanlagte beredskapsprosedyrer så nøye som mulig i en nødssituasjon.

Source: Sisyphus ODB