Yrke rormann

Rormenn er besetningsmedlemmer med høyeste rang på driftsnivå på et innenlandsfartøy. De utfører en rekke ulike oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av dekkområder, motor og annet utstyr, fortøyning og løsning av fortøyning, samt styring av skipet, som er den viktigste oppgaven.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ankere som brukes i innlandsvannstransport

  Navngi og gjenkjenne forskjellige typer forankringer som brukes i innlandsvannstransport (IWT). Forklare egenskapene til forskjellige forankringer og deres spesifikke bruksområder.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

 • Prinsipper for lastoppbevaring

  Forstå prinsippene for lasterom. Forstå framgangsmåtene for å laste og losse containere på en slik måte at det tas hensyn til tyngdekrefter som utøves under transport.

 • Virkemåten til dekksutstyr på båter

  Kunnskap om og bruk av dekks- og sikkerhetsutstyr samt løfteinnretninger for fartøy.

 • Skipsbygging for indre farvann

  Forstå skipsbygging for indre farvann og konstruksjon. Bruke fartøyet i samsvar med lover om konstruksjon.

 • Internasjonale vannveier

  De internasjonale vannveiene som brukes til sjøfart, hvor strømmene går, farvann og havner.

 • Multimodal transportlogistikk

  Forstå logistikk og multimodal transport som planlegging og kontroll av transport av varer eller mennesker, og alle tilknyttede logistiske støtteaktiviteter.

 • Internasjonalt regelverk for håndtering av last

  Tilfanget av konvensjoner, retningslinjer og regler for lasting og lossing av last i internasjonale havner.

 • Fartøyers stabilitetsprinsipper

  Ha en grundig forståelse av prinsippene for fartøysstabilitet. Følge sikkerhetskrav under på- og avlasting av last.

 • Nasjonale vassdrag og kystfarvann

  Kjenne til nasjonale vassdrag som brukes til navigasjon på land, kjenne til geografisk plassering av elver, kanaler, sjøhavner og øvrige havner, og forstå forholdet til fraktstrømmer.

 • Europeisk klassifisering av indre farvann

  Forstå den europeiske klassifiseringen av indre farvann. Bruke moderne informasjonssystemer til å sammenligne dimensjonene til vannveiene til fartøyet.

 • Fartøyets fysiske deler

  Detaljert kunnskap om fartøyets forskjellige fysiske komponenter. Sørge for vedlikehold og omsorg for å sikre optimal drift.

 • Skille mellom skipskonstruksjonsmetoder

  Skille mellom ulike metoder for bygging av fartøyer og hvordan dette påvirker deres atferd i vannet når det gjelder styrke og stabilitet.

 • Nasjonale bestemmelser om håndtering av last

  Nasjonale regler for lasting og lossing av last i havner i det aktuelle landet.

Ferdigheter

 • Ankre skip i havnen

  Ankre skip i havnen i henhold til skipstypen.

 • Bistå ved passasjerombordstigning

  Bistå passasjerer når de går om bord i fartøyer, fly, tog og andre transportmidler. Huske på sikkerhetstiltak og prosedyrer.

 • Navigere europeiske elvesystemer

  Navigere europeiske vannveier i samsvar med navigasjonsavtaler.

 • Vurdere stabiliteten til skip

  Vurdere de to stabilitetstypene for skip, det vil si tverrgående og langsgående.

 • Vurdere fartøys trimming

  Vurdere trimstabiliteten til fartøyer, dvs. stabiliteten til et fartøy mens det er i en statisk tilstand.

 • Bruke moderne elektroniske navigeringshjelpemidler

  Bruke moderne navigasjonshjelpemidler, f.eks. GPS og radarsystemer.

 • Betjene livreddende utstyr

  Betjene redningsfarkoster og deres sjøsettingsinnretninger og -metoder. Betjene redningsutstyr som radioredningsutstyr, satellitt-nødpeileutstyr, SART, redningsdrakter og termisk beskyttelsesutstyr.

 • Følge prosedyrer ved alarm

  Følge sikkerhetsrutiner i tilfelle en alarm. Handle i henhold til selskapets instruksjoner og prosedyrer.

 • Overholde trafikkregler på innlands vannveier

  Forstå og anvende trafikkregler på fart på innlands vannveier for å sikre sikkerhet og unngå kollisjoner.

 • Evaluere motorytelse

  Lese og forstå tekniske håndbøker og publikasjoner; teste motorer for å evaluere motorytelse.

 • Bistå ved forankringsoperasjoner

  Bistå ved forankringsoperasjoner. Betjene utstyr, og bistå ved forankringsmanøvrer.

 • Rengjøre deler av fartøy

  Rengjøre motorrom og fartøykomponenter ved hjelp av passende rengjøringsmaterialer, og sikre at miljøforskrifter overholdes.

 • Kontrollere skrogets konstruksjon

  Sikre at vann ikke trenger seg gjennom skroget; forhindre progressiv oversvømmelse.

 • Anvende meteorologisk informasjon

  Bruke og tolke meteorologiske opplysninger for virksomheter som er avhengig av klimatiske forhold. Bruke disse opplysningene til å gi råd om sikker drift i forbindelse med værforhold.

 • Overvåke mannskapets forflytning

  Føre tilsyn med at mannskap går om bord eller i land; sørge for at sikkerhetsreglene følges.

 • Justere vekten av last til kapasiteten til godstransportkjøretøyet

  Tilpasse lastvekten til transportkjøretøyets kapasitet. Føre tilsyn med det aktuelle kjøretøyets største tillatte belastning, og vekten til de enkelte kassene i forsendingen.

 • Anvende forskrifter om lasttransportvirksomhet

  Vise kunnskap om relevante lokale, nasjonale, europeiske og internasjonale regler, standarder og koder for drift av godstransport.

 • Begrense passasjeradgang til bestemte områder ombord

  Avgrense adgangspunkter for passasjerer om bord og implementere et effektivt beskyttelsessystem; forhindre uautorisert adgang til begrensede områder til enhver tid.

 • Laste last

  Laste last på en sikker måte; betjene håndteringsutstyr og surringsutstyr.

 • Hjelpe til med å håndtere passasjeradferd i krisesituasjoner

  Vite hvordan du bruker livreddende utstyr i krisesituasjoner. Gi hjelp hvis det skulle oppstå lekkasjer, kollisjoner eller branner, og hjelpe til med evakuering av passasjerer. Kunne håndtere kriser og folkemengder og administrere førstehjelp om bord.

 • Overvåke lossing av last

  Overvåke lossing av utstyr, gods, varer og andre gjenstander. Sikre at alt håndteres og lagres korrekt i samsvar med regler og standarder.

 • Overvåke lasting av last

  Ha tilsyn med lessing av utstyr, last, gods and andre varer. Sikre at all last håndteres og oppbevares på en tilfredsstillende måte, i samsvar med regler og standarder.

 • Administrere fartøystyringssystemer

  Ha kunnskap om, betjene, teste og vedlikeholde systemer for kontroll av fartøyer. Vedlikeholde og, ved behov, reparere elektroniske komponenter i kontrollsystemer for fartøyer.

 • Formidle rapporter som tilgjengeliggjøres av passasjerer

  Formidle informasjon fra passasjerer til overordnede. Tolke passasjerenes påstander og følge opp anmodninger.

 • Vedlikeholde skipets stabilitet i forhold til passasjerers vekt

  Opprettholde fartøyets stabilitet i forhold til vekten av passasjerene; kommunisere med passasjerer.

 • Bruke utstyr for sikker oppbevaring

  Bruk verktøy og utstyr for å utføre sikker stuing og lasting, og sikring av gods på riktig måte.

 • Svømme

  Bevege deg gjennom vann ved hjelp av lemmene.

 • Bruke radarnavigering

  Bruke moderne radarnavigasjonsutstyr til å sørge for sikker fartøydrift.

 • Fortøye fartøy

  Følge standardiserte fremgangsmåter for å fortøye fartøy. Styre kommunikasjon mellom skip og land.

 • Sørge for trygg ilandstigning for passasjerer

  Bistå passasjerer når de forlater skipet, flyet, toget eller et annet transportmiddel. Ha sikkerhetstiltak og -prosedyrer i mente.

 • Løsgjøre fartøyfortøyninger

  Følge standardprosedyrer for å løsne fortøyninger. Håndtere kommunikasjon mellom skip og land.

 • Utføre sikkerhetsøvelser

  Organisere og utføre sikkerhetsøvelser; ivareta sikkerheten i potensielt farlige situasjoner.

 • Forstå ulike typer låser og tilhørende drift

  Mestre ulike bro- og slusekonstruksjoner og -funksjoner av relevans for skipsfarten. Gjennomføre sluseprosedyrer.

 • Kontrollere fremgangsmåter ombord i tilfelle av en nødsituasjon

  Kontrollere fremgangsmåter i tilfelle lekkasje, brann, mann over bord, kollisjoner og evakueringer. Implementere krisehåndtering og forbli rolig i nødsituasjoner.

 • Sørge for sikker lasting av gods i henhold til lasteplan

  Overvåke og sikre trygg lasting av materialer og varer i henhold til lasteplanen.

 • Overvåke passasjerers forflytning

  Føre tilsyn med at passasjerene går om bord og i land; sørge for at sikkerhetsreglene følges.

 • Skille mellom ulike typer skip

  Gjenkjenne og navngi ulike skipstyper som er vanlig innen sjøtransport i Europa; forstå de ulike egenskaper, konstruksjonsmessige detaljer og tonnasje for ulike fartøyer.

Source: Sisyphus ODB