Yrke rormann

Rormenn er besetningsmedlemmer med høyeste rang på driftsnivå på et innenlandsfartøy. De utfører en rekke ulike oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av dekkområder, motor og annet utstyr, fortøyning og løsning av fortøyning, samt styring av skipet, som er den viktigste oppgaven.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Ankere som brukes i innlandsvannstransport

  Navngi og gjenkjenne forskjellige typer forankringer som brukes i innlandsvannstransport (IWT). Forklare egenskapene til forskjellige forankringer og deres spesifikke bruksområder.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

 • Prinsipper for lastoppbevaring

  Forstå prinsippene for lasterom. Forstå framgangsmåtene for å laste og losse containere på en slik måte at det tas hensyn til tyngdekrefter som utøves under transport.

 • Virkemåten til dekksutstyr på båter

  Kunnskap om og bruk av dekks- og sikkerhetsutstyr samt løfteinnretninger for fartøy.

 • Skipsbygging for indre farvann

  Forstå skipsbygging for indre farvann og konstruksjon. Bruke fartøyet i samsvar med lover om konstruksjon.

 • Internasjonale vannveier

  De internasjonale vannveiene som brukes til sjøfart, hvor strømmene går, farvann og havner.

 • Multimodal transportlogistikk

  Forstå logistikk og multimodal transport som planlegging og kontroll av transport av varer eller mennesker, og alle tilknyttede logistiske støtteaktiviteter.

 • Internasjonalt regelverk for håndtering av last

  Tilfanget av konvensjoner, retningslinjer og regler for lasting og lossing av last i internasjonale havner.

 • Fartøyers stabilitetsprinsipper

  Ha en grundig forståelse av prinsippene for fartøysstabilitet. Følge sikkerhetskrav under på- og avlasting av last.

 • Nasjonale vassdrag og kystfarvann

  Kjenne til nasjonale vassdrag som brukes til navigasjon på land, kjenne til geografisk plassering av elver, kanaler, sjøhavner og øvrige havner, og forstå forholdet til fraktstrømmer.

 • Europeisk klassifisering av indre farvann

  Forstå den europeiske klassifiseringen av indre farvann. Bruke moderne informasjonssystemer til å sammenligne dimensjonene til vannveiene til fartøyet.

 • Fartøyets fysiske deler

  Detaljert kunnskap om fartøyets forskjellige fysiske komponenter. Sørge for vedlikehold og omsorg for å sikre optimal drift.

 • Skille mellom skipskonstruksjonsmetoder

  Skille mellom ulike metoder for bygging av fartøyer og hvordan dette påvirker deres atferd i vannet når det gjelder styrke og stabilitet.

 • Nasjonale bestemmelser om håndtering av last

  Nasjonale regler for lasting og lossing av last i havner i det aktuelle landet.

Ferdigheter

 • Ankre skip i havnen

  Ankre skip i havnen i henhold til skipstypen.

 • Bistå ved passasjerombordstigning

  Bistå passasjerer når de går om bord i fartøyer, fly, tog og andre transportmidler. Huske på sikkerhetstiltak og prosedyrer.

 • Navigere europeiske elvesystemer

  Navigere europeiske vannveier i samsvar med navigasjonsavtaler.

 • Vurdere stabiliteten til skip

  Vurdere de to stabilitetstypene for skip, det vil si tverrgående og langsgående.

 • Vurdere fartøys trimming

  Vurdere trimstabiliteten til fartøyer, dvs. stabiliteten til et fartøy mens det er i en statisk tilstand.

 • Bruke moderne elektroniske navigeringshjelpemidler

  Bruke moderne navigasjonshjelpemidler, f.eks. GPS og radarsystemer.

 • Betjene livreddende utstyr

  Betjene redningsfarkoster og deres sjøsettingsinnretninger og -metoder. Betjene redningsutstyr som radioredningsutstyr, satellitt-nødpeileutstyr, SART, redningsdrakter og termisk beskyttelsesutstyr.

 • Følge prosedyrer ved alarm

  Følge sikkerhetsrutiner i tilfelle en alarm. Handle i henhold til selskapets instruksjoner og prosedyrer.

 • Overholde trafikkregler på innlands vannveier

  Forstå og anvende trafikkregler på fart på innlands vannveier for å sikre sikkerhet og unngå kollisjoner.

 • Evaluere motorytelse

  Lese og forstå tekniske håndbøker og publikasjoner; teste motorer for å evaluere motorytelse.

 • Bistå ved forankringsoperasjoner

  Bistå ved forankringsoperasjoner. Betjene utstyr, og bistå ved forankringsmanøvrer.

 • Rengjøre deler av fartøy

  Rengjøre motorrom og fartøykomponenter ved hjelp av passende rengjøringsmaterialer, og sikre at miljøforskrifter overholdes.

 • Kontrollere skrogets konstruksjon

  Sikre at vann ikke trenger seg gjennom skroget; forhindre progressiv oversvømmelse.

 • Anvende meteorologisk informasjon

  Bruke og tolke meteorologiske opplysninger for virksomheter som er avhengig av klimatiske forhold. Bruke disse opplysningene til å gi råd om sikker drift i forbindelse med værforhold.

 • Overvåke mannskapets forflytning

  Føre tilsyn med at mannskap går om bord eller i land; sørge for at sikkerhetsreglene følges.

 • Justere vekten av last til kapasiteten til godstransportkjøretøyet

  Tilpasse lastvekten til transportkjøretøyets kapasitet. Føre tilsyn med det aktuelle kjøretøyets største tillatte belastning, og vekten til de enkelte kassene i forsendingen.

 • Anvende forskrifter om lasttransportvirksomhet

  Vise kunnskap om relevante lokale, nasjonale, europeiske og internasjonale regler, standarder og koder for drift av godstransport.

 • Begrense passasjeradgang til bestemte områder ombord

  Avgrense adgangspunkter for passasjerer om bord og implementere et effektivt beskyttelsessystem; forhindre uautorisert adgang til begrensede områder til enhver tid.

 • Laste last

  Laste last på en sikker måte; betjene håndteringsutstyr og surringsutstyr.

 • Hjelpe til med å håndtere passasjeradferd i krisesituasjoner

  Vite hvordan du bruker livreddende utstyr i krisesituasjoner. Gi hjelp hvis det skulle oppstå lekkasjer, kollisjoner eller branner, og hjelpe til med evakuering av passasjerer. Kunne håndtere kriser og folkemengder og administrere førstehjelp om bord.

 • Overvåke lossing av last

  Overvåke lossing av utstyr, gods, varer og andre gjenstander. Sikre at alt håndteres og lagres korrekt i samsvar med regler og standarder.

 • Overvåke lasting av last

  Ha tilsyn med lessing av utstyr, last, gods and andre varer. Sikre at all last håndteres og oppbevares på en tilfredsstillende måte, i samsvar med regler og standarder.

 • Administrere fartøystyringssystemer

  Ha kunnskap om, betjene, teste og vedlikeholde systemer for kontroll av fartøyer. Vedlikeholde og, ved behov, reparere elektroniske komponenter i kontrollsystemer for fartøyer.

 • Formidle rapporter som tilgjengeliggjøres av passasjerer

  Formidle informasjon fra passasjerer til overordnede. Tolke passasjerenes påstander og følge opp anmodninger.

 • Vedlikeholde skipets stabilitet i forhold til passasjerers vekt

  Opprettholde fartøyets stabilitet i forhold til vekten av passasjerene; kommunisere med passasjerer.

 • Bruke utstyr for sikker oppbevaring

  Bruk verktøy og utstyr for å utføre sikker stuing og lasting, og sikring av gods på riktig måte.

 • Svømme

  Bevege deg gjennom vann ved hjelp av lemmene.

 • Bruke radarnavigering

  Bruke moderne radarnavigasjonsutstyr til å sørge for sikker fartøydrift.

 • Fortøye fartøy

  Følge standardiserte fremgangsmåter for å fortøye fartøy. Styre kommunikasjon mellom skip og land.

 • Sørge for trygg ilandstigning for passasjerer

  Bistå passasjerer når de forlater skipet, flyet, toget eller et annet transportmiddel. Ha sikkerhetstiltak og -prosedyrer i mente.

 • Løsgjøre fartøyfortøyninger

  Følge standardprosedyrer for å løsne fortøyninger. Håndtere kommunikasjon mellom skip og land.

 • Utføre sikkerhetsøvelser

  Organisere og utføre sikkerhetsøvelser; ivareta sikkerheten i potensielt farlige situasjoner.

 • Forstå ulike typer låser og tilhørende drift

  Mestre ulike bro- og slusekonstruksjoner og -funksjoner av relevans for skipsfarten. Gjennomføre sluseprosedyrer.

 • Kontrollere fremgangsmåter ombord i tilfelle av en nødsituasjon

  Kontrollere fremgangsmåter i tilfelle lekkasje, brann, mann over bord, kollisjoner og evakueringer. Implementere krisehåndtering og forbli rolig i nødsituasjoner.

 • Sørge for sikker lasting av gods i henhold til lasteplan

  Overvåke og sikre trygg lasting av materialer og varer i henhold til lasteplanen.

 • Overvåke passasjerers forflytning

  Føre tilsyn med at passasjerene går om bord og i land; sørge for at sikkerhetsreglene følges.

 • Skille mellom ulike typer skip

  Gjenkjenne og navngi ulike skipstyper som er vanlig innen sjøtransport i Europa; forstå de ulike egenskaper, konstruksjonsmessige detaljer og tonnasje for ulike fartøyer.

Source: Sisyphus ODB