Yrke revisjonsleder

Revisjonsledere har tilsyn med revisjonspersonale, planlegging og rapportering, og gjennomgår revisjonspersonalets automatiserte revisjonsarbeidsdokumenter for å sikre overholdelse av selskapets metoder. De utarbeider rapporter, evaluerer generell revisjons- og driftspraksis og legger fram funn for den høyere ledelsen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Generelt aksepterte nasjonale regnskapsprinsipper

  Standarden for regnskapsføring som er godkjent i en region eller et land som angir reglene og framgangsmåtene for å opplyse om finansielle data.

 • Skattelov

  Regelverk som gjelder på et bestemt spesialiseringsområde, f.eks. importskatt, offentlig selskapsskatt osv.

 • Selskapsrett

  Lovregler som gjelder for hvordan berørte parter i foretakene (for eksempel aksjeeiere, ansatte, medlemmer av ledelsen, forbrukere, osv.) virker sammen med hverandre, og det ansvaret foretakene har overfor de berørte parter.

 • Intern revisjon

  Praksis i forbindelse med observasjon, testing og evaluering på en systematisk måte av organisasjonens prosesser for å forbedre effektiviteten, redusere risikoene og legge til verdi i organisasjonen ved å installere en forebyggende kultur.

 • Internasjonale finansielle rapporteringsstandarder

  Settet med regnskapsstandarder og -regler som er rettet mot selskaper som er notert på børsen og som må offentliggjøre sine regnskap.

 • Finansregnskap

  Settet med finansielle poster som viser selskapets finansielle posisjon på slutten av en bestemt periode eller regnskapsåret. Regnskapet består av fem deler som består av balanseoppstillingen, oppstillingen over totalresultat, oppstillingen over endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen over kontantstrømmer og noter.

 • Revisjonsteknikker

  Teknikkene og metodene som støtter systematisk og uavhengig undersøkelse av data, policyer, operasjoner og ytelser ved hjelp av datastyrt revisjonsverktøy og -teknikker (CAAT), f.eks. regneark, databaser, statistisk analyse og programvare for forretningsanalyse.

Ferdigheter

 • Stille spørsmål med henvisning til dokumenter

  Revidere og utforme spørsmål i forbindelse med dokumenter generelt. Undersøke dokumentenes fullstendighet, konfidensialitetstiltak, dokumentstil og spesifikke instruksjoner for håndtering av dokumentene.

 • Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

 • Tolke finansregnskap

  Lese, forstå og tolke sentrale linjer og indikatorer i finansregnskap. Trekke ut de viktigste opplysningene fra finansregnskap, basert på behovene, og integrere disse opplysningene i utviklingen av departementets planer.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Sikre kontinuerlig beredskap for revisjon

  Sikre konstant etterlevelse av standarder og krav, for eksempel å holde sertifiseringer à jour og overvåke aktiviteter for å sikre at de rette prosedyrene følges, slik at revisjoner kan gjennomføres smidig og ingen avvik blir identifisert.

 • Forberede økonomiske revisjonsrapporter

  Innhente opplysninger om funn i revisjonen av finansregnskap og økonomistyring for å utarbeide rapporter, påpeke forbedringsmuligheter og bekrefte styrbarhet.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Utvikle revisjonsplan

  Definere alle organisatoriske oppgaver (tid, sted og rekkefølge) og utvikle en sjekkliste for emnene som skal revideres.

 • Forberede revisjonsaktiviteter

  Utarbeide en revisjonsplan som inkluderer både forhåndsrevisjoner og sertifiseringsrevisjoner. Kommunisere med de ulike prosessene for å implementere forbedringstiltakene som fører til sertifisering.

 • Ordne revisjon

  Sørge for en systematisk undersøkelse av bøker, regnskap, dokumenter og kuponger for å fastslå i hvilken grad regnskapet gir et reelt og sannferdig inntrykk, og for å sikre at regnskapet utføres på riktig måte i henhold til loven.

 • Formidle problemene til overordnede kolleger

  Kommunisere med og gi tilbakemeldinger til overordnede hvis det oppstår problemer eller manglende samsvar.

Source: Sisyphus ODB