Yrke saksbehandler for tvangsauksjoner av eiendom

Saksbehandlere for tvangsauksjoner av eiendommer reviderer dokumentasjon som er knyttet til eiendommer som er under panterealisasjon. De bistår kunder som har eiendom som er krevd tilbake av banker på grunn av manglende betaling av pantelån, ved å vurdere eierens muligheter for å redde eiendommen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Boliglån

  Det økonomiske systemet for hvordan grunneiere eller potensielle grunneiere erverver penger, der lånet er sikret i selve eiendommen, slik at eiendommen kan tas tilbake av långiver ved manglende innbetalinger fra låntaker.

 • Panterealisasjon

  Det juridiske systemet rundt tilbakebetalingen av lån eller gjeld som en debitor eller låntaker ikke har fullført betalingene for, og der betalingene har blitt forsømt ved å håndheve salget av eiendeler som ble brukt som sikkerhet for lånet.

 • Tingsrett

  Loven og lovgivningen som regulerer alle ulike måter å håndtere eiendom på, f.eks. typer eiendom, håndtering av eiendomstvister og kontraktregler.

 • Eiendomsmarkedet

  Trendene som gjelder for kjøp, salg eller leie av eiendom, inkludert tomten, bygningene og naturlige ressurser som er en del av eiendommen, kategoriene for boligeiendommer og eiendommer til virksomhetsbruk, der det drives handel med slike eiendommer.

Ferdigheter

 • Samle inn finansiell eiendomsinformasjon

  Samle inn opplysninger om tidligere transaksjoner som involverer eiendommen, for eksempel prisene som eiendommen tidligere er solgt for, og kostnadene som gikk til renoveringer og reparasjoner, for å få et klart bilde av eiendommens verdi.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Undersøke boliglåndokumenter

  Undersøke dokumenter fra boliglåntakere eller finansinstitusjoner, for eksempel banker eller kredittkasser, relatert til et lån med pant i eiendom for å kontrollere betalingshistorikken for lånet, banken eller lånetakerens økonomiske situasjon, og annen relevant informasjon for å vurdere ytterligere tiltak.

 • Vurdere debitors finansielle situasjon

  Vurdere den misligholdende partens økonomiske omstendigheter ved å evaluere personlige inntekter og utgifter og balanseregnskapet, som omfatter verdien av boligen, bankkontoen, bilen og andre eiendeler.

 • Håndtere økonomiske tvister

  Håndtere tvister mellom enkeltpersoner eller organisasjoner, enten offentlige foretak eller private selskaper, som omhandler økonomiske forhold, regnskap og skatt.

 • Beskytte kundeinteresser

  Beskytte kundens interesser og behov ved å treffe nødvendige tiltak, og undersøke alle muligheter for å sikre at kunden får ønsket utfall.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Kommunisere med bankfagfolk

  Kommunisere med bankfagfolk for å få informasjon om en bestemt finanssak eller prosjekt for personlige formål eller forretningsformål, eller på vegne av en kunde.

 • Lage en finansiell plan

  Lage en finansiell plan i samsvar med regelverket for finans og klienter, herunder en investorprofil, finansiell rådgivning, forhandlinger og transaksjonsplaner.

 • Analysere lån

  Undersøke og analysere lånene som gis til organisasjoner og enkeltpersoner gjennom ulike former for kreditt, som overtrekksbeskyttelse, eksportpakkekreditt, terminlån og kjøp av veksler.

 • Gi støtte ved finansiell beregning

  Gi kolleger, kunder eller andre parter økonomisk støtte til komplekse filer eller beregninger.

Source: Sisyphus ODB