Yrke ruteplanlegger

Trafikkplanleggere utvikler og gjennomfører strategier for å forbedre transportsystemer, idet de tar hensyn til de sosiale, miljømessige og økonomiske faktorene. De samler inn og analyserer trafikkdata ved hjelp av statistiske modelleringsverktøy.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Trafikkteknikk

  Gren av bygge- og anleggsvirksomhet som anvender tekniske metoder for å skape sikre og effektive trafikkstrømmer av mennesker og varer på veier, herunder fortau, trafikklys og sykkelveier.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Geografiske ruter

  Tolkningen av geografisk informasjon, f.eks. steder og avstanden mellom dem.

 • Urban planlegging

  Politisk og teknisk prosess som tar sikte på å designe det urbane miljøet og optimalisere arealbruk ved å vurdere ulike aspekter, f.eks. infrastruktur, vann og grønne og sosiale områder.

 • Byplanleggingsloven

  Avtaler om investeringer og byutvikling. Den rettslige utviklingen vedrørende konstruksjon med hensyn til miljø, bærekraft, sosiale og finansielle spørsmål.

 • Systemprogramvare for statistisk analyse

  Spesifikk programvare (SAS) som brukes til avansert analyse, forretningsdata, datastyring og prediktiv analyse.

 • Miljøpolitikk

  Lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer for å fremme miljømessig bærekraft og utvikling av prosjekter som reduserer negative miljøvirkninger og forbedrer miljøets tilstand.

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Offentlig rett

  Den del av retten som regulerer forholdet mellom enkeltpersoner og offentlig forvaltning, og forholdet mellom enkeltpersoner som berører samfunnet direkte.

Ferdigheter

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Analysere trafikkmønstre på veier

  Finne de mest effektive trafikkmønstrene på veien og de travleste tidene for å øke timeplanens effektivitet.

 • Analysere transportbedriftsnettverk

  Analysere ulike transportbedriftsnettverk for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv transport. Analysere nettverkene som har som mål å oppnå lavest mulig kostnader og høyest mulig effektivitet.

 • Ha visuell kompetanse

  Tolke diagrammer, kart, grafikk og andre bildefremstillinger som brukes i stedet for skrift. Siden grafikkene som brukes, kan variere fra prosess til prosess, må fagpersonen ha tilstrekkelig kunnskap på feltet til å kunne følge og bruke den presenterte informasjonen.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

 • Analysere transportstudier

  Tolke data fra transportundersøkelser av forvaltning, drift, ingeniørarbeid og planlegging av transport.

 • Analysere transportkostnader

  Identifisere og analysere transportkostnader, tjenestenivåer og tilgjengeligheten til utstyr, gi anbefalinger og gjennomføre forebyggende/korrigerende tiltak.

 • Utvikle urbane transportstudier

  Studere de demografiske og romlige egenskapene til en by for å utvikle nye mobilitetsplaner og -strategier.

 • Forberede visuelle data

  Utarbeide figurer og grafer for å legge fram data på en visuell måte.

 • Identifisere statistiske mønstre

  Analysere statistiske data for å finne mønstre og trender i dataene eller mellom variabler.

 • Regulere trafikk

  Styre trafikkflyten ved hjelp av håndsignaler, hjelpe reisende på veien og hjelpe folk med å krysse veien.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Studere trafikkflyt

  Studere synergier mellom kjøretøy, sjåfører og transportinfrastruktur som veier, veiskilt og lys for å skape et veinett der trafikken kan bevege seg effektivt og uten mye trafikkork.

 • Overvåke trafikkflyt

  Overvåke trafikken gjennom et bestemt punkt, som for eksempel et fotgjengerovergang. Overvåke antallet kjøretøyer, hastigheten de passerer med, og intervallet mellom to påfølgende biler.

 • Gjennomføre miljøundersøkelser

  Gjennomføre undersøkelser for å innhente informasjon for analyse og håndtering av miljørisiko i en organisasjon eller i en bredere sammenheng.

 • Analysere miljødata

  Analysere data som tolker korrelasjoner mellom menneskelig aktivitet og miljøpåvirkning.

Source: Sisyphus ODB